syntheseformulier mentoren 1e opleidingsfase Startstage

advertisement
SYNTHESEFORMULIER MENTOREN
bachelor kleuteronderwijs blended traject
eerste opleidingsfase : startstage deel 1
□
vestiging Heverlee - Naamsesteenweg 355 - 3001 Leuven
tel. 016 375 600 - [email protected]
datum
naam student
klas lerarenopleiding
studentencoach
bezoekende lector
school
kleuteronderwijzer
leeftijd kleuters
aantal kleuters
Richtlijnen
A.d.h.v. dit formulier geef je feedback over competentiebeheersing en de professionele attitudes van een student op het einde
van het eerste semester.
Hoe ga je te werk?
Voor meer informatie over de verwachtingen omtrent de rollen en competenties (vermeld in dit document) verwijzen we naar
‘de competentiematrix BaKO-2012b’.
Voor de rollen 1, 2, 3:
- Duid per competentie één van de volgende codes aan: onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) onvoldoende informatie (OI)
- En noteer in de kolom naast iedere rol de nodige toelichting bij de toegekende codes, het helpt ons om de juiste interpretatie
te maken. Geef relevante tips voor de student.
Voor de rollen 4, 5, 9 en 10
Aan de hand van de vragen per rol duid je een code aan en geef je de nodige toelichting bij de toegekende code.
Globaal beeld
Schets een globaal beeld van de student onderaan deze eerste pagina door de belangrijkst positieve punten en aandachts- en
werkpunten op einde van semester 1 te noteren.
Professionele identiteit/attitudes:
Noteer onderaan deze pagina relevante informatie over de professionele identiteit-attitudes van de student (indien je hierover in
positieve of negatieve zin een uitspraak kan doen)
Bezorg het ingevulde formulier aan de student (uiterlijk één week na de stage).
Globaal beeld (synthese)
positieve punten
aandachts- en werkpunten
Professionele identiteit
attitudes:
beslissingsvermogen – relationele gerichtheid en zin voor samenwerking – kritische ingesteldheid – leergierigheid –
organisatievermogen - verantwoordelijkheidszin – flexibiliteit – bezieling – initiatief nemen – respect
Indien je over bovenstaande attitudes een uitspraak kan/wenst te doen (in positieve of negatieve zin), noteer hier
relevante informatie
1 BaKO semester 1 - 1
rol 1 een positief en veilig leefklimaat realiseren
De student
- maakt spontaan een warm contact via o.a. oogcontact en reactie op signalen van de
kleuters en toont enthousiasme in zijn omgang met de kleuters.
- respecteert de kinderen en toont begrip voor het gedrag dat eigen is voor kleuters.
kan anderzijds kan ook een grens stellen in een één-één-relatie met een kleuter.
- heeft oog voor het welbevinden en gevoelens van kinderen en gaat er op in, moedigt
kinderen aan en bevestigt hen.
- heeft oog voor veiligheid; grijpt op een gepaste wijze in bij onveiligheid of bij signalen van
fysieke zorg.
- heeft ook oog voor de eigen gezondheid (rug sparen, stem sparen).
- slaagt er regelmatig in een aangename klassfeer te scheppen tijdens de activiteiten en
probeert af en toe kinderen te begeleiden bij het oplossen van hun conflicten.
- merkt op wat er in een klasgroep gebeurt en durft een klasgroep aanspreken.
- slaagt er regelmatig in om afspraken te maken en grenzen te stellen.
- kan zijn aandacht verdelen tussen individuele kleuters en een groep.
rol 2 een ontwikkelingsstimulerende en krachtige speelomgeving realiseren
De student
voorbereidend werk
- heeft de activiteiten doelgericht, speels, stapsgewijs en methodisch-didactisch correct
uitgewerkt (m.i.v. verwijzing naar leerplannen en ontwikkelingsplan).
- kiest hiervoor de gepaste, verantwoorde levensechte materialen.
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
O
NW
V
S
OI
O
NW
V
S
OI
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8
1 BaKO semester 1 - 2
realisatie
- kan een activiteit managen: speelse begeleiding, vlot verloop, stapsgewijze aanpak en met
oog voor organisatie en timing.
rol 3 leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden
De student
- merkt wanneer kinderen niet betrokken zijn tijdens de activiteiten en doet er iets mee.
- zet expressieve vaardigheden in om kleuters te boeien en in interactie te gaan: o.a. is
speels, expressief qua lichaamstaal en mimiek, expressief qua taal (intonatie, tempo,
volume), muzikaal vaardig, en gebruikt hierbij allerlei objecten (beeldende, nieuwe media,
muziekinstrumenten) om de eigen expressie te ondersteunen.
- slaagt er geregeld om bij kleuters betrokkenheid en diverse vormen van actief
kleutergedrag uit te lokken:
* vanuit vooropgestelde doelen;
* door de juiste methodische-didactische principes/vaardigheden toe te passen (zoals
vraagstelling en instructie, misc, tvo, demonstreren, meespelen);
* door gebruik van rijke taal.
- heeft de inhouden van de activiteit onder de knie en realiseert voor een aantal activiteiten
wat methodisch werd voorbereid.
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
C9
O
NW
V
S
C11
C12
C13
C14
1 BaKO semester 1 - 3
OI
rol 4 partner van het kind
De student
- Stimuleert en respecteert de student de inbreng van de kleuters?
- Kan de student de zelfstandigheid van kleuters stimuleren?
toelichting
S
OI
rol 5 partner van het team
O
NW
V
S
De student
- Informeert de student zich goed bij u?
- Geeft de student u voldoende informatie over stage-opdrachten en de eigen plannen?
- Hoe ervaart u de omgang van de student met uzelf en andere teamleden (vriendelijk - correct - beleefd - afstandelijk - te
familiair)?
- Participeert de student vlot en spontaan (klasassistentschap)?
toelichting
OI
rol 6
partner van ouders/opvoeders
rol 7
lid van brede school en cultuurparticipant
rol 8
vernieuwer en onderzoeker
O
NW
V
rol 9 eigen professionele groei en permanent leren sturen
De student
- Staat de student open voor en aanvaardt hij/zij feedback over zijn functioneren?
- Kan hij/ zij reflecteren over wat wel en niet goed verliep en (h)erkent het eigen aandeel
- Kan de student werkpunten (samen met mentor) formuleren en werkt hij eraan.
- Toont de student leergierigheid en interesse ?
toelichting
O
NW
V
S
OI
rol 10 functioneren als lid van de onderwijsorganisatie
De student
- Was de stagemap vanaf de eerste dag van de actieve stage aanwezig, volledig en verzorgd?
- Was de student minstens een kwartier voor aanvang van de dag aanwezig?
En bleef hij/zij minstens een kwartier na afloop om het lokaal in orde te brengen?
- Is de student voldoende discreet (i.v.m. kleuters, personeel, stageschool, medestudenten)
toelichting
O
NW
V
S
OI
Handtekening mentor
Stempel stageschool
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
1 BaKO semester 1 - 4
Download