syntheseformulier mentoren 1e opleidingsfase Startstage deel 2

advertisement
SYNTHESEFORMULIER MENTOREN
bachelor kleuteronderwijs blended traject
eerste opleidingsfase startstage deel 2
□
vestiging Heverlee - Naamsesteenweg 355 - 3001 Leuven
tel. 016 375 600 - [email protected]
datum
naam student
klas lerarenopleiding
studentencoach
bezoekende lector
school
kleuteronderwijzer
leeftijd kleuters
aantal kleuters
Richtlijnen
A.d.h.v. dit formulier geef je feedback over competentiebeheersing en de professionele attitudes van een student op het einde
van het eerste semester.
Hoe ga je te werk?
Voor meer informatie over de verwachtingen omtrent de rollen en competenties (vermeld in dit document) verwijzen we naar
‘de competentiematrix BaKO-2012b’.
Voor de rollen 1, 2, 3:
- Duid per competentie één van de volgende codes aan: onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) onvoldoende informatie (OI)
- En noteer in de kolom naast iedere rol de nodige toelichting bij de toegekende codes, het helpt ons om de juiste interpretatie
te maken. Geef relevante tips voor de student.
Voor de rollen 4, 5, 9 en 10
Aan de hand van de vragen per rol duid je een code aan en geef je de nodige toelichting bij de toegekende code.
Globaal beeld
Schets een globaal beeld van de student onderaan deze eerste pagina door de belangrijkst positieve punten en aandachts- en
werkpunten op einde van semester 1 te noteren.
Professionele identiteit/attitudes:
Noteer onderaan deze pagina relevante informatie over de professionele identiteit-attitudes van de student (indien je hierover in
positieve of negatieve zin een uitspraak kan doen)
Bezorg het ingevulde formulier aan de student (uiterlijk één week na de stage).
Globaal beeld (synthese)
positieve punten
aandachts- en werkpunten
Professionele identiteit
attitudes:
beslissingsvermogen – relationele gerichtheid en zin voor samenwerking – kritische ingesteldheid – leergierigheid –
organisatievermogen - verantwoordelijkheidszin – flexibiliteit – bezieling – initiatief nemen – respect
Indien je over bovenstaande attitudes een uitspraak kan/wenst te doen (in positieve of negatieve zin), noteer hier
relevante informatie
Blended Traject startstage deel 2
2
rol 1
een positief en veilig leefklimaat realiseren
De student
- maakt spontaan een warm contact via o.a. oogcontact en reactie op signalen van de kleuters.
- respecteert de kinderen en toont begrip voor het gedrag dat eigen is voor kleuters.
- kan anderzijds ook een grens stellen in een één-één-relatie met een kleuter.
- heeft oog voor het welbevinden en gevoelens van kinderen en gaat er op in, moedigt kinderen aan
en bevestigt hen.
- heeft oog voor veiligheid, grijpt op een gepaste wijze in bij onveiligheid of bij signalen van fysieke
zorg.
- heeft ook oog voor de eigen gezondheid (rug sparen, stem sparen).
- lukt er regelmatig in een aangename klassfeer te scheppen en probeert af en toe kinderen te
begeleiden bij het oplossen van conflicten.
- merkt op wat er in een klasgroep gebeurt en pikt er op in.
- durft een klasgroep aanspreken en slaagt er regelmatig in afspraken te maken en grenzen te stellen.
- verdeelt de aandacht tussen individuele kleuters en een groep.
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
O
NW
V
S
OI
C1
C2
C3
C4
C5
Blended Traject startstage deel 2
3
rol 2
een ontwikkelingsstimulerende en krachtige spelomgeving realiseren
De student
voorbereidend werk
- stelt - vertrekkend vanuit een thema/ BC - een boeiend en verantwoorde dagplanning samen:
* kiezen van boeiende en inhoudelijk correcte activiteiten op basis van kwaliteitsvolle bronnen.
* de activiteiten doelgericht, speels, stapsgewijs en methodisch-didactisch correct uitwerken. (miv
verwijzing naar leerplannen en ontwikkelingsplan).
- werkt -vanuit een gegeven BC/thema en interesses/noden van kinderen- hoeken/ tafels tot een
krachtige leeromgeving uit waarin kinderen op veilig wijze kunnen exploreren en uitgedaagd worden
zelfstandig aan de slag te gaan.
- kiest hiervoor de gepaste, verantwoorde levensechte Materialen en schriftelijke
communicatiemiddelen.
realisatie
- slaagt er regelmatig in een activiteit te managen: speelse begeleiding, vlot verloop, stapsgewijze
aanpak en met oog voor organisatie en timing..
- slaagt er regelmatig in de klas te managen: beheerst het dagverloop, kan boeiend het
dagverloop/keuzeaanbod presenteren, kan regelmatig de overgangsmomenten vlot en rustig laten
verlopen en kleuters rustig een activiteit laten kiezen, toont regelmatig verantwoordelijkheid voor het
totale klasgebeuren (o.a. combineren van begeleiding van begeleide en zelfstandige activiteiten).
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
O
NW
V
S
OI
C6
C7
C8
C9
C10
Blended Traject startstage deel 2
4
rol 3
leer- en ontwikkelingsprocessen begeleiden
De student
- merkt wanneer kinderen niet betrokken zijn en doet er iets mee.
- zet expressieve vaardigheden in om kleuters te boeien en in interactie te gaan: o.a. is speels,
expressief qua lichaamstaal en mimiek, expressief qua taal (intonatie, tempo, volume), muzikaal
vaardig,
- gebruikt hierbij allerlei objecten (beeldende, nieuwe media, muziekinstrumenten) om zijn eigen
expressie te ondersteunen.
- slaagt er regelmatig in om bij kleuters betrokkenheid en diverse vormen van actief kleutergedrag uit
te lokken:
* vanuit vooropgestelde doelen;
* door de juiste methodische-didactische principes/vaardigheden toe te passen (zoals vraagstelling
en instructie, misc, tvo, demonstreren, meespelen) ;
* door gebruik van rijke taal.
- heeft de inhouden van de activiteit onder de knie en realiseert voor een aantal activiteiten wat
methodisch werd voorbereid.
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
O
NW
V
S
OI
C11
C12
C13
C14
Blended Traject startstage deel 2
5
rol 4
partner van het kind
O
NW
V
S
OI
O
NW
V
S
OI
S
OI
De student
- heeft oog voor het spel van kleuters en speelt er op in.
- stimuleert en respecteert de inbreng van de kleuters; stimuleert de zelfstandigheid van kleuters.
toelichting
rol 5
partner van het team
De student
- heeft zich grondig bij u geïnformeerd (o.a. over de klas – en schoolwerking)
- geeft u voldoende informatie over stage-opdrachten en de eigen plannen.
- ziet (als klas-assistent) relevante klas- en schooltaken en pakt ze ook op.
- GESPREK MET MENTOR :hoe ervaart ze de omgang van de student met haarzelf en andere teamleden (vriendelijk - correct - beleefd afstandelijk - te familiair - .)?
toelichting
rol 6
partner van ouders/opvoeders
O
NW
V
De student
- GESPREK MET MENTOR: hoe ervaart ze de omgang van de student met ouders (of andere opvoeders) tijdens informele momenten
(aan schoolpoort ‘s morgens en ‘s avonds)? (tactvol, respectvol)
toelichting
rol 7
lid van brede school en cultuurparticipant
O
NW
V
S
OI
O
NW
V
S
OI
O
NW
V
S
OI
De student
- geeft informatie over de mogelijkheden van de school en de omgeving en hoe dit aan bod komt tijdens de stage.
toelichting
rol 8
vernieuwer en onderzoeker
De student
- heeft het thema / onderwerp/ BC / voldoende breed verkend en heeft zich voldoende gedocumenteerd.
- probeert nieuwe dingen uit en zoekt naar creatieve oplossingen.
- maakt gebruik van en beheerst de theorie die op de opleiding werd behandeld.
toelichting
rol 9
eigen professionele groei en permanent leren sturen
De student
- staat open voor en aanvaardt feedback over zijn functioneren.
- reflecteert over wat wel en niet goed verliep en (h)erkent het eigen aandeel hierin.
- formuleert werkpunten (samen met mentor ) en werkt eraan.
- toont leergierigheid en interesse, informeert zich soms naar het standpunt van de school of van u als mentor i.v.m. met onderwijskundige
thema’s.
toelichting
rol 10
functioneren als lid van de onderwijsorganisatie
O
NW
V
S
OI
De student
- heeft het weekschema en de stagemap tijdig voorgelegd/ aangeboden?
- was minstens een kwartier voor aanvang van de dag aanwezig. En bleef minstens een kwartier na afloop om het lokaal in orde te brengen.
- is voldoende discreet (i.v.m. kleuters, personeel, de stageschool; medestudenten)
- Was de stagemap vanaf de eerste dag van de actieve stage aanwezig, volledig en verzorgd?
toelichting
Handtekening mentor
onvoldoende (O) - nog werk (NW) - voldoende (V) - sterk (S) - onvoldoende informatie (OI)
Stempel stageschool
Blended Traject startstage deel 2
Download