DE PERSOONLIJKHEID VAN DE HEILIGE GEEST Les 4 voor 28

advertisement
A JEZUS EN DE GEEST:
Hoe Jezus Hem beschreef. Johannes 14-16.
— Jezus sprak over de rol van de Heilige Geest: Hij woont bij ons (14:17); Hij leert ons
(14:26); Hij helpt ons herinneren wat we weten (14:26); Hij getuigt van Jezus (15:26); Hij
overtuigt (16: 8); Hij leidt ons (16:13); Hij vertelt ons wat de Vader tegen Hem zegt (16:13);
Hij verkondigt de toekomst (16:13); Hij verheerlijkt Jezus (16:14)
— Al deze dingen zijn persoonlijke aspecten die een kracht zonder persoonlijkheid niet kan
hebben.
Een Andere Trooster. Johannes 14:16.
— Jezus gebruikt het woord “allo” (= een andere) om de Geest met Zichzelf te vergelijken.
Hij ging weg, maar “een ander” zoals Hij bleef op Aarde: De Trooster. De Geest is een
goddelijk Persoon zoals Jezus is.
— Hij komt om onze “parakletos” te zijn; Trooster, Helper, Assistent, een person die
geroepen is om aan onze zijde te staan.
De Geest der Waarheid. Johannes 15:26.
— Jezus is de gehele en absolute Waarheid (Johannes 14:6).
— Het Woord is waarheid omdat het van Jezus getuigt (Johannes 17:17; 5:39). De Wet is
waarheid omdat het Zijn karakter weerspiegelt (Psalm 119:142).
— De Heilige Geest wordt ook de “Geest der Waarheid” genoemd omdat het Zijn rol is om
Jezus te verhogen en ons te brengen tot een diepe en trouwe relatie met Hem.
B Zijn Persoonlijke Aspecten.
Handelingen 15:28. Hij heeft Zijn eigen mening. Romeinen 8:26; 8:27. Hij pleit en zucht.
1 Korinthe 12:11. Hij heeft een eigen wil. Romeinen 8:16. Hij getuigt. Romeinen 15:30. Hij heeft
lief. 1 Korinthe 2:10. Hij doorzoekt grondig. Handelingen 8:29; 10:19. Hij spreekt. Efeze 4:30.
Hem kan verdriet worden aangedaan. Handelingen 5:3. Er kan tegen Hem worden gelogen.
De Bijbel leert duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is. Niettemin, is het moeilijk voor
ons om Hem als een persoon te zien.
Maar de Heilige Geest is geen “kracht” of “vermogen”; dat is niet logisch. Hoe kunnen wij
praten over de “kracht van de Geest” als Hij al een kracht was (Romeinen 15:13)? Hoe kon
hij instemmen met, als Hij een vermogen was, en geen persoon (Handeling 15:28)? Kunnen
wij worden gedoopt in de naam van twee Personen en een kracht (Mattheüs 28:19)?
C Het belang van Zijn persoonlijkheid.
Indien de Geest een kracht is: Hoeveel kracht kan ik hebben?; Kan ik het bezitten?; Het is
iets persoonlijks voor mij; Ik kan het gebruiken om mijn plannen te vervullen; De kracht leeft
in mij.
Indien de Geest een Persoon is: Hoeveel van mij kan Hij hebben?; Hij kan mij bezitten; Hij
is een vriend die van mij houdt; Hij gebruikt mij om Zijn plannen te vervullen; Ik ben een
tempel van God.
De Geest is de verbinding tussen de Vader en de Zoon, en ons.
Plaats uw leven in de handen van Hem Die van u houdt, Die u leidt, Die voor u verzucht en
er naar verlangt om u in alle eeuwigheid van aangezicht tot aangezicht te zien.
"De Vader is al de volheid van de Godheid lichamelijk, en is onzichtbaar voor sterfelijke ogen ... De Zoon is al de
volheid van de Godheid, gemanifesteerd ... De Trooster, die Christus beloofd had te zenden, nadat Hij opgevaren
was naar de hemel, is de Geest in al de volheid van de Godheid, Die de macht van de goddelijke genade toont aan
allen die Christus ontvangen en in Hem geloven als een persoonlijke Verlosser. Er zijn drie levende personen van
het hemelse trio. In de naam van deze drie grootmachten — de Vader, de Zoon en de Heilige Geest — worden
degenen die Christus aannemen door levend geloof gedoopt, en die Machten zullen samenwerken met de
gehoorzame onderdanen van de hemel in hun inspanningen om het nieuwe leven in Christus te leiden”
E.G. White (Evangelisme, hoofdstuk 18 blz. 614-615 “ Omgaan Met Valse Wetenschap, Cults, Isms, en Geheime
Genootschappen, Verkeerde Uitleggingen van de Godheid”)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards