ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst

advertisement
Overgang naar elektronische ecocheques wanneer de toekenning voorzien is door ondernemings- of
sectorcao
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE
ECOCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM
Tussen
[naam van de vennootschap],
met maatschappelijke zetel te [adres], KBO nr.[ondernemingsnummer], nummers van
de vestigingseenheden waarop de overeenkomst van toepassing is : [nummers]
vertegenwoordigd door [naam], in zijn/haar hoedanigheid van [functie]
hierna genoemd “de werkgever”;
En
het ABVV
vertegenwoordigd door [naam], in zijn/haar hoedanigheid van vaste secretaris
het ACV
vertegenwoordigd door [naam], in zijn/haar hoedanigheid van vaste secretaris
het ACLBV
vertegenwoordigd door [naam], in zijn/haar hoedanigheid van vaste secretaris1
Hierna gezamenlijk genoemd “de partijen”.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
Artikel 1
Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers van de werkgever,
tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst op het Belgisch grondgebied, die ecocheques
ontvangen.
Artikel 2
Toekenning van ecocheques in elektronische vorm
De partijen komen overeen dat de ecocheques waarop de werknemers bedoeld in artikel 1 recht
hebben vanaf [datum] toegekend zullen worden in elektronische vorm, onder de voorwaarden en
volgens de modaliteiten voorzien in de toepasselijke [sector-] [of] [ondernemings-]cao.
Artikel 3
Drager van ecocheques in elektronische vorm
De werknemer die geniet van elektronisch toegekende ecocheques ontvangt gratis een drager te
zijner beschikking (een kaart).
[In geval van verlies of diefstal van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging ervan dragen,
die [bedrag]2 EUR zal bedragen. Behoudens verzet van de werknemer, zal dit bedrag ingehouden
worden op het volgende nettoloon dat hem verschuldigd is.]3
1
Vermeld de vakbond(en) die de CAO sluiten, evenals de identiteit van de personen die de overeenkomst sluiten en de
hoedanigheid waarin deze personen handelen (in principe: “vaste secretaris”).
2
Maximaal de nominale waarde van een maaltijdcheque indien de werknemer ook van maaltijdcheques geniet. Bij gebreke
daaraan kan maximaal 5 EUR ten laste van de werknemer gelegd worden.
Overgang naar elektronische ecocheques wanneer de toekenning voorzien is door ondernemings- of
sectorcao
Artikel 4
Inwerkingtreding en duur
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op [datum].
Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door elke partij opgezegd worden mits een
opzeggingstermijn van [x] maanden, die per aangetekende brief aan de andere partijen wordt gericht.
De opzegtermijn begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de laatste aangetekende brief
werd uitgegeven, zoals bewezen door de poststempel.
Artikel 5
Neerlegging en registratie
Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal door de meest gerede partij neergelegd worden op de
griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Opgemaakt te [plaats], op [datum], in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn, naast het
exemplaar dat bestemd is voor registratie.
Voor de werkgever
_______________________
[naam]
[functie]
Voor het ACLVB
_______________________
[naam]
Vaste secretaris
3
Voor het ABVV
_______________________
[naam]
Vaste secretaris
Voor het ACV
_______________________
[naam]
Vaste secretaris
Deze clausule kan weggelaten worden indien de werkgever de kost voor de vervanging in geval van diefstal of verlies draagt.
Download