Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging De Burcht zoekt

advertisement
De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging zoekt
2 onderzoekers
voor een kortlopend onderzoeksproject
Op het onderzoeksprogramma 2017 van De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging
staan twee onderzoeken met betrekking tot de volgende thema’s:


Ondersteuning van transities op de arbeidsmarkt
Waardevol werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Voor beide thema’s zoekt het Wetenschappelijk Bureau een tijdelijk medewerker die zelfstandig naar
het betreffende thema een onderzoek zal verrichten. Beide onderzoeken hebben een omvang van
0,5 fte op jaarbasis. Het onderzoek kan bijvoorbeeld in één jaar tijd in tweeëneenhalve dag per week
worden uitgevoerd.
De vorm van het dienstverband wordt in onderling overleg vastgesteld. De medewerker kan voor de
duur van het onderzoek in dienst treden van De Burcht, zij/hij kan bij De Burcht worden
gedetacheerd of zij/hij kan de werkzaamheden op freelance basis verrichten.
Functieomschrijving
De onderzoeker zal zelfstandig studie verrichten naar het onderhavige onderzoeksthema. Deze
studie kan de volgende activiteiten omvatten:
 het bestuderen van wetenschappelijke literatuur;
 het uitvoeren van statistische analyses;
 het houden van interviews met sleutelpersonen en andere deskundigen;
 het verrichten van een of enkele case studies;
 een vergelijking maken met een of meer andere landen;
 het organiseren van een expertmeeting of workshop.
Het onderzoek wordt afgerond met het schrijven van een onderzoeksrapport dat voldoet aan
gebruikelijke wetenschappelijke criteria (consistentie, objectiviteit, controleerbaarheid,
bronvermelding), maar tevens toegankelijk is voor een breed publiek van professionals op het
relevante terrein. Het onderzoek zal worden gepresenteerd op een conferentie in De Burcht.
Het onderzoek zal worden begeleid door de wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk
Bureau, prof. Paul de Beer, en zal tevens worden beoordeeld door het Curatorium van het
Wetenschappelijk Bureau.
Functievereisten
We zoeken een medewerker met een academische opleiding die ervaring heeft met het zelfstandig
verrichten van onderzoek en affiniteit heeft met de vakbeweging. Zij/hij dient over goede
schrijfvaardigheden te beschikken. Kennis van het specifieke onderzoeksthema strekt tot
aanbeveling.
Nadere aanduiding van de onderzoeksthema’s
Het onderzoek ‘Ondersteuning van transities op de arbeidsmarkt’ richt zich op de vraag in welke
mate de bestaande instituties rond werk en inkomen verschillende transities (overgangen) op de
arbeidsmarkt ondersteunen of belemmeren en of zij dienen te worden aangepast om optimaal aan
te sluiten bij een transitionele arbeidsmarkt? Meer concreet gaat het om vragen als:
- Welke transities komen er op de arbeidsmarkt voor, hoe frequent zijn zij en in welke mate
zijn deze transities vrijwillig dan wel gedwongen?
- Welke instituties rond werk en inkomen spelen een rol bij de transities op de arbeidsmarkt?
- Welke knelpunten doen zich voor bij de arbeidsmarkttransities en welke aanpassingen van
de instituties zijn nodig om deze te verhelpen?
- Hoe zouden de contouren er uit kunnen zien van een nieuw sociaal stelsel dat is
toegesneden op een transitionele arbeidsmarkt?
- Wat kunnen we leren van ervaringen in andere landen?
Het onderzoek ‘Waardevol werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt’ richt zich op de vraag hoe
de kwaliteit van het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, in termen van
arbeidsvoorwaarden, contractvormen, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden, en op welke wijze
de sociale partners en individuele werkgevers en werknemers deze kwaliteit kunnen borgen. Meer
concreet gaat het om vragen als:
- Hoe ziet de onderkant van de arbeidsmarkt eruit en hoe heeft deze zich de afgelopen
decennia ontwikkeld?
- Wat zijn de drijvende krachten achter de ontwikkelingen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt?
- Wat is hierbij de rol van verschillende instituties?
- Hoe kan de kwaliteit van het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden verbeterd
zonder de werkgelegenheid van zwakkere groepen in gevaar te brengen?
Van sollicitanten wordt gevraagd dat zij een korte opzet (max. 1 A4 of 500 woorden) schrijven van
het onderzoek dat zij willen doen. In deze opzet dienen zij de vraagstelling toe te spitsen en kort de
onderzoeksaanpak te schetsen.
Over het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging
Het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat tot
doel heeft onderzoek te verrichten naar vraagstukken die voor de vakbeweging van strategische
betekenis zijn. Het vervult een brugfunctie tussen de wetenschappelijke wereld en de wereld van de
arbeidsverhoudingen, in het bijzonder de vakbeweging. Het onderzoeksprogramma van het
Wetenschappelijk Bureau wordt afgestemd met de FNV, maar de verantwoordelijkheid voor het
onderzoek en de resultaten ervan rust volledig bij het WB.
Nadere informatie
Nadere informatie over beide vacatures kan worden ingewonnen bij Paul de Beer (tel. 06 81546974;
email: [email protected]). Op aanvraag is ook een uitgebreidere beschrijving van beide
onderzoeksthema’s beschikbaar.
Sollicitatieprocedure
Kandidaten kunnen tot 17 februari een brief met hun motivatie, een curriculum vitae en een voorstel
voor het uit te voeren onderzoek sturen aan de wetenschappelijk directeur van het
Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, prof. Paul de Beer, bij voorkeur per email
([email protected]) of anders per post naar: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam,
onder vermelding van: ‘vacature onderzoeker’.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards