Hierbij machtig ik tot wederopzegging de voetbalvereniging

advertisement
Hierbij verklaart ondergetekende spelend lid / niet spelend lid / donateur te worden van de
voetbalvereniging met de naam:
“De Jonge Spartaan”
Naam
:_______________________________
Voornamen (voluit)
:_______________________________ M / V*
Roepnaam
:_______________________________
Geboortedatum
:_______________________________
Geboorteplaats
:_______________________________
Adres
:_______________________________
Postcode + woonplaats
:_______________________________
Tel.nummers ( evt. ook mobiel )
: 0187 - ___________06 -___________
E-mail adres
:________________ @____________
Bijzonderheden
: Indien ja, zie blad 2
Machtiging
Hierbij machtig ik tot wederopzegging de voetbalvereniging “De
Jonge Spartaan” om de contributie automatisch van mijn bank-/
postbankrekening af te schrijven.
Graag zou ik de contributie willen betalen per:
O kwartaal
O half jaar
O jaar
Mijn bank-/ postbanknummer is :___________________
Naam Rekeninghouder
:_____________________
Woonplaats Rekeninghouder
:_____________________
Middelharnis, ___________________
Naam + handtekening: _____________________________
Wilt u dit formulier a.u.b. inleveren bij
Jan Lodder
Pimpelmees 27
3245 TW Sommelsdijk
P. S. bent u 18 jaar of ouder a.u.b. een kopie van een legitimatiebewijs bijvoegen.
FORMULIER ZIEKTE / MEDICIJNGEBRUIK
Geachte ouders/verzorgers,
Behalve het invullen van het inschrijfformulier willen we graag nog enkele vragen aan u
voorleggen betreffende de persoonlijke omstandigheden van het (spelend) nieuwe lid en
betreffende ons vrijwilligersbeleid.
We stellen het op prijs als u deze vragen wilt invullen.
Het komt voor dat sommigen lijden aan een ziekte/aandoening/stoornis dat van invloed
kan zijn op het functioneren tijdens het beoefenen van sport.
Het kan daarbij van belang zijn dat de vereniging hiervan op de hoogte is, zodat in
voorkomende omstandigheden door de leiders/trainers juist kan worden gehandeld.
We hopen op deze wijze tijdig en alert op de juiste manier te kunnen handelen.
Naam …………………………………………………………………………...……M/V
Adres …………………………………………………………………………………….
PC + Woonplaats ………………………………………………………………………..
Tel.nr. ……………………………………………………………………………………
Geb.datum ……………………………………………………………………………….
- Lijdt uw zoon/dochter aan een ziekte, of zijn er bepaalde bijzonderheden die zijn/haar
functioneren tijdens het beoefenen van de sport kunnen beïnvloeden?
ja / nee
Zo ja, kunt u dit omschrijven?
...............................................................................
…………………………………………………………………………………………..
- Gebruikt uw zoon / dochter medicijnen?
Zo ja, welke?
ja / nee
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- Is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter bij een wedstrijd/training deze
medicijnen bij zich heeft?
ja / nee
- Heeft u er bezwaar tegen als deze informatie bij de leiders / trainers bekend is? ja / nee
Zo ja, omdat ……………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………..
- Stelt u het op prijs om het vermelde onder de voorgaande punten mondeling toe te
lichten?
ja / nee
De vrijwilligers!
Binnen een dynamische vereniging als De Jonge Spartaan zijn er heel veel werkzaamheden te doen.
Nu al zijn er meer dan 250 personen dagelijks of met regelmaat actief om deze vele taken te
vervullen. Natuurlijk zijn we steeds op zoek naar anderen om deze grote groep vrijwilligers te
versterken. Afhankelijk van uw tijd, interesse of ervaring bent u misschien bereid om vrijwilligerswerk
binnen de vereniging te doen.
Om inzicht te krijgen wat u eventueel zou willen doen verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen
te beantwoorden.
Bent u bereid vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten?
O Ja
O Nee
O Misschien later, als ik de verenig beter ken
Zo ja, in welke frequentie denkt u dit te willen/kunnen doen?
O Wekelijks
O Eens per jaar
O Eens per maand
O Af en toe, indien nodig
O Eens per kwartaal
O Anders, ……………………………………..
Aan welke werkzaamheden c.q. functie(s) denkt u?
(kruis het gewenste rondje aan, meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O
bestuursfunctie
O
jeugdcommissie
O
zitting evenementencommissie t.b.v. activiteiten
O
elftalleid(st)er
jeugd / senioren
O
train(st)er
jeugd / senioren
O
scheidsrechter
jeugd / senioren
O
meehelpen bij klussen / onderhoud
O
bardiensten kantine
O
ondersteuning keukendiensten t.b.v kantine
O
schoonmaakactiviteiten (1 maal per 4 of 6 weken)
O
ondersteuning bij maken clubblad (4 maal per jaar)
O
anders, ………………………………………………………………………….
Hartelijk dank voor het invullen.
bestuur De Jonge Spartaan
vouwen / bezorgen
Download