safety data sheet

advertisement
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
1. IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF
1.1 Naam van het preparaat:
GO MAGNESIUM EXTRA
1.2 Bedoeld gebruik: als kunstmest voor professioneel gebruik
1.3 Leverancier:
The Nutrel Group,
Park Farm,
Kettlethorpe,
Lincoln
LN1 2LD
Engeland
Contactpersoon: The Safety Officer
Telefoon: +44 1522 704404
2. INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
DIT PREPARAAT IS NIET GECLASSIFICEERD ALS GEVAARLIJK VOLGENS RICHTLIJN
2001/59/EC
2.1 Samenstelling:
Productcode: L058A - F
Gevaarlijke onderdelen:
N/A
3. GEVAREN
3.1 Classificatie van het preparaat:
NIET GECLASSIFICEERD
3.2 Voornaamste gevaren:
GEEN
4. EERSTE HULP
4.1 Eventuele bijzondere maatregelen:
Geen
4.2 Inademing:
Bij de blootstellingsbron vandaan halen en in de frisse lucht brengen; kan irritatie
veroorzaken; medische hulp inroepen.
4.3 Blootstelling van huid en ogen:
Onmiddellijk met veel water spoelen. Medisch advies inwinnen
Ogen: ten minste 10 minuten met veel schoon water spoelen. Medisch advies
inwinnen
4.4 Inslikken:
Medisch advies inwinnen. Etiket van het product laten zien
5. BRANDBLUSMAATREGELEN
5.1 Geschikte blusmiddelen:
Niet ontvlambaar
5.2 Ongeschikte blusmiddelen:
Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand
5.3 Bijzondere gevaren, verbranding en bijproducten:
Geen bekend.
5.4 Beschermende kleding bij het blussen:
Geschikte beschermende kleding en ademhalingsapparatuur.
6. MAATREGELEN BIJ VRIJKOMEN VAN DE STOF
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:
Geen aangeduid
6.2 Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het milieu:
Grote hoeveelheden vrijgekomen stoffen niet in de waterwegen lozen. Indien dit
product in de waterwegen of het riool terechtkomt (ook indien dit gebeurt via
vervuilde grond of vegetatie) onmiddellijk de plaatselijke milieudienst en/of de politie
waarschuwen. Niet verbranden.
6.3 Reinigings- en verwijderingsmethoden:
Gebruik aarde, zand of een ander absorberend materiaal.
7. HANTERING EN OPSLAG
7.1 Praktische voorzorgsmaatregelen en technische controlemiddelen voor een
veilige hantering:
Houder voorzichtig openen om morsen te voorkomen.
7.2 Temperaturen en beperkingen voor veilige opslag:
Opslaan in een koele, droge omgeving in de oorspronkelijke en geëtiketteerde
houders.
Niet opslaan in een verpakking van metaal of allooi.
Raadpleeg de fabrikant m.b.t. een maximale veilige opslaghoogte.
Geen beperkingen op opslaghoeveelheden.
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING
8.1 Beperkingswaarden m.b.t. blootstelling:
Niet vastgesteld voor dit product.
8.2 Controlemaatregelen m.b.t. blootstelling op het werk:
Zorg voor gepaste technische controlemaatregelen voor het meten en overhevelen van
het product voordat dit wordt gemengd.
8.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen:
De hantering van het concentraat wordt beschouwd als het grootste gevaar.
Handschoenen: BS EN374 – chemische bescherming: uitsluitend fysieke
barrièrebescherming;
Veiligheidspak/schort: Veiligheidspak dat voldoet aan BS EN 465 / 466/ 467 met
bescherming tegen spatten van chemicaliën
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.01 Voorkomen: groene vloeistof
9.02 Geur : niet gespecifieerd
9.03 pH: 5.0 – 7.0
9.04 Kookpunt/-bereik: niet van toepassing/niet gespecifieerd
9.05 Vlampunt/ontvlambaarheid: niet geclassifieerd als ontvlambaar
9.06 Ontploffingseigenschappen: niet geclassifieerd als ontplofbaar
9.07 Oxidatie-eigenschappen: niet geclassifieerd als oxiderend
9.08 Dampdruk: niet van toepassing/niet gespecifieerd
9.09 Relatieve dichtheid: 1.29 – 1.33
9.10 Oplosbaarheid: niet gespecifieerd
9.11 Verdelingscoëfficiënt : niet gespecifieerd
9.12 Viscositeit: niet gespecifieerd
9.13 Dampdichtheid: niet gespecifieerd
9.14 Verdampingssnelheid: niet gespecifieerd
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1 Te vermijden materialen:
Geen
10.2 Te vermijden omstandigheden:
Geen
10.3 Gevaarlijke afbraakproducten:
Onbekend
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Het preparaat is in het geheel niet voor dit eindpunt beoordeeld; de gevaarlijke
eigenschappen op dit gebied zijn dus onbekend.
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Niet geclassifieerd als schadelijk voor het milieu
Geen schadelijke effecten bij gebruik volgens de aanbevelingen
12.1 Ecotoxiciteit:
Geen specifieke gegevens beschikbaar
12.2 Mobiliteit:
Geen specifieke gegevens beschikbaar
12.3 Afbreekbaarheid:
Geen specifieke gegevens beschikbaar
12.4 Bioaccumulatief potentieel:
Dit product wordt niet als bioaccumulatief beschouwd.
13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN
13.1 Verwijdering van gebruikt preparaat:
Als afval verwijderen volgens de plaatselijke reglementen via een specialistisch
afvalbedrijf.
13.2 Verwijdering van verpakkingsmaterialen:
Volgens de plaatselijke reglementen via een specialistisch afvalbedrijf. Verwijder de
etiketten niet van de houders.
14. INFORMATIE M.B.T. VERVOER
14.1 Specifieke transporteisen
Wegvervoer
ADR/RID
Er zijn geen reglementen voor het vervoer van dit preparaat
Zeevervoer
IMDG
Er zijn geen reglementen voor het vervoer van dit preparaat
Luchtvervoer
ICAO/IATA Er zijn geen reglementen voor het vervoer van dit preparaat
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Dit preparaat is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens reglement 2001/59/EC en de
(Britse) Fertiliser Regulations 1991.
16. OVERIGE INFORMATIE
Opgesteld met gebruik van ingediende gegevens over de grondstoffen en van ervaring
in de praktijk.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professionele gebruikers.
Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld in overeenstemming met richtlijn
2001/59/EC.
DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT IS NAAR ONS BESTE WETEN CORRECT EN WORDT
GEPRESENTEERD IN GOED VERTROUWEN MAAR ZONDER ENIGE IMPLICIETE OF EXPLICIETE
GARANTIES TE GEVEN.
VERSIE: 01. DATUM: 23 NOVEMBER 2007
GEDRUKT OP 21 JULI 2017
Download