20151227 Bevestiging ambtsdragers 2k

advertisement
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Gij hebt de wereld heil gebracht.
Gij blijft hier in het aardse dal
de Ene Die ons troosten zal.
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Wijkgemeente Noord – bevestiging en afscheid
ambtsdragers in de Oude Kerk, zondag 27 december
2015 om 10.45 uur
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Verlicht ons hart, dat op U wacht.
Maak het van alle zonden rein,
opdat wij eeuwig bij U zijn.
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Voorganger: Ds. A.T. van Blijderveen
Organist:
Piet Meerkerk
Orde van dienst
Dankgebed en voorbeden
Orgelspel
Zingen Uit Aller Mond 113 vers 1 en 2
Alle macht is Mij gegeven:
Op aard en hemelhoog verheven
ja overal is Mijn gebied.
Ga naar alle volken henen,
getuig: het heil is nu verschenen,
verkondig wat er is geschied:
Het kruis op Golgotha
bracht redding en gena, Halleluja!
Doe groot en klein Mijn leerling zijn,
maak heel de aard tot Mijn domein.
Aanvangslied Psalm 62 vers 8
Eenmaal sprak God tot mij een woord,
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord:
"Dat 's HEEREN zijn de sterkt' en krachten."
Ook is bij U de goedheid, HEER;
dies heeft van U elk sterv'ling weer
vergelding naar zijn werk te wachten.
Persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Doop, spreek over hen de namen
van Vader, Zoon en Geest tezamen
als teken van het nieuw verbond.
Leer de jong’ren, leer de ouden
wat Ik gebood te onderhouden,
Ik zend u zoals God Mij zond.
En Ik zal met u zijn,
tot aan het wereldeind, alle dagen.
Bid dan en waak, dien voor Gods zaak,
Hij zelf bekwaamt u voor uw taak.
Zingen Psalm 77 vers 7
'k Zal gedenken, hoe voor dezen
ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k zal de wond'ren gadeslaan,
die Gij hebt van ouds gedaan;
'k zal nauwkeurig op Uw werken
en derzelver uitkomst merken;
en, in plaats van bitt're klacht,
daarvan spreken dag en nacht.
Zegen
Lezing van Gods gebod
Orgelspel
Zingen Psalm 77 vers 8 en 11
Heilig zijn, o God, Uw wegen;
niemand spreek' Uw hoogheid tegen;
wie, wie is een God als Gij,
groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren
wond'ren doet op wond'ren horen;
Gij hebt Uwe roem alom
groot gemaakt bij 't heidendom.
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer gelegenheid om de vertrekkende en de
(her)bevestigde ambtsdragers Gods zegen toe te wensen. Zo laat u zien dat u met
hen meeleeft
W: www.hghg.nl
D' aarde sloeg van schrik aan 't beven
toen z' U langs Uw pad zag streven,
zee en grote waters door,
in het nooit ontdekte spoor;
toen G' Uw volk de weg bereiddet,
daar Gij 't als een kudde leiddet;
Mozes' en Aärons hand
bracht hen dus naar 't heilig land.
Afscheid
van de broeders Lakerveld, De Ruijter, Van Wingerden.
Bevestiging
van de broeders Van Andel en Van de Wetering.
Herbevestiging
van de broeders De Groot en De Ruiter.
We lezen uitleg over het ambt van ouderling en diaken in het formulier
Belofte als antwoord op de volgende vragen:
1. Bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom
door God Zélf tot deze heilige dienst geroepen bent?
2. Houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige Woord van
God en de volkomen leer der zaligheid (verlossing)? Verwerpt u alle leringen en
levenspraktijk, die daarmee in strijd zijn?
3. Belooft u uw ambt trouw uit te oefenen, in overeenstemming met deze leer, naar
de u voor uw ambt geschonken gaven; en belooft u geheim te houden wat bij de
uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook
gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan het opzicht en de
tucht van de kerk, wanneer u zich onwaardig gedraagt?
De gemeente zingt de bevestigde ambtsdragers staande toe
Psalm 134 vers 1 en 3 (n.b.)
Gij dienaars, aan de Heer gewijd,
zegent Zijn Naam te allen tijd.
Gij die des daags Zijn gunst verwacht,
zegent Zijn Naam ook in de nacht.
Uit Sion aan de HEER gewijd,
Zegene u Zijn heiligheid.
Hij Die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t Die u bij name riep.
Gebed om Gods zegen over het ambtelijk werk
en over de bediening van Zijn Woord
Schriftlezing Lucas 2:15-20
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,
dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord
zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de
kribbe.
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over
dit Kind verteld was.
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen
gezegd werd.
19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij
gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
In de collecten geven we voor
1. Diaconie: o.a. Roemenië
2. Eredienst.
Zingen Uit Aller Mond 44 vers 1, 5, 6 en 7
Van boven daalt een eng’lenschaar,
en maakt aan herders openbaar
dat God aan mensen vrede geeft
in wie Hij welbehagen heeft.
Wat deren ons nog dood en hel?
God Zelf is onze Metgezel!
Hoe nog de satan woedt en tiert,
de Zoon van God, Hij zegeviert!
Hij maakt ons van de zonden rein.
Laat Christus onze blijdschap zijn:
de Held Die ons terzijde staat,
Die in de strijd ons niet verlaat.
Houd moed, de overwinning wacht!
In Hem zijn wij van Gods geslacht.
Dank God de Heer te allen tijd
met vreugde en vrijmoedigheid.
Prediking: Horen, zien en …
Zingen Uit Aller Mond 57
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Des Vaders wil hebt Gij volbracht.
Uit ’t hemelrijk zijt Gij gegaan
en nam het aardse lichaam aan.
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Gij hebt de vrede aangebracht,
gerechtigheid voor ons vervuld:
in ’t lijden droeg Gij onze schuld.
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!
Download