Slide 1 - Salvation of all

advertisement
1
Enig idee wat
‘pinksteren’
betekent?
2
Een paar
dagen vrij.
Heerlijk!
3
Pinkpop!
4
Dat weet ik allemaal
niet hoor.
5
Het heeft in elk geval
met de Bijbel te maken.
6
Al sla je me dood…
7
toen kregen de
discipelen de
Heilige Geest.
8
Toch?
9
10
... En het zal zijn in de laatste dagen,
zegt God, dat Ik zal UITSTORTEN van
mijn Geest OP alle vlees…
17
Handelingen 2
11
12
... en uw zonen en uw dochters
zullen profeteren, en uw jongelingen
zullen gezichten zien, en uw ouderen
zullen dromen dromen…
17
Handelingen 2
13
... gij zult KRACHT ontvangen,
wanneer de heilige Geest OVER u
komt, en gij zult mijn getuigen zijn …
8
Handelingen 1
14
15
Deze Jezus heeft God opgewekt,
waarvan wij allen getuigen zijn.
32
16
Nu HIJ dan door de rechterhand
Gods verhoogd is en de belofte des
heiligen Geestes van de Vader
ONTVANGEN heeft, heeft Hij dit
UITGESTORT, wat gíj en ziet en hoort.
33
17
18
Toen het dan avond was op die
eerste dag der week …
19
lett. één [dag] van sabbatten
= de dag van de eerstelingschoof
19
… en ter plaatse, waar de discipelen
zich bevonden, de deuren gesloten
waren uit vrees voor de Joden, kwam
Jezus en stond in hun midden en zeide
tot hen: Vrede zij u!
19
20
En na dit gezegd te hebben toonde
Hij hun zijn handen en zijn zijde. De
discipelen dan waren verblijd, toen zij
de Here zagen.
20
21
[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen:
Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij
gezonden heeft, zend Ik ook u.
21
22
En na dit gezegd te hebben, BLIES
Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt
de heilige Geest.
22
let op:
de dag van de opstanding!
23
… toen formeerde de HERE God de
mens van stof uit de aardbodem en
BLIES de levensadem in zijn neus;
alzo werd de mens tot een levende
ziel.
7
Genesis 2
24
geest ontvangen = leven ontvangen
25
Jezus heeft nog wel vele andere
tekenen voor de ogen zijner discipelen
gedaan, die niet beschreven zijn in dit
boek,
30
26
maar deze zijn geschreven, opdat gij
gelooft, dat Jezus is de Christus, de
Zoon van God…
30
27
… en opdat gij, gelovende, het LEVEN
hebt in zijn naam.
30
28
… en opdat gij, gelovende, het LEVEN
hebt in zijn naam.
30
29
30
63
De Geest is het, die levend maakt…
Johannes 6
Aldus staat er ook geschreven:
de eerste mens, Adam, werd een
levende ziel; de laatste Adam een
levendmakende geest.
45
1Korinthe 15
31
63
… het vlees doet geen nut…
Johannes 6
32
… de WOORDEN, die Ik tot u
gesproken heb, ZIJN GEEST EN ZIJN
LEVEN.
63
Johannes 6
33
… het vlees doet geen nut; de
WOORDEN, die Ik tot u gesproken heb,
ZIJN GEEST EN ZIJN LEVEN.
63
Johannes 6
34
35
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift
zegt, stromen van levend water zullen
uit zijn binnenste vloeien.
38
Johannes 7
Ezechiël 47
36
Dit zeide Hij van de Geest, welke zij,
die tot geloof in Hem kwamen,
ontvangen zouden; want de Geest was
er nog niet, omdat Jezus nog niet
verheerlijkt was.
39
Johannes 7
37
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards