Notulen MR 10 maart 2016

advertisement
Notulen MR 10 maart 2016
Aanwezig: Lilian, Michelle, Carola, Pauline, Remke, Petra, Michel, Annabel en Janneke (later)
Afwezig: Simone.
Notulen: Annabel
Actielijst:
Datum
aug ‘15
Wie
Pauline/Marthijn
aug ‘15
punt
Hondenpoepverhaal. De bordjes zijn bijna klaar. Alleen nog
een laklaag en ophangen.
Begroting Markt kijkt ernaar.
Jan. ‘16
Notulen Mr op de site plaatsen
Michelle/Petra V
Mark
Notulen:
punt
1. Opening
verslag
Welkom allemaal!
2.Ingekomen
post/mededelingen
Er is een tijdschrift binnengekomen. “Kompas voor het
leven, ver-reikend onderwijs”.
3.actielijst
De actielijst is bijgewerkt!
4. Veiligheidsplan
Petra V heeft het veiligheidsplan aangepast. Ze heeft zo
nodig verwezen naar het protocollenboek. Het
veiligheidsplan wordt goedgekeurd. Michel vraagt zich af
hoe er wordt gecheckt dat iemand die met de kinderen
werkt niet crimineel is? Alle leerkrachten moeten een
verklaring omtrent gedrag aanvragen. De invallers zijn
ook gescreend. Dan wordt er nog gevraagd of de
leerkrachten getraind worden in het omgaan met
agressie? Ja, tijdens de studiedagen oefenen wij
dergelijke dingen en als een leerkracht een moeilijk
gesprek verwacht, dan zit er meestal een collega bij.
Daarnaast is het de afspraak dat een leerkracht met de
gesprekken niet alleen op de gang is/achterblijft.
5. Het kerstverhaal op
school en tijdsduur
kerstdiner bovenbouw
De school ziet er altijd heel leuk uit met de kerst. De
versieringen en de lichtjes aan het plafond zijn heel
sfeervol. Maar waarom wordt het kerstverhaal niet
verteld? Wij zijn een openbare school, dus dit hoeft niet.
Pauline geeft aan dat sommige leerkrachten wel een
kerstverhaal vertellen/voorlezen. In de lagere groepen
soms aan de hand van een boekje bijv. van Dagmar Stam.
Maar dit is per leerkracht verschillend.
Michel geeft aan dat de tijd voor het kerstdiner in de
bovenbouw te kort is. De tijd is een aantal jaren terug
actie
juist ingekort, omdat het te lang duurde. Nu blijven de
ouders te lang hangen, waardoor de tijd korter wordt.
Voorstel is om de inloop wat langer te maken.
6. Engels op school
Er is een vraag van een moeder binnengekomen: ‘In het
centrum is er een besluit genomen meer Engels te geven,
waarom niet bij ons?’ De hoofdvakken zijn rekenen,
lezen, spelling, begrijpend lezen en 2x per week gym.
Daarnaast doen wij natuur, verkeer, vreedzame school,
aardrijkskunde, geschiedenis, schrijven, muziek en
beeldende vorming omdat wij dat belangrijk vinden. Er
blijft in het rooster geen tijd over om nu Engels te geven.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen wel Engels. Als er iets
bijkomt, dan moeten we een ander vak laten vallen.
Michel geeft aan dat Vicky Engels is en dat zij wel graag
Engelse les zou willen geven. Er is geen ruimte hiervoor.
Wat wel kan, is dat de groepen 3 waar Vicky in werkt een
middag een soort circuit doen. In een klas Engelse les, in
een klas muziek en in een klas bevo. En dan rouleren,
zodat de kinderen alles aangeboden krijgen.In het Engels
liedjes zingen en de betekenis opzoeken en spelletjes op
het digibord doen in het Engels als er eens 5 min ruimte
is, dat doen alle leerkrachten op school wel.
Janneke schuift aan
1. Begroting 2016 en
formatie 2016/2017
De begroting is nog niet klaar. Het bestuur is bezig met
een koppeling te maken tussen de begroting en de
formatie. 5 april is er een bijeenkomst met alle
directeuren van SOON. 14 april is er meer duidelijkheid.
Over het algemeen genomen, moet er worden ingeleverd
bij alle scholen.
Janneke geeft ook aan dat er voor het
huisvestingsprobleem een aanvraag is gedaan bij de
gemeente.
2. ICT
Dinsdag is er een testmail geweest MR van Jeroen. De
MR mail werkt nog steeds niet optimaal. Jeroen kijkt
hiernaar.
Op alle scholen wordt er gewerkt in de ‘cloud’. Het
bestuur heeft de contracten opgezegd, maar wij hadden
elders een contract lopen en ons contract is verlengd. Het
in de ‘cloud’ werken is voor onze school dus uitgesteld.
Waarschijnlijk tot januari 2017. Zodra ons contract
afloopt, zullen wij over gaan.
3. Stand van zaken OR
Er is een gesprek geweest met een afvaardiging van de
OR. Janneke heeft gevraagd of ze aan kunnen geven
hoeveel tijd ze nodig hebben om alles te kunnen regelen.
De ‘actieve’ groep van de OR heeft een mail gestuurd,
waarin is gemeld dat de OR opstapt. De voorzitter, de
beoogde voorzitter, de beoogde penningmeester zijn
opgestapt. Ze blijven wel als klassenouders actief voor
hun klas. De penningmeester blijft tot het einde van dit
schooljaar haar taken doen. Janneke is aan het
inventariseren wie de klassenouders zijn en welke
activiteiten er nog op de planning staan. Janneke zal een
vergadering plannen en deze voorzitten. Voorstel is om
begin volgend schooljaar een nieuwe voorzitter te kiezen.
Er moet op papier komen te staan hoe we dit doen i.v.m.
volgende verkiezingen.
4. Rondvraag
-
Lilian is er de volgende vergadering niet bij.
Michelle zit de vergadering dan voor.
17 maart is er een bijeenkomst met de
vreedzame wijk. Hoe maken we alles zichtbaar
wat er gebeurt bij de opvang, school, in de buurt
etc. Er komt een conferentie op het
stadsdeelkantoor van 09.30- 12.30 uur. Janneke
zal hier kort wat zeggen. Ook is Saskia
Groenewoud aanwezig. Janneke gaat hier
naartoe samen met Sonja Beltzer vanuit de
ouderparticipatiegroep. Het zou leuk zijn als er
nog iemand meeging uit de MR. Bij deze is de MR
uitgenodigd. Janneke mailt de flyer rond.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.02 uur.
De volgende vergadering is 19 april 2016.
Download