eigen kracht conferentie

advertisement
Onafhankelijke coördinator
De onafhankelijke coördinator
organiseert samen met de betrokkenen
de conferentie.
Hij/zij ondersteunt het gezin en het netwerk
bij de voorbereiding en uitvoering.
Coördinatoren
• zijn gewone, geëngageerde burgers
• zijn voor dit werk opgeleid
• kunnen goed luisteren
• beschikken over organisatietalent
• zijn creatief
• zijn vasthoudend
• hebben vertrouwen in de mogelijkheden
en kracht van families.
De onafhankelijke coördinator
• is geen hulpverlener
• is niet in dienst bij een hulpverlenende
instantie.
Voor de concrete uitvoering, de coaching
en opleiding van de coördinatoren wordt er
intensief samengewerkt met de vzw EKC.be,
www.eigen-kracht.be.
Eigen Kracht Conferenties zijn gebaseerd op
het van oorsprong Nieuw-Zeelandse principe
van Family Group Conferencing.
Iedereen die denkt dat een Eigen Kracht
Conferentie kan helpen om tot een oplossing
te komen, kan kosteloos een conferentie
aanvragen.
EIGEN
KRACHT
CONFERENTIE
Contactgegevens
Eigen Kracht Conferenties
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 36a
2600 Berchem
Verantwoordelijke
Kristin Nuyts
03 340 49 15
0492 73 54 27
[email protected]
www.steunpunt.be
Samen een plan maken
... samen beslissen
Wat is een EKC?
Een jongere of een gezin in moeilijkheden
kan samen met familie, vrienden en dierbaren
vaak heel goed een oplossing bedenken.
Eerst uit eigen kracht putten, voordat
buitenstaanders beslissingen in hun leven
gaan nemen.
Een Eigen Kracht Conferentie is een middel
om familie en vrienden te mobiliseren rond
de hulpvraag van een persoon of een gezin.
De kracht voor de oplossing komt vanuit
de familie en alle belangrijke mensen daar
omheen en dat is meteen de sterkte van
een EKC.
Om een EKC te organiseren wordt het
gezin ondersteund door een onafhankelijke
coördinator.
Resultaat
•
Een concreet plan.
•
Leidend voor de hulpverlening.
•
Waarin de deelnemers hun
engagementen verwoorden.
Voor wie?
Binnen dit project kan een EKC georganiseerd
worden voor gezinnen met kinderen of
jongeren tot 23 jaar.
Wanneer?
Een EKC kan je inzetten voor zowat elk
probleem: globale ondersteuningsvragen,
opvoedingsproblemen, dreigende schooluitval,
dreigende uithuisplaatsing, tijdens het proces
om (terug) op ’eigen benen’ te staan...
Het netwerk krijgt maximale ruimte om zelf
oplossingen te bedenken. Maar een EKC zet
de hulpverlening niet ‘buiten spel’. Er wordt
gezocht naar een goede afstemming en
wisselwerking tussen hulpverlening en het
netwerk.
Werkwijze
Aanmelding
De aanmelding gebeurt bij Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk.
Contacteer [email protected]
Meld je als hulpverlener een cliënt(syteem)
aan, bespreek dan eerst het idee van een
conferentie samen met de minderjarige en
zijn gezin.
Indien het Comité BJB of de Jeugdrechter
betrokken is, dan moet zij/hij worden
geïnformeerd en het licht op groen zetten.
Vanuit hun mandaat kunnen zij bepaalde
voorwaarden rond veiligheid en wettelijkheid
formuleren waar het netwerk rekening mee
moet houden.
De onafhankelijke coördinator motiveert
de deelnemers en helpt de eigenlijke
conferentie te organiseren. De familie kiest
waar de conferentie plaatsvindt.
Eigen Kracht Conferentie
De conferentie bestaat uit drie delen
1. Welkom en informatie
De onafhankelijke coördinator stelt de
deelnemers aan elkaar voor en legt uit
waarom een conferentie plaatsvindt.
Hulpverleners geven, indien nodig,
extra informatie over een bepaalde
problematiek of het hulpverleningsaanbod.
Alle vragen worden in dit deel
beantwoord.
2. Besloten deel
De coördinator en de hulpverleners
verlaten de conferentie. De deelnemers
krijgen de tijd en ruimte om concrete
oplossingen te zoeken voor het
omschreven probleem. Zij besluiten of er
aanvullend professionele hulp nodig is. Zij
brengen alles samen in een concreet plan.
3. Voorstelling van het plan
De coördinator voegt zich terug bij de
familie. Het plan wordt gepresenteerd
en scherpgesteld. Indien voorwaarden
werden geformuleerd, wordt daarop
geëvalueerd. Als het plan voldoet aan de
voorwaarden, wordt het goedgekeurd.
Voorbereiding
Een EKC laat het probleem
én de oplossing bij het gezin.
De onafhankelijke coördinator contacteert
het gezin. Samen maken ze de vraag van de
familie concreet. Ze brengen het netwerk in
kaart en bespreken wie deel zal nemen aan
de conferentie.
En dan …
kan de familie starten met de
uitvoering van het plan!
Download