Chris De Kimpe - Investeren op lange termijn in een

advertisement
Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang Stad Gent
Investeren op lange termijn
in een competent systeem
Chris De Kimpe
Een traditie van vernieuwing
• Stad Gent kent een lange traditie van investeren in
kwantiteit en kwaliteit in opvang en onderwijs
 met extra aandacht voor jonge kinderen uit gezinnen
met migratieachtergrond en lage inkomens .
• De Pedagogische Begeleidingsdienst ondersteunt de
kwaliteit in basisscholen (1970) en voorzieningen voor
kinderopvang (1979)
 met een coherent beleid rond professionele
ontwikkeling, permanent leren en met een open
houding voor innovatie
 in samenwerking met nationale en Europese partners
Investeren in kinderopvang : evenwichtig
investeren in diverse functies
• Economische functie om werk en gezin te
combineren : investeren in kwantiteit
• Pedagogische functie om kinderen kansen tot
ruime ontwikkeling te bieden : investeren in
kwaliteit
• Sociale functie om actief burgerschap voor iedereen
mogelijk te maken : investeren in toegankelijkheid
en systemische kwaliteit
Kinderopvang Gent : kernwaarden
• Beschikbaar, toegankelijk, betaalbaar
• Respect voor diversteit
• Participatie van ouders
• Ingebed in de buurt
• Hoge pedagogische kwaliteit
Kinderopvang Gent
Gent, ongeveer 250.000 inwoners
• 1150 kinderen van 0 to 3 jaar bezoeken 29
kinderdagverblijven
• 4500 kinderen van 2,5 to 6 jaar bezoeken 42
Initiatieven Buitenschoolse Opvang
• 650 medewerkers staan in voor de opvang
Organigram Dienst Kinderopvang Stad Gent
Een competent systeem van professionele
ontwikkeling
• Voor elk niveau van de organsiatie
• Met een ruime waaier van initiatieven, gedurende
een lange periode
• Met de ondersteuning van pedagogische
begeleiders
Individueel niveau
Voor begeleiders en verantwoordelijken
• Bijscholingen over kinderen, ouders, teams, buurt
• Collegagroepen rond specifieke thema’s
• Introductiecursus voor nieuwe medewerkers over
missie, visie, waarden van de Dienst Kinderopvang
Team-/ Instellingsniveau
Voor alle medewerkers die samen werken voor
kinderen en ouders
• Pedagogische Conferentie + opvolging
• Coaching bij reflectie op de praktijk
• Coaching bij ondersteuning veranderingsprocessen
• Coaching bij introduceren nieuwe pedagogische
profielen
• Bijscholing voor nieuwe teams
Regio niveau
Regiobijeenkomsten van verantwoordelijken van
voorzieningen evolueerden van informatieve vergaderingen
naar supervisiegroepen en lerende netwerken
•
•
•
•
•
Ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie
Uitwisselen van good pratice
Balans tussen pedagogische en organisatorische aspecten
Introduceren van nieuwe materialen, methodes,mthodieken
Nauwe samenwerking tussen regio-coördinator als leider en
pedagogische begeleider als facilitator
DiKo niveau
•
•
•
•
Pedagogische Conferentie voor alle medewerkers
2 daagse voor verantwoordelijken
Algemeen verslag vakantiewerking (st)Ibo’s
Supervisiegroepen rond specifieke thema’s voor
verantwoordelijken en begeleiders
• Ontwikkeling van materialen , kijkwijzers, brochures
• Overleg met Diko team, team pedagogisch
begeleiders, departement, beleid
Nationaal and internationaal niveau
• Participatie in adviesgroepen en supervisiegroepen,
bij Vlaamse overheid, Kind en Gezin
• Workshops op conferenties
• Actief in internationale netwerken, projecten en
onderzoeken
• Gast voor vele nationale en internationale bezoekers
Pedagogisch begeleiden
Kritische factoren bij pedagogische begeleiding
Caoch met een
waarderende en
participatieve
benadering
Interventies ingebed in
een coherent
pedagogisch raamwerk
• Beschikbaar gedurende een lange periode
• Sterk geloof en vertrouwen in de capaiteiten
van medewerkers
• Kennis en kunde om medewerkers te
betrekken, te stimuleren , te ondersteunen
• Pedagogische visie van de organisatie
ontwikkeld met participatie van alle actoren
• Breed en open voor reflectie en discussie over
gemeenschappelijke waarden
Verantwoordelijken en • Verantwoordelijken worden ondersteund als
eerste actor van de veranderingenen
begeleiders blijven
actor en eigenaar van • Begeleiders worden actief betrokken als
eigenaars van de veranderingen
het veranderingsproces
Valkuil voor pedagogisch begeleiders
Hoe begeleiders graag willen leren
Leren vanuit de
praktijk
• Delen van praktijkervaring met collega’s
• Bron van inspiratie voor nieuwe collega’s
• Voorkeur voor actieve vormen van leren
“je leert door te stelen van de ervaringen van je
collega’s”
Reflecteren in een
gemeenschappelijke
en open cultuur
• In teams met een gemeenschappelijke
visie en openheid experimenteren,
reflecteren en discussieren medewerkers
over elkaars interventies
“het gevoel aanvaard te worden versterkt je
vertrouwen and dat hielp me om beter met
ouders te communiceren wat dan weer mijn
zelfvertrouwen versterkte”
Hoe begeleiders graag willen leren
De dialoog met
ouders als bron
van
professionaliseren
De overtuiging
dat elke
medewerker het
verschil kan
maken
• Open communiceren en onderhandelen
om tot een gemeenschappelijke aanpak te
komen
“problemen worden altijd met ouders
besproken, we zoeken samen naar een
oplossing, want er zijn in de meeste gevallen
geen pasklare oplossingen “
• Begeleiders ervaren dat ze een positieve
bijdrage leveren in het leven van kinderen
en volwassenen
“mezelf kunnen zijn , en tegelijkertijd het
verschil kunnen maken voor anderen, de
andere in een relatie aanvaarden als
verschillend”
Draagt het competent systeem in Gent bij tot een
hoge pedagogische kwaliteit van medewerkers ?
A high quality workforce in
ECEC must be able to
reflect critically on practice
and to construct new
pedagogical approaches
together with children and
parents (Peeters, 2008; CoRe, 2011)
Het competent systeem in Gent is op het goede
spoor en heeft nog een lange weg te gaan ....
Bedankt
Met dank aan alle kinderen, ouders, professionelen met wie ik mocht samenwerken
Download