De Eigen-Kracht Conferentie, de kracht ligt in je netwerk

advertisement
Project Eigen Kracht Conferenties
Kristin Nuyts
Integrale Jeugdhulp: nieuw decreet
Hulp
continuïteit
waarborgen
Op een gepaste
wijze omgaan
met
verontrusting
Tijdige toegang
tot de jeugdhulp
Vermaatschappelij
king van de
jeugdhulp
Voorzien in een
aanbod
crisisjeugd hulp
Doelstellingen
Integrale
Jeugdhulp
Maximale
participatie van
de minderjarige
en zijn gezin
Wat:
Maximale aandacht voor de eigen krachten in
netwerk, familie, maatschappij
Hefbomen:
Gebruik maken van aangepaste methodieken
Verslag doen van krachtgericht werken bij stap naar
toegangspoort of naar gemandateerde
voorzieningen
‘Eigen Kracht Conferentie’
• Roots:
oude wijsheid
• Principes
– De kring groter maken; sociale steun en sociale controle.
– Regie bij sociale netwerk; bedenken, plannen & besluiten.
– Participatie en empowerment; aanspreken op eigen
oplossingsvermogen en aanwezige krachten.
– Toekomstgericht ipv probleemgericht
• Uitkomst
– Een plan waarin staat wat de familie zelf zal doen; de eigen
krachten die ze inzetten. Waar nodig kan aanvullende
professionele hulp ingeschakeld worden (80%- 20%)
– Sturing ligt bij het netwerk
– Veiligheid & wettelijkheid
Eigen Kracht ≠ “trek uw plan”
• Proces ondersteund door ‘onafhankelijke Eigen Kracht
coördinator’
–
–
–
–
opgeleide en gecoachte vrijwilliger
kan niet als expert aangesproken worden
onafhankelijk en vraaggestuurd werken
ondersteunt en faciliteert: niet overnemen!
Verloop EKC concreet
•
•
Aanmelding: aanmeldingsformulier, vrijwillige instemming!
Voorbereiding: door onafhankelijke coördinator (OC) samen
met betrokken gezin/jongere (6 tot 8 weken)
• Contacteren en motiveren van deelnemers
• Formuleren conferentievraag
• Praktische organisatie (op maat v familie)
• Contacteren hulpverleners
Verloop EKC concreet
•
•
•
•
Eigenlijke Conferentie: éénmalig, 3 delen, kinderen/jongeren
maximaal aanwezig
• 1) Delen van informatie (geleid door OC)
• 2) Besloten gedeelte (enkel netwerk)
• 3) Presentatie & scherp stellen plan; ’contactgroep’
• Elke deelnemer en betrokken HV krijgt een kopie van plan
Follow-up: telefonisch na 1 en 3 maanden
Uitvoering: netwerk + aanvullende HV
Voor: binnen dit project gezinnen, jongeren
tot 23j. Principe: iedereen, elke probleem
Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ?
Brug tussen 2 werelden (schema ©R. Van Pagée)
Leefwereld
Systeemwereld
onafhankelijk coördinator
Gestructureerd
Bureaucratie
Formeel
Theorieën, diagnostiek,
....
Regels en voorschriften
Ma- Fri , 9 tot 5
Werkgelegenheid
EKC
1. Info
2. Besloten
tijd
3. Acceptatie
plan
Dynamisch
Losse verbanden
Historische kennis
Informeel
1 voor allen
Vrije discussie
Waarin zit de kracht van Eigen Kracht ?
• Een plan op maat van de cliënt
• Eigen keuzes werken beter
• Plannen zijn automatisch integraal
• Energyboost
• Appèl op de menselijke solidariteit
• Procesgericht
• In besloten deel circuleert ‘andere’ info
Cijfers
Ekc trajecten 21/03/2011- 31/08/2014
141 opgestart
60
52
51
50
40
30
Ekc trajecten
23
20
15
10
1
0
Kennismaking
EKc volledig
Stop
Nog lopende
trajecten
Wachtend
‘Krachtgerichte’ paradoxen
•
•
•
•
•
Neo-liberale samenleving
Nodig maar moeilijk
Haaks op management denken
Geen afbouw aan sterke
verzorgingsstaat!
Werk aan de winkel
Contactgegevens
Kristin Nuyts
[email protected]
03/340 49 15 of 0492/73 54 27
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 36A
2600 Berchem
Secretariaat 03/366 15 40
www.steunpunt.be
Bijkomende info op:
• www.steunpunt.be (klik door naar onderwerpen
Eigen Kracht conferenties)
• www.eigen-kracht.be (website van vzw EKC.be)
• www.eigen-kracht.nl (veel onderzoek en
filmmateriaal)
Download