Liturgie Stille Week 2017 - Gereformeerde Kerk Vollenhove

advertisement
Liturgie Stille Week 2017
Voorganger ds. Marijn Rohaan, organist Henk Kamp
Witte Donderdag, 13 april, 19.00 uur
Aan deze dienst verleent Vocaal haar medewerking.
Na de sedermaaltijd is aansluitend de mogelijkheid om de Passion Vollenhove te beleven.
Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor Tear
Welkom
Zingen: Goedenavond Welkom allemaal , NLB 288
Inleiding
De eerste beker
Verhaal uit Genesis 1
1
In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2 De aarde was leeg en verlaten. Overal
was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. 3 Toen zei
God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 4 God zag hoe mooi het licht was.
God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met
vruchten.’ En zo gebeurde het, en God zag hoe mooi het was.
11
God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel
kleine dieren.’ En zo gebeurde het, en God zag hoe mooi het was.
24
God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de
vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en
over de hele aarde.’ 27 Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken.
Hij maakte ze als man en als vrouw. 2 31 God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat
het heel mooi was.
26
Zingen: In het begin lag de aarde verloren, NLB 162 1, 5 en6
Peterselie en zout water
Waarom….?
Verhaal uit Exodus 12
30
In die nacht schrok iedereen wakker: de farao, zijn dienaren en alle andere Egyptenaren.
Iedereen huilde hard, in heel Egypte. Want in elk huis was wel iemand gestorven. 31 Toen liet
de farao Mozes en Aäron bij zich komen. Het was nog nacht. Hij zei: ‘Ga weg! Verdwijn uit
ons land met je hele volk en ga de Heer vereren. Dat willen jullie toch? 32 Neem jullie
schapen, geiten en koeien mee, en ga weg. Maar bid ook voor mij tot de Heer!’
34
De Israëlieten pakten hun spullen. Het deeg zonder gist deden ze in pannen. Ze rolden
kleren om de pannen en zetten die op hun schouders. 39 De mensen bakten onderweg brood
van het deeg dat ze meegenomen hadden, brood zonder gist. Want ze hadden in Egypte
geen eten voor onderweg klaargemaakt, zo snel waren ze vertrokken.
Mozes had tegen de Israëlieten gezegd: ‘Blijf altijd denken aan deze dag, en eet dan brood
zonder gist. Want op deze dag zijn jullie weggegaan uit het land van de slavernij. Toen heeft
de Heer jullie zijn grote macht laten zien en jullie uit Egypte bevrijd. 4
3
De tweede beker
Zingen: Go down Moses NLB 168
Verklaring van de spijzen
Stenen maken en metselen
Zingen: NLB 390 Het brood in de aarde gevonden, 1,2,4,5
Derde beker
Het verhaal van Jezus die met zijn leerlingen de seder viert - Lucas 22
7
Het was de eerste dag van het Paasfeest. Op die dag moeten Joden een lam slachten voor
de paasmaaltijd. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op weg. Hij zei: ‘Ga de paasmaaltijd
klaarmaken, zodat we vanavond kunnen eten.’ 9 Petrus en Johannes vroegen: ‘Waar zullen
we dat doen?’10 Jezus antwoordde: ‘Ga naar de stad. Daar zul je een man tegenkomen die
een kruik met water draagt. Loop achter hem aan totdat hij ergens naar binnen gaat. 11 Zeg
dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze meester vraagt waar hij met zijn leerlingen de
paasmaaltijd kan vieren.’ 12 Dan zal die man jullie naar boven brengen. Daar is een grote
eetkamer. En daar moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’ 13 De leerlingen gingen naar de
stad. Alles ging precies zoals Jezus gezegd had. En ze maakten de pesachmaaltijd klaar.
’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. 15 Hij zei: ‘Hier heb ik naar
verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren, voordat mijn lijden begint. 16
Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is.’’19
Toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en
zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om
aan mij te blijven denken.’ 20 Na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood
word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God
beloofd. Deze beker is daarvan het teken.’
14
Zingen met Vocaal NLB 395 : Op de avond van de uittocht, alle verzen
De vierde beker
Delen van matzes en van wijn - Onderwijl zingen we NLB 385 De tafel van samen
Marcus 14:26 “Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Zingend verlaten we de kerk: Alles wat adem heeft, NLB 146c, 1 en 7
Bij de uitgang zal een avondmaalscollecte worden gehouden voor Tear
Voor een ieder is er nu gelegenheid om deel te nemen aan The Passion Vollenhove
Goede Vrijdag 14 april, 19.00 uur
Voorganger ds. Marijn Rohaan, organist Henk Kamp
Kruisweg Leo Dortans: over lijden, over leven
Welkom
Zingen NLB 556 Alles wat over ons geschreven is, 1, 2, 3, 5
Inleidende woorden Lam Gods
Gebed van Goede Vrijdag
Johannes 17:1 ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Zingen: NLB 558 Jezus om uw lijden groot, 1, 2, 3, 4
Jezus bidt voor ons (Johannes17: 20-23)
20 Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in mij
zullen geloven als ze uw boodschap horen. 21 Laat alle gelovigen samen één zijn.
Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan
zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.
22 U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen
gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.
23 Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen
volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan
weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt.
Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon, opw 268
Kruisweg: Over lijden, over leven
Zingen: NLB 575 Jezus leven van ons leven,vers 1
We zingen: NLB 590 Nu valt de nacht, vers 1
Gebed
Aansteken kaarsjes op het kruis
We zingen ondertussen: als alles duister is, NLB 590
Na het aansteken van de kaarsjes verlaten we in stilte de kerk.
Stille zaterdag Paaswake, 21.00 uur
Voorganger ds. Marijn Rohaan, organist Anne Kroeze
We komen in stilte de kerk binnen
Waarom…?
In het begin….
Zingen: In het begin lag de aarde verloren NLB
Waarom?
Het water stijgt…
Binnendragen van het Licht
Zingen: Opw 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Lucas 24: Opstanding
241 Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de
olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. 2 Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen
ze dat de steen voor het graf weggerold was. 3 Ze gingen naar binnen. Maar het
lichaam van de Heer Jezus lag er niet. 4 De vrouwen schrokken vreselijk.
Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren.5 De vrouwen waren
zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: ‘Waarom zoeken
jullie een levende man in een graf?6 Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood.
Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? 7 Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, zal
door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten
sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’
8 Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus. De vrouwen gingen
terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van
Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf
leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren.
Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
‘Geloofsbelijdenis’: Zingen Hemelhoog, Lied 344
Ik geloof dat God mijn Vader bron van al het goede is, die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid. Opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de
zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit. Eeuwig samen zing ik ‘amen’, roep ik, God,
uw glorie uit!
'Doopgedachtenis'
Maaltijd in een kring
Vredegroet: Zingen Opwekking 602 Vrede van God
Uitdelingswoorden
Delen van brood en druivensap en wijn
Op het orgel klinkt:
A Toi la Gloire
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Slotlied: U zij de glorie NLB 634 (ook tekst uit nieuwe liedboek)
Zegen
gezongen amen
Liturgie Paasmorgen
Muzikale medewerking wordt verleend door de huisband
Voor de dienst speelt de huisband
Kerkenraad komt binnen
We luisteren naar Jesus Christ Superstar Medley
Welkom
Intochtslied Stel je voor (melodie The Rose)
Stel je voor, ’t is koud en duister
nergens brandt een lichtend vuur
en de wond van diepe wanhoop
geneest zeker niet dit uur.
Stel je voor er is geen dag meer
en de nacht die duurt maar voort
ook geen antwoord op je vragen
en geen mens die jouw stem hoort.
Stel je voor er is geen toekomst
en de dood heerst als de nacht
want de waarheid werd gekruisigd
nergens iemand die haar wacht.
Stel je voor: hier stopt de story
alle dromen zijn voorbij.
Waarom zijn wij dan gekomen
wat maakt nu ons leven vrij?
Stilte - woorden van vertrouwen en groet
Zingen (couplet 3)
Stel je voor, de dood bleek eindig
dus het leven eindeloos.
Tranen zullen niet meer vloeien
die verdriet heeft, wordt getroost.
Stel je voor: het leven wint er
eens voorgoed het laatst gevecht.
Zwaarden zullen ploegschaar worden
zoals eertijds is gezegd.
Inleidende woorden - elkaar gezegende Pasen wensen
Zingen Gezang 215 Christus onze Heer verrees, vers 1, 2 en 3
Gebed
Opstap
Bijbellezing
Marcus 16:1-8, 10-11 (BGT)
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van
Jakobus, en Salome olie met een lekkere geur. Daarmee wilden ze het lichaam van
Jezus gaan verzorgen. 2 Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel vroeg in
de ochtend, de zon kwam net op. 3-4 Onderweg zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor
ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt?’ Het was namelijk een
erg grote steen. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen al
weggerold was.
De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat aan
de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk.
6 Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek
zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit
de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen.’
De jonge man zei verder: ‘Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan.
En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar
zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft.’
7
10-11
Maria ging naar de volgelingen van Jezus. Die waren verdrietig en huilden.
Maria zei tegen hen: ‘Jezus leeft! Ik heb hem gezien!’
Zingen: ELB 427 De Heer is waarlijk opgestaan (wisselzang), 1 t/m 7
Mannen oneven verzen
Vrouwen even verzen
Kinderen refrein samen met Irma
Kinderen delen stenen uit en gaan naar de nevendienst
Overdenking ‘Wie zal de steen voor ons wegrollen?’
Zingen NLB 630, Sta op! Een morgen ongedacht 1,2,4
Samen kijken: De steen is weg!
https://www.bing.com/videos/search?q=de+steen+is+weg&qpvt=de+steen+is+
weg&view=detail&mid=3C410DE8F9B611F7A93D3C410DE8F9B611F7A93D&FO
RM=VRDGAR
Dankgebed en voorbede – Gezongen Onze Vader (Evangelische Liedbundel 466)
Collecte – inzamelen spaardoosjes project Nikki/VKS
Slotlied: U zij de glorie ELB 132 , 1 en 2
Zegen
U zij de glorie ELB 132 vers 3
Download