werkloosheid - cloudfront.net

advertisement
werkloosheid
AANBOD ARBEID IS GROTER DAN DE
VRAAG NAAR ARBEID
Overheid
geregistreerde werklozen
Personen die :
• geen werk hebben en
• ingeschreven staan bij CWI en
• > 15jr < 64jr zijn en
• 20 uur of meer in loondienst willen werken en
• direct beschikbaar zijn om aan het werk te
gaan.
Werkloze beroepsbevolking
= hoger dan het aantal
geregistreerde werklozen volgens de
criteria van de overheid
= inclusief niet geregistreerden
Huisvrouwen, minder willen werken enz.
Verborgen werkloosheid
komt niet in de cijfers tot uitdrukking
niet geregistreerden
wel werk maar meer willen werken
wel willen nwerken maar niet
ingeschreven zijn
 AOW-ers




Oorzaken werkloosheid
 Conjuncturele werkloosheid
 Structurele werkloosheid
 seizoenswerkloosheid
 frictie werkloosheid
Conjuncturele werkloosheid
conjunctuur =golfbeweging in economie
 minder vraag naar produkten
 vaak van tijdelijke aard
Lage conjunctuur >> crisis > veel ontslagen>
bedrijven sluiten
conjunctuur
HOOG
CRISIS
BAISSE
HOOG CONJUNCTUUR:
RECESSIE
HAUSSE
VEEL WERKGELEGENHEID
LAAG
STRUCTURELE
WERKLOOSHEID
 ONVOLDOENDE ARBEIDSPLAATSEN
VOOR WERKZOEKENDEN
 WEL BANEN MAAR ONVOLDOENDE
GOED GEKWALIFICEERDE MENSEN
OORZAKEN ONVOLDOENDE
ARBEIDSPLAATSEN
 ARBEIDSBESPARENDE INVESTERINGEN
 CONCURRERENDE LAGE LONEN LANDEN
 MARKTVERZADIGING
SEIZOEN WERKLOOSHEID
 TOERISME
 LANDBOUW
FRICTIE WERKLOOSHEID
ARBEIDSPLAATS / VACATURE
PROCEDURE
WERKELIJKE INVULLING
OPNAME SCHOOLVERLATERS IN ARBEIDSPROCES
NA ONTSLAG NIET DIRECT EEN NIEUWE BAAN
ARBEIDS SYSTEEM
WERKGEVERS
WERKNEMERS
STAKINGEN / DEMONSTRATIES
NEDERLAND
OVERLEG ECONOMIE
POLDERMODEL
WERKGEVERS - WERKNEMERS
SOCIALE PARTNERS
OVERLEG OVER ARBEIDSVOORWAARDEN EN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
GROTE MATE VAN
HARMONIE
POLDERMODEL
LOONMATIGING IN RUIL VOOR
WERKGELEGENHEID
VERBETERING CONCURRENTIEPOSITIE
BEDRIJFSLEVEN
NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN
OVERHEID: LASTEN VERLICHTING
TOENAME KOOPKRACHT
GROEI ECONOMIE
ECONOMISCHE MODELLEN
 17E EEUW : MERCANTILISME = EXPORT LEVERT OP
IMPORT KOST GELD
VEEL OVERHEIDSBEMOEIENIS
REACTIE DAAROP : VRIJE ECONOMIE.
Laisser fair – laisser passer
Adam Smith
basis (kapitalistische)vrije economie
 klassieke school.
o
o
o
o
mens streeft eigen belang na
mens handelt als homo-economicus
wet van vraag en aanbod
vrije markt economie / economisch
liberalisme
Schaduw kant vrije
economie
 eind 19e eeuw>> tekort aan kapitaal
overschot arbeid
Grote verschillen tussen rijk en arm
ARMOEDE
KARL MARX
 TEGENSTANDER VRIJE ECONOMIE
 DAS KAPITAL (BOEK)
BESCHRIJVING VAN DE SOCIALISTISCHE MAATSCHAPPIJVORM
PROLETARIËRS VERENIGEN ZICH OM DE STRIJD AAN TE
GAAN MET DE BOURGEOISIE
NIEUWE MAATSCHAPPIJ ZONDER VERSCHILLEN : BASIS VOOR
COMMUNISME EN SOCIALISME
CENTRAAL GELEIDE ECONOMIE > OVERHEID
VRIJE MARKT ECONOMIE
 MARKTMECHANISME ALS SPIL
 KLANT IS KONING
 WEING OVERHEIDS BEMOEIENIS
 VRIJHEID PRODUCTIE EN CONSUMPTIE
VOOR- EN NADELEN
VRIJE MARKT ECONOMIE
VOORDELEN
NADELEN
INVLOED OP DE
PRIJSONTWIKKELING
ONGELIJKHEID INKOMENS
CONSUMPTIE VRIJHEID
VRAAG BEPAALT
ARBEIDSPLAATSEN
INZET MIDDELEN DAAR WAAR
NODIG
WEINIG AANBOD > HOGE PRIJS
EVENWICHT
VRAAG BEPAALT PRODUCTIE
CENTRAAL GELEIDE
ECONOMIE
 CENTRALE PLANNING
 PLANNING VANUIT CENTRAAL PLAN
BUREAU VANUIT DE OVERHEID
 AFSTEMMING PRODUCTIE VIA
PLANMECHANISME
 ECONOMISCHE BESLISSINGEN DOOR
DE OVERHEID
VOOR EN NADELEN
CENTRAAL GELEIDE ECONOMIE
VOORDEEL
NADEEL
• INKOMENS VERSCHILLEN
KLEIN
• DOOR PLANNING WEINIG
WERKLOOSHEID
• MAKKELIJKE STURING DOOR
OVERHEID OM DOEL TE
BEREIKEN
• STAR EN BUREAUCRATISCH
• WEINIG AANDACHT VOOR
KWALITEIT
• PLANNING IS DOEL OP ZICH
• VERHOUDING PRESTATIE <>
LOON NIET ALTIJD
EVENREDIG
GEORIËNTEERDE
MARKT ECONOMIE
 MENGVORM TUSSEN VRIJE EN GELEIDE
ECONOMIE.
NEDERLAND EEN GEORIËNTEERDE MARKT ECONOMIE;
• OVERHEID IS ZELF PRODUCENT
STEEDS MEER PRIVATISERING : O.A. OPENBAAR VERVOER
•OVERHEID GRIJPT IN IN MARKTMECHANISME
MIN/MAX PRIJZEN
• OVERHEID GRIJPT IN VANWEGE EXTERNE EFFECTEN
milieu> autoindustrie
Download