130905 Projecten voor N4.4 GKT 2013-2014

advertisement
Projectendag
6 september 2013
Terra Green Combination
Groene Kennispoort Twente / AOC Oost Almelo
Website: www.kenniswerkplaats.eu/groene-kennispoort-twente
Projecten overzicht 15 september 2011
1
PROGRAMMA
Studenten MBO niveau 4 kunnen inschrijven op de projecten
Datum:
Vrijdag 6 september 2013
Plaats:
AOC Oost MBO
Bornerbroeksestraat 348
7609 PH Almelo
Tijd:
08.30 – 13.00 uur
Introductie:
Leerlingen van AOC Oost werken in de periode 6 september 2013 t/m 17 januari 2014
mee in diverse projecten. Dit onder begeleiding van de coach en experts van AOC Oost.
De opdrachtgever vanuit de praktijk heeft een begeleidingsrol.
Rollen:
Opdrachtgever:
Studenten:
Coach:
Expert:
Vanuit het project (aanspreekpunt voor studenten en docenten)
Deelnemers van AOC Oost
Docenten van AOC Oost (Edwin Vos)
Docenten van AOC Oost (Dick van der Neut)
Afspraken:
Nadat de deelnemers hebben ingestemd met een project gaat het project starten.
De deelnemers gaan samen met de opdrachtgevers een projectvoorstel schrijven. Elke
stap van het project moet worden beoordeeld door de experts van AOC Oost.
N4.3 (niveau 4 klas 3) zijn de werkvoorbereiders.
N4.4 (niveau 4 klas 4) zijn projectleiders en zorgen dat de plannen tot uitvoering komen.
Ook organiseren zij het project. Deelnemers van klas 1 en 2 kunnen assisteren bij
uitvoering.
Onderdelen programma
09.00 –
09.15 – 09.30
09.30 – 11.00
Ontvangst
Welkom en toelichting programma
Presentatie projecten;
- Gemeente Losser, Casco benadering
- Beter Wonen, Rietmavo
- Gemeente Enschede, Natuureducatie – Rolf Oldejans
- Gemeente Hof van Twente, groenbeplanting recreatieve
parkeerplaats Martin Verbeek
- Verzorgingstehuis Tubbergen, TC Heerdink – Tom Heerdink
- WBO i.s.m. Potkampstraat - Rob Olde Munninkhof/Huub Zoontjes
- Hazemeijerterrein Hengelo, Huub Zoontjes/Albert Smit
- Kanaal Almelo de Haandrik, Provincie Overijssel
- Klein project (taak stichting): Rookplek MBO, AOC Bloem/Groen
Aansluitend
Inschrijven / verdelen projecten onder de deelnemers
Deelnemers maken afspraken voor ‘Intake’ met opdrachtgevers om
projectvoorstel op te stellen. Inventariseren o.i.d.
Projecten 6 september 2013
2
Projectnaam: Casco Noordoost Twente
I.
Algemene gegevens
Toets de cascokaart op onjuistheden voor het grondgebied van de gemeente Dinkelland.
Type opdracht
Eigenaar/ indiener
Logische opdrachtgever
Datum ingediend:
Besluitvorming
: operationeel
: Gemeente Losser, Dick Ramerman
: Gemeente Losser
: 17 februari 2012
: Nader te bepalen
Projecttrekker: Gemeente Dinkelland, Gerard Davina, 0541-854100,
[email protected]
II.
Projectdefinitie
Inleiding/ aanleiding
In het ontwikkelingsperspectief voor het nationaal Landschap Noordoost Twente hebben
de betrokken partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de
grondgebonden landbouw zodanig vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de
kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als Provincie hadden behoefte aan een
praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. Waar
wil je het landschap versterken en waar kies je voor meer ruimte voor schaalvergroting
in de landbouw en nieuwe landschapsstructuren?
De uitdaging of probleemstelling
In de praktijk werkt de cascobenadering met het principe dat landschapselementen die
tot het casco behoren niet verplaatst mogen worden. De landschapselementen buiten het
casco mogen wel verplaatst worden, mits voldaan is aan aan de spelregels voor
compensatie. De cascokaart is gemaakt door Alterra Wageningen UR. Er is gebruik
gemaakt van luchtfoto’s en er is niet getoetst in het veld. Voor de elementen die tot het
casco behoren is deze werkwijze geen probleem, maar voor de elementen die volgens de
cascokaart verwijderd mogen worden, zouden wij graag een toets in het veld gedaan
willen hebben om het risico uit te sluiten dat het een belangrijk en waardevol element is
en niet verwijderd mag worden.
De Doelstelling
Het proces en de output levert een bijdrage aan
 Leven en werken in het buitengebied
 Groenblauwe dooradering
 Ondernemen in Twente
Beoogde resultaat
Het eindresultaat is een getoetste kaart met daarop aangegeven welke elementen te
waardevol zijn om te verwijderen en eventuele fouten in de kaart.
Projecten 6 september 2013
3
De studenten wordt gevraagd om de te verwijderen elementen op de kaart te toetsen op
hun landschappelijke en ecologische waarde en eventuele fouten in de kaart aan te
geven.
De afbakening
Het onderzoeksgebied is het landelijk gebied van Dinkelland en betreft de rood gekleurde
elementen op de aan te leveren kaarten door de gemeente Dinkelland.
De randvoorwaarden
 Gebruik maken van het beschikbaar gestelde kaart materiaal
 Eind 2013 moeten de kaarten getoetst zijn
Relatie met andere projecten/ processen
 Relatie met de kaarten van de andere Noord oost Twente gemeenten
Stakeholders en betrokkenen
 Provincie Overijssel
 Alterra Wageningen UR
 LTO Noord
 Landschap Overijssel
 Noordoost Twentse gemeenten
Tijd:


De doorlooptijd van dit onderzoek is maximaal 9 maanden
De opdrachtgever heeft 20 uur beschikbaar voor begeleiding, projectoverleg en
communicatie.
Geld:
 De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van € 500,-beschikbaar voor zaalhuur, presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.
 De personele inzet van 20 uur vertegenwoordigt een waarde van ca. € 1.100,Organisatie:
 De gemeente Dinkelland is opdrachtgever.
 GKT is invlieger
Informatie:
 Op nog nader te duiden tijdstippen wordt de GKT over de voortgang van het
project geïnformeerd.
 Alle rapportages worden beschikbaar gesteld aan de GKT
 Bij de externe communicatie dient behalve de opdrachtgever ook de GKT en haar
partners te worden genoemd.
 Beschikbare documenten
o Casco kaart van het gebied
Wat biedt de opdrachtgever?
 Reële praktijkvraag en begeleiding vanuit een praktijksituatie
 Contacten met bewoners, bestuurders, bedrijfsleven en overheden
Projecten 6 september 2013
4
Project Rietmavo:
Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van de herontwikkeling van deze
oude school aan de Violierstraat. We willen daar 22 appartementen realiseren. Achter het
gebouw ligt een groot schoolplein. Dit willen we in overleg met de buurt gaan
herinrichten. Wij zijn nu na een korte inventarisatie in de buurt met een tuinarchitect aan
het verkennen wat de mogelijkheden zijn. Daarbij zijn we nieuwsgierig of jullie ook een
rol willen spelen bij de herinrichting en/of het toekomstige onderhoud. Graag maak ik
een afspraak om de mogelijkheden te verkennen. Willen jullie hiervoor contact met mij
opnemen? ik ben te bereiken op telefoonnummer 546423 of 06-22248149.
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Elske Alberts
Beter Wonen
Elske Alberts
Wijkregisseur
Klimopstraat 2A | Postbus 327 | 7600 AH Almelo
(0546) 54 64 64 | www.beterwonen.nl
Projecten 6 september 2013
5
Project Hazemeijerterrein Hengelo
Project in samenwerking met:
H. Zoontjes Groenadvies
Bureau voor Tuin & Landschap
Wilhelminastraat 110
7573 AJ Oldenzaal
Telefoon:
Mobiel:
Fax:
E-mail:
Internetpagina:
0541-531513
06-30397139
084-7564712
[email protected]
www.hzoontjes.nl
Projecten 6 september 2013
6
Project Verzorgingstehuis Tubbergen
Tubbergen zorggroep sint maarten de Eeshof
Eeshoflaan 21
7651 LZ Tubbergen
0546-621469
Project in samenwerking met:
Tuincentrum Heerdink
Tom Heerdink
Haarbrinksweg 26
7678 RT Geesteren Ov
0546 631 715 / 06-54353809
Projecten 6 september 2013
7
Gemeente Hof van Twente
Opdracht groenbeplanting recreatieve parkeerplaats
Inleiding
Aan de Veldweg ter hoogte van de kruising Deldensestraat-Veldweg in de gemeente Hof
van Twente is een recreatieve parkeerplaats gelegen. De parkeerplaats maakt onderdeel
uit van een nieuwe fietsroute die langs de randen van landgoed Twickel loopt: de
Twickeler Grensweg. De fietsroute loopt van Oele naar Azelo. Er zijn al een groot aantal
onderdelen van de nieuwe route uitgevoerd. Daarbij gaat het om beplantingen en herstel
en aanleg van paden.
De parkeerplaats aan de Veldweg is één van de plekken waar mensen hun auto neer
kunnen zetten, om vervolgens op de fiets de route op te gaan. Om de parkeerplaats
aantrekkelijker te maken is het de bedoeling dat om de parkeerplaats nieuwe beplanting
wordt aangebracht. In het landschapsplan is gekozen voor een landschappelijke
beplanting met onder meer eiken.
Projecten 6 september 2013
8
Opdracht
De opdracht omvat de volgende onderdelen:
- Maak een ontwerp en een beplantingsplan voor de landschappelijke inrichting van
parkeerplaats.
- Voorbereiding van de uitvoering.
- Uitvoering van het beplantingsplan.
Eventueel kan ook gekeken worden naar vervanging/aanpassing van het straatmeubilair.
Er staat nu wel wat, maar het is verouderd.
Gegevens opdrachtgever
Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
Contactpersoon: Martin Verbeek, mail: [email protected]
Projecten 6 september 2013
9
Kanaal Almelo de Haandrik
PROJECTOPDRACHT KANAAL ALMELO DE HAANDRIK
Projectopdracht Kanaal Almelo – De Haandrik
Opdrachtgever: Provincie Overijssel Dienst Wegen en Kanalen
Contactpersoon Dhr. H. Schutte
Telefoon:
038 4997272
Inhoud:
onderhouden van de natuurvriendelijke oever en paaiplaatsen
Het project is een aantal jaren geleden aangenomen door TGC. Het betreft het onderhouden
van de natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen over een lengte van ongeveer 3 kilometer.
De uitvoering van het project is verspreid over meerdere jaren.
Er is in de voorgaande jaren een beheersplan geschreven; er is beschreven dat op elk eiland
de doelsoorten vrij moeten staan.
De eik is de belangrijkste doelsoort en zal in een aantal gevallen herplant moeten worden.
Projecten 6 september 2013
10
Speelveld in de gemeente Wierden
Van: Soepenberg, Betsie
[mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 29 augustus 2013 12:34
Onderwerp: speelveldje
Goedemiddag dhr. Vos,
Ik zal mij even voor stellen ik Betsie Soepenberg en
per 1 okt 2013 werkzaam op Locatie Het Wedervoort
te Wierden.
Hier heeft ZorgAccent een gedeelte van gehuurd en dit wordt verbouwd naar 3
huiskamer voor PG bewoners, kleinschalig met zelfsturende teams.
En naast het Het Wedervoort ligt een speeltuintje waar wij graag een nieuwe
bestemming zouden willen geven.
Er wordt nu niet goed gebruikt van gemaakt, het wordt een beetje hang plek voor
jongeren waar de buurt ook niet op zit te wachten.
Het leek ons mooi om hier een plek te maken voor jong en oud .
Hier over contact gehad met Dhr. B Jannink Vakgroep Bouwkunde van de gemeente
Wierden hij vond het ook een leuk idee.
Maar ieder zijn kwaliteiten en daarom dachten wij aan het AOC.
Misschien is dit wel een mooi afstudeer traject voor jullie leerlingen?
Dit zou misschien zouden we dit samen met een aanvraag project Rabo bank of het
Oranje Fonds?
Mail2: Goede morgen dhr Vos,
Na eerst mail wisseling heb ik dinsdag ik telefonisch contact gehad met u over het speelveldje bij
het Wedervoort te Wierden.
Het speelveldje is van de gemeente maar samen met de buurt enkele jaren geleden opgeknapt.
Nu is het helaas een beetje vervallen, mede door dat het nu is onttrokken aan het oog van
bewoners van Het Wedervoort .
Het leek ons mooi om hier een plek te creëren voor jong en oud.
Hierover hebben wij contact gehad met Dhr. B Jannink Vakgroep Bouwkunde van de gemeente
Wierden en vond het een mooi initiatief
Omdat u vrijdag met de leerlingen projecten gaat bekijken zou ik u een aantal foto’s en het
kadestraal van het perceel toe sturen, zie bijlage’s
Voor er daad werkelijk actie word ondernomen zouden we graag nog samen eens van gedachten
willen wisselen.
Dit ook om wie financiert dit?
Ik zal de Rabobank informeren over project aanvraag, dit dient voor 1 oktober.
Dit ook besproken met mijn coach Marielle Moret en Ina Kerkdijk Directeur Woonzorg .
Wij wachten u reactie af.
Vriendelijke Groet
Betsie Soepenberg
Het Wedervoort.
Projecten 6 september 2013
11
Download