deeltijdse arbeidsovereenkomst voor werklieden voor

advertisement
BIJLAGE BIJ DE INDIVIDUELE OVEREENKOMST
MET BETREKKING TOT
DE TOEKENNING VAN ECOCHEQUES
TUSSEN:
.................................................., met maatschappelijke zetel te .................................................., ingeschreven
in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer .........................;
hierna genoemd ‘werkgever’;
en
vertegenwoordigd
door
de
Heer/Mevrouw
..................................................
(naam),
.................................................. (functie)
EN:
De
Heer/Mevrouw
..................................................
.................................................. (adres);
hierna genoemd ‘werknemer’;
(naam)
met
woonplaats
te
WERD OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1
Deze overeenkomst vormt een bijlage bij de op ....../....../.......... (datum) tussen partijen gesloten individuele
overeenkomst met betrekking tot toekenning van ecocheques en maakt er derhalve onlosmakelijk deel van
uit.
Artikel 2
Deze individuele overeenkomst wordt gesloten in het kader van het artikel 19quater van het KB 28
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en bepaalt de modaliteiten van toekenning en
het gebruik van de ecocheques toepasselijk op de partijen die hierboven vermeld worden.
Artikel 3
De partijen komen overeen om vanaf ....../....../.......... (datum) over te schakelen van papieren ecocheques op
elektronische ecocheques.
Artikel 4
De elektronische ecocheques worden toegekend volgens dezelfde voorwaarden als deze vermeld in de
individuele overeenkomst waarbij deze bijlage gevoegd is.
De in artikel 3 vermelde elektronische ecocheques zullen uitgereikt worden overeenkomstig de volgende
modaliteiten, verder te verduidelijken door de uitgever van de ecocheques:
Uitgever:..........................................................................................................................................
Drager (ecochequeskaart of andere)........................................................................................
Artikel 5
1
De drager, die wordt aangewend om de ecocheques in elektronische vorm aan te spreken, is gratis voor de
werknemer.
In geval van verlies of diefstal verwittigt de werknemer zo spoedig mogelijk de uitgever van de
elektronische ecocheques, zodat de drager eenvoudig, snel en gratis geblokkeerd en gedeblokkeerd kan
worden. Dit kan via een door de uitgever gecommuniceerd noodnummer.
De uitgever van de ecocheques in elektronische vorm stelt binnen een termijn van tien werkdagen een
nieuwe drager ter beschikking teneinde een verval van ecocheques te vermijden. Deze nieuwe drager moet
het saldo aan ecocheques in elektronische vorm op het ogenblik van de melding van verlies of diefstal
kunnen aanspreken. Daartoe wordt de geldigheidsduur van de ecocheques in elektronische vorm verlengd
met tien werkdagen vanaf de melding van de diefstal of het verlies. De kost van de vervangende drager mag
de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden, indien er zowel elektronische ecocheques
als elektronische maaltijdcheques toegekend worden in de onderneming. Indien er enkel elektronische
ecocheques toegekend worden mag die kost maximaal 5 euro bedragen. Het saldo aan ecocheques in
elektronische vorm mag niet worden aangewend voor de bekostiging van de vervangende drager.
De kosten van het gebruik van de ecocheques in elektronische vorm zijn niet ten laste van de werknemer.
Artikel 6
De werknemer moet, via verder door de uitgever te vermelden modaliteiten, in staat zijn vóór het gebruik
van de ecocheques in een elektronische vorm op een eenvoudige manier gratis het saldo en de
geldigheidsduur van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden, na te gaan.
De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de ecocheques in elektronische vorm,
hiervan op de hoogte gebracht op een manier die de uitgever verduidelijkt.
Artikel 7
De werknemer erkent een origineel exemplaar van de onderhavige overeenkomst te hebben ontvangen,
behoorlijk ondertekend door alle partijen.
Opgemaakt in twee originelen te .................................................. (plaats) op ......................... (datum)
..................................................
(Gelezen en goedgekeurd)
.................................................
(Gelezen en goedgekeurd)
De werkgever
De werknemer
..................................................
(handtekening *)
.................................................
(handtekening *)
..................................................
(naam)
.................................................
(naam)
..................................................
(functie)
* De partijen laten hun handtekening voorafgaan door de handgeschreven vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’ en
paraferen eveneens elk van de voorgaande bladzijden.
2
Download