Wat weet de leerkracht van uw kind?

advertisement
Wat weet de leerkracht van uw
kind?
Uitleg termen / afkortingen
•
•
IB-er
Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij
ondersteunen de leerkrachten in het onderwijsproces en leggen de contacten met externe instanties waar nodig (denk aan
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en dergelijke). De IB-ers maken de
toetskalender en zijn o.a. verantwoordelijk voor het analyseren van die gegevens. De afkorting IB staat voor interne
begeleiding.
•
•
RT-er
De afkorting RT staat voor remedial teaching. De RT-ers verzorgen de extra hulp aan kinderen buiten de groep, maar wel
onder schooltijd. In kleine groepjes worden kinderen die dat nodig hebben voor een beperkte periode extra geholpen. Dit
kan zijn op het gebied van lezen, rekening of spelling maar ook op sociaal-emotioneel vlak.
•
•
EU
Extra uitdaging. Voor sommige kinderen geldt dat zij behoefte hebben om extra uitgedaagd te worden, dit gebeurt in eerste
instantie in de klas, maar ook buiten de klas kunnen deze kinderen uitgedaagd worden om anders te leren leren. Dit gebeurt
vanaf de kleuters (oudste groep) en in kleine groepjes. Bij de onderbouw noemen wij dit de Diepteduikers en bij de
bovenbouw heten zij de Sofiegroep.
•
•
OKR
Een OnderwijsKundig Rapport wordt opgesteld bij het verlaten van een basisschool. Omdat een kind uitstroomt naar
voortgezet onderwijs, of omdat het tijdens de basisschoolperiode naar een andere school gaat. Het is niet hetzelfde als het
schoolrapport dat u als ouder drie keer per jaar ziet. Een onderwijskundig rapport is wel inzichtelijk voor de ouders
vanzelfsprekend.
• ZOMA
De afkorting van Zorgmanager. Van ieder kind afzonderlijk bestaat een digitaal dossier, alsmede van de groep in z’n geheel.
De leerkrachten registreren medische gegevens, toetsgegevens, gespreksverslagen en andere belangrijke dingen in de
Zorgmanager. Deze gegevens zijn goed beveiligd: alleen met een persoonlijke inlogcode kan dit dossier geopend worden.
• OVM
Het OntwikkelingsVolgModel wordt als observatie ingezet bij de kleuters. De leerkracht bekijkt gedurende de
kleuterperiode de ontwikkeling van de kinderen en houdt deze observatiegegevens bij in het OVM. Op meerdere gebieden
wordt zo de kleuter gevolgd. Denk aan sociale vaardigheid, motoriek, taalontwikkeling enz.
• SCOL
Het volgsysteem dat gebruikt wordt op Balans om de sociale vaardigheden en het welbevinden van kinderen in beeld te
brengen. Vanaf de groepen 3 wordt dit gebruikt, de kinderen vanaf groep 6 vullen de kinderen (naast het deel van de
leerkracht) ook zelf lijsten in. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst.
• CITO
Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Dit instituut maakt de (onafhankelijke) toetsen die vanaf eind groep 1 worden
afgenomen in ieder leerjaar. Deze toetsen worden landelijk op de basisscholen gemaakt, zodat een goed beeld ontstaat
van de vorderingen van de kinderen op diverse vakgebieden. De resultaten zijn dus te vergelijken op landelijk niveau.
• Rugzak
Voor sommige kinderen stelt de overheid een “rugzak” beschikbaar. Kinderen met een gediagnostiseerde stoornis krijgen
extra middelen (financieel of in man-uren) om deze kinderen op de basisschool extra te begeleiden.
• @-document
Een document dat op Balans gebruikt wordt bij de overgang naar de nieuwe groep. In 1 overzicht is voor de nieuwe
leerkracht te zien welke kinderen RT hebben gehad, welke kinderen medicijnen gebruiken, welke kinderen afwijken van
het reguliere lesprogramma en een eigen leerlijn volgen. Maar ook welke onderwerpen zij gekozen hebben voor een
spreekbeurt, wie opgetreden heeft tijdens feesten enz.
Aanmeldingsformulier
Formulier waarop ouders alle persoonlijke gegevens (bekend op dat
moment) en NAW-gegevens invullen.
Hoera – ik zit op Balans
Formulier wat ouders met de leerkracht 1/2 invullen nadat
de kinderen een aantal weken op school zitten.
Zorgmanager
Zorgmanager – in volksmond ZOMA
Digitaal dossier waarin leerkrachten verslag doen: Groepsoverdracht,
oudergesprekken, gedrag, medische gegevens, zorgdossier (als een
kind een zorg-traject ingaat), verslag van leerlingbespreking, kopie
rapport
Ontwikkelingsvolgmodel kleuters
OVM
Observatie instrument voor groep 1/2 waarin 21
leerlijnen worden gevolgd.
@-document
@GroepXX
Document waarin alle overige gegevens (niet in zoma te plaatsen)
genoteerd worden. Hierin staat: Wie heeft meegedaan met wat,
hulpouders, onderwerpen spreekbeurt/werkstuk, tutor geweest,
overzichten handelingsplannen, rt, extra uitdaging, medisch, stoornis,
doublures, thuissituatie, internet zorgcommissie.
Handelingsplannen
Verslag in zorgmanager waarin een RT-periode wordt
omschreven: doel, verloop, evaluatie. Dit kunnen zowel
individuele als groepsplannen zijn.
Rapport
Rapport
Drie keer per jaar worden de rapporten voor
de kinderen ingevuld.
CITO-grafiek
Esis
Hierin worden alle NAW-gegevens ingevuld door de
administratie en de cito-resultaten door de leerkracht.
Scol
Observatie-instrument voor leerkrachten om de sociaal
emotionele competenties te volgen. Dit wordt twee keer per
schooljaar door de leerkracht ingevuld.
Overlegmomenten team
• Leerlingbespreking – IB/leerkracht
Twee keer per jaar worden de leerlingen individueel en twee keer als groep besproken
• Groepsbespreking – IB/directie
Drie/vier keer per jaar worden de groepen besproken.
• Rt-verloop – IB/RT
Voor elke RT periode worden de leerlingen doorgesproken. Dit is drie keer per jaar.
• Overdracht a.h.v. @GroepXX
Aan het eind of zeer snel in het begin worden de leerlingen overgedragen waarbij essentiële gegevens wel
worden doorgesproken voor de zomervakantie.
• Zorgleerlingen met eigen leerlijn of rugzak -leerkracht/IB
Indien nodig
• Incidentele gesprekken
Indien een leerkracht het nodig vindt, kan er altijd een kind of een groep besproken worden met IB of andere
leerkrachten.
Geplande gespreksmomenten met ouders
Kennismakingsgesprek
Vóór de aanmelding van het kind krijgen ouders algemene informatie en een rondleiding.
Hoera- ik zit op Balans gesprek
Nadat een kind een aantal weken op Balans zit, wordt een intakegesprek met ouders gepland.
Ouder-leerkrachtgesprek
Jaarlijks aan het begin van elk schooljaar wordt in 10 minuten door ouders en leerkracht het kind
besproken.
Rapportgesprek
Eén verplicht gesprek en bij het tweede rapport bestaat de mogelijkheid voor zowel leerkracht als
ouder aan te geven een gesprek te willen. Bij de groepen 8 is dit iets anders i.v.m. advies en
Onderwijskundig Rapport.
Groep 2, 3, 7 en 8 extra informatieavond
Jaarlijks een extra informatieavond waarin wordt ingegaan op een specifiek onderwerp uit de
betreffende groep (groep 2: de overgang naar groep 3, groep 3: het aanvankelijk leesonderwijs,
groep 7: de entreetoets, groep 8: de overgang naar voortgezet onderwijs).
Incidentele gesprekken
Dit komt voort uit initiatief van ouders, of van de leerkrachten, interne begeleiders of directie.
Frequentie en duur van de gesprekken zijn afhankelijk van de situatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards