Aanvraagformulier (doc / 0.1 MB)

advertisement
AANVRAAG
Departement
Werk
en Sociale Economie
2014
INVESTERINGSSUBSIDIE
BESCHUTTE WERKPLAATS
Dienst Sociale Economie en Duurzaam
Ondernemen (Beschutte werkplaatsen)
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Vak voorbehouden voor het VSAWSE
Hoe uw aanvraag indienen?
Stuur uw ingevuld aanvraagformulier samen met alle gevraagde bijlagen aangetekend per
post naar het Departement Werk en Sociale Economie (Koning Albert II-laan 35 bus 20,
1030 Brussel, T.a.v. Els Claeys)
1. De aanvrager
Naam beschutte werkplaats:
Erkenningsnummer:
Contactpersoon:
Naam:
Tel:
Fax:
E-mail adres:
Rekeningnummer waarop de subsidie moet gestort worden (IBAN-nummer en BIC-code):
2. Bepaling resterend theoretisch recht
Het bedrag waarop BW recht heeft binnen een periode van 20 jaar (theoretisch recht)=
Toegekende capaciteit (VE)
X 2.116,10 euro=
euro (a)
___________________________________________________________________________
Voor de bepaling van het resterend theoretisch recht moet het theoretisch recht worden verminderd
met:
* reeds eerder verkregen investeringssubsidies op basis van dit besluit
Datum goedkeuring
Toegekend bedrag
Uitbetaald bedrag
TOTAAL:
(b)
* openstaande verrekeningen VIPA-investeringssubsidies voor onroerende goederen
Datum uitbetaling saldo
Totaal uitbetaald bedrag
Nog niet afgeschreven*
TOTAAL:
(c)
* resterend saldo na toepassing jaarlijkse afschrijving op totaalbedrag op 20 jaar vanaf
datum uitbetaling saldo.
Resterend theoretisch recht (a)-(b)-(c)=
euro
3. Investeringsproject
De aangevraagde investeringssubsidies hebben betrekking op:
Aankoop
Nieuwbouw
Verbouwing
Uitbreiding
Beschrijf kort het geplande project:
Voorziene looptijd: van
tot
Aantal binnen het project voorziene m²:
m²
2
Voorziene tewerkstelling binnen de nieuwe infrastructuur:
- Totaal aantal werknemers:
- Totaal aantal werknemers met arbeidshandicap:
4. Financiering
Geef in grote lijnen weer hoe het project zal gefinancierd worden (eigen vermogen, lening, subsidies,
…).
5. Bepaling subsidiebedrag
a) Bij nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing
Totale investeringskosten=
euro
 Voeg als bijlage een gedetailleerde kostenraming van de investeringen toe, waarbij het
totaal bedrag overeenkomt met het hierboven vermelde bedrag.
Maximale investeringssubsidie:
60% van de totale investeringskosten=
euro
+ forfaitair bedrag van 10% van de maximale investeringssubsidie=
euro
b) Bij aankoop
Venale waarde gebouw=
euro
Maximale investeringssubsidie:
60% van de venale waarde van het gebouw=
euro
+ forfaitair bedrag van 10% van de maximale investeringssubsidie=
euro
Opgelet!
de maximale investeringssubsidie van dit aanvraagdossier wordt geplafonneerd:
- Bij nieuwbouw en uitbreiding op maximaal 2.064,49 euro X de capaciteit (VE)
- Bij aankoop en verbouwing op maximaal 1.238,69 euro X de capaciteit (VE)
U kan bijgevolg maar maximaal het geplafonneerde bedrag verkrijgen.
3
6. Verbintenissen
De aanvrager verklaart dat de geplande infrastructuurwerken voldoen aan de volgende bouwtechnische
en bouwfysische normen:
- de regelgeving over de brandveiligheid;
- de regelgeving over de toegang tot gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek;
- de regelgeving over de eisen en handhavingmaatregelen op het vlak van energieprestaties en
het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat;
- het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming;
- het algemeen reglement inzake de elektrische installaties;
- de regelgeving over de stedenbouw en de ruimtelijke ordening;
- de regelgeving over de milieuvergunningen;
- de regelgeving houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en
daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen,
verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren.
De aanvrager verklaart dat indien de nieuwe infrastructuur een productieomgeving betreft, het aandeel
van de tewerkgestelde werknemers met een arbeidshandicap 50% zal bedragen.
De aanvrager verklaart dat de werkplaats de wetgeving inzake de overheidsopdrachten zal toepassen.
4
7. Ondertekening
Ondergetekende(n)*
 verklaart/verklaren dat de ingevulde gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen;

voegt (voegen) de volgende documenten bij deze aanvraag:
een gedetailleerde kostenraming van de investeringen, alsook een sluitend financieel plan voor de
financiering van de investeringen waarvoor de investeringssubsidie wordt aangevraagd;
de notulen van de raad van bestuur van de werkplaats waaruit de beslissing tot uitvoering van de
infrastructuurwerken waarvoor een subsidieaanvraag wordt aangevraagd, blijkt.
de informatiegegevens inzake de infrastructuurwerken, in het bijzonder:
o de bouwvergunning, de bodemattesten, en de stedenbouwkundige attesten;
o een algemeen vestigingsplan en een uittreksel uit het kadastraal plan;
o het ontwerp van de plannen;
o het attest van de brandweerdiensten;
o bij nieuwbouw en uitbreiding, een document over de bouwrijpheid en de
bodemgeschiktheid van het terrein;
o een veiligheids- en gezondheidsplan, als bepaald in het koninklijk besluit van 25 januari
2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
o bij aankoop van een gebouw, een kopie van de aankoopbelofte of van de aankoopakte;
enig ander nuttig document dat de naleving van de bouwtechnische en bouwfysische normen kan
staven.
Opgemaakt te
op
(datum).
Na(a)m(en), handtekening(en) en functie(s):
* De perso(o)n(en) die gemachtigd is (zijn) de aanvrager rechtsgeldig te verbinden.
5
Download