Veiligheidsinformatieblad Volgens richtlijn 91/155/EEG

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
Volgens richtlijn 91/155/EEG
--n.b.
=niet van toepassing
=niet bepaald
1. Identificatie van het preparaat en v/d vennootschap/onderneming
Handelsnaam : WEG500
Chemische naam
: Ureum
2. Samenstelling en informatie
Naam maatschappij
Telefoon
Faxnummer
Telefoon in noodsituaties
: Itec / Geraniumstraat 26 / 4921 HJ MADE
: 0162 - 686 214
: 0162 - 684 244
: 0162 - 686 214
Chemische beschrijving
: Fijn granulaat op basis van aktieve dooicomponenten
Informatie over gevaarlijke bestanddelen : --CAS-nummer
: ---
3. Risico's
EINECS/ELINCS
: --Voor de mens
: Voor zover bekend, geen
Voor het leefmilieu
: Voor zover bekend, geen
Brand- en explosierisico : Geen
4. Eerste-hulp maatregelen
Symptomen en effekten
Inademing
Huid
Oog
Inslikken
: --: --: --: ---
Eerste hulp maatregelen
Inademing
Huid
Oog
Inslikken
: --: --: --: ---
--n.b.
=niet van toepassing
=niet bepaald
Handelsnaam : WEG500
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen
Gevaarlijke ontledings- resp.
verbrandingsprodukten
Aanbevelingen
: --: --: --: ---
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgen
Milieuvoorzorgen
: Zie bij 8
: ---
7. Hanteren en opslag
Reinigingsmethoden
Hantering
Brand- en explosiepreventie
Opslag
Aanbevelingen voor het bewaren
: --: --: --: Droog
: Goed gesloten verpakking
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ persoonlijke bescherming
Ademhaling
Huid
Oog
Blootstellingsgrenzen
: --: --: --: --- (MAC)
9. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
Kookpunt/kooktraject (ºC)
Smeltpunt/smelttraject (ºC)
Vlampunt (ºC)
Zelfontbrandingstemperatuur (ºC)
Dampdruk (mbar)
Oplosbaarheid in solvent
: Granulaat
: Neutraal
: Geen
: --: --: --: --: --: ---
Oplosbaarheid in water
PH-waarde
: --: ---
Handelsnaam : WEG500
Relatieve dampdichtheid
Lucht = 1
Verdampingssnelheid
Ether = 1
nBuAc = 1
Viscositeit (mPa.s)
: --: --: ---
Doorslagspanning (V≈)
: ---
Soortelijk gewicht
Bovenste explosiegrens (%)
Onderste explosiegrens (%)
: 500 kg/m3
: --: ---
: ---
10. Stabiliteit en reactiviteit
Stabilititeit
Te vermijden condities
Gevaarlijke ontledingsprodukten
Gevaarlijke reacties
Andere informatie
: Stabiel
: --: --: --: ---
11. Toxicologische informatie
Te vermijden materialen
: --LD50
: n.b.
LC50
: n.b.
Andere toxicologische
informatie
: n.b.
Zie voor gedetailleerde informatie over de ingrediënten sectie 2.
12. Ecologische informatie
Acute toxiciteit
Eco-toxiciteit
Bio-accumulatie
: n.b.
: n.b.
: n.b.
13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwijdering
Gecontamineerde verpakking
Afvalcodenummer
: Afvoeren volgens wettelijk voorschrift
: Afvoeren volgens voorschrift
: ---
--n.b.
=niet van toepassing
=niet bepaald
Handelsnaam : WEG500
--n.b.
=niet van toepassing
=niet bepaald
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
UN-nummer
IATA/ICAO
GGVS/ADR
GGVE/RID
: --: --: --: ---
15. Wettelijk verplichte informatie
IMO/IMDG
: --Etikettering in overeenstemming met richtlijn 88/379/EEG.
Bevat
R - Waarschuwingszinnen
S - Veiligheidsaanbevelingen
Symbo(o)l(en) gevaarsaanduiding
: Niet ingedeeld als gevaarlijk
: --: --: ---
16. Overige informatie
Datum van uitgifte
Herzieningsdatum
: 10-12-09
: 01-11-98
Dit informatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende
produkt zou worden veroorzaakt.
Download