Individueel akkoord betreffende invoering elektronische

advertisement
Individueel akkoord betreffende invoering elektronische ecocheques
Tussen:
.................................................
.................................................
.................................................
vertegenwoordigd door .................................................
hierna genoemd de werkgever,
en
.................................................
.................................................
.................................................
hierna genoemd de werknemer,
wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1
De partijen komen overeen om vanaf …/…/………. over te schakelen van papieren ecocheques naar
elektronische ecocheques.
OF
De partijen komen overeen om vanaf …/…/………. elektronische ecocheques toe te kennen.
Artikel 2
De werkgever geeft voor …….(referteperiode …………… tot ……………) elektronische ecocheques met
een totale waarde van ……………….. EUR.
De nominale waarde van elke ecocheque afzonderlijk bedraagt ………………… EUR.
Artikel 3
Deze elektronische ecocheques worden jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks toegekend. Het bedrag
per toekenning van ecocheques wordt vastgesteld op ………………………… EUR.
Artikel 4
De ecocheques in elektronische vorm worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het
moment waarop diens ecocheque-rekening gecrediteerd wordt.
De geldigheid van de elektronische ecocheques is beperkt tot 24 maanden vanaf het ogenblik dat de
elektronische ecocheques op de ecocheque-rekening geplaatst worden en zij mogen slechts
aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die
zijn opgenomen in de lijst bij de CAO n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.
Artikel 5
De elektronische ecocheques zullen uitgereikt worden overeenkomstig de volgende modaliteiten,
verder te verduidelijken door de uitgever van de ecocheques:
- Uitgever: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Drager (ecochequeskaart of andere): …………………………………………………………………………………….
1
Artikel 6
De drager die wordt aangewend om de ecocheques in elektronische vorm aan te bieden, is gratis
voor de werknemer.
In geval van verlies of diefstal verwittigt de werknemer zo spoedig mogelijk de uitgever van de
elektronische ecocheques, zodat de drager eenvoudig, snel en gratis geblokkeerd en gedeblokkeerd
kan worden. Dit kan via een door de uitgever gecommuniceerd noodnummer.
De uitgever van de ecocheques in elektronische vorm stelt binnen een termijn van tien werkdagen
een nieuwe drager ter beschikking teneinde een verval van ecocheques te vermijden. Deze nieuwe
drager moet het saldo aan ecocheques in elektronische vorm op het ogenblik van de melding van
verlies of diefstal kunnen aanbieden. Daartoe wordt de geldigheidsduur van de ecocheques verlengd
met tien werkdagen te rekenen vanaf de melding van de diefstal of het verlies.
De kost van de vervangende drager mag de nominale waarde van één maaltijdcheque niet
overschrijden, indien er zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques
toegekend worden in de onderneming. Indien er enkel elektronische ecocheques worden
toegekend, mag die kost maximaal 5 euro bedragen. Het saldo aan ecocheques in elektronische
vorm mag niet worden aangewend voor de bekostiging van de vervangende drager.
De kosten van het gebruik van de ecocheques in elektronische vorm zijn niet ten laste van de
werknemer.
Artikel 7
De werknemer moet, via verder door de uitgever te vermelden modaliteiten, in staat zijn vóór het
gebruik van de ecocheques in een elektronische vorm op een eenvoudige manier gratis het saldo en
de geldigheidsduur van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden,
na te gaan.
De werknemer wordt uiterlijk één week voor de vervaldatum van de ecocheques in elektronische
vorm, hiervan op de hoogte gebracht op een manier die de uitgever verduidelijkt.
Artikel 8
De toekenning van de elektronische ecocheque en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal
ecocheques, bedrag van de ecocheque), worden vermeld op de individuele rekening van de
werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van sociale documenten.
Artikel 9
De ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden.
Artikel 10
Deze overeenkomst is van rechtswege en zonder kennisgeving ontbonden vanaf het ogenblik dat
een op de partijen toepasselijke rechtsbron van gelijke of hogere hiërarchische waarde de werkgever
verplicht om ecocheques toe te kennen.
Artikel 11
Deze overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur en vervangt elke eerder afgesloten
overeenkomst tussen partijen aangaande (elektronische) ecocheques. Ze treedt in werking vanaf
…………………………… en houdt op van kracht te zijn op …………………………………………………………………
OF
2
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en vervangt elke eerder afgesloten
overeenkomst tussen partijen aangaande (elektronische) ecocheques. Ze treedt in werking vanaf
……………………………………….. Beide partijen kunnen deze overeenkomst steeds beëindigen mits
naleving van een opzeggingstermijn van ………………… maanden.
De opzegging moet gebeuren via een ter post aangetekend schrijven aan de tegenpartij.
Deze overeenkomst houdt van rechtswege op uitwerking te hebben in geval van afschaffing of
wijziging van het KB van 14 april 2009 tot invoeging van een artikel 19quater in het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Artikel 12
De werknemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het voorwerp van deze overeenkomst bij hem
geen recht doet ontstaan voor de toekomst, op het moment dat de overeenkomst ophoudt van
kracht te zijn conform artikel 11.
Te goeder trouw en in tweevoud opgemaakt te …………………………………………… op ………………………
waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
De werkgever,
De werknemer,
3
Download