POP - charlottebek

advertisement
POP
POP: persoonlijk ontwikkelingsplan
Wat wil ik worden:
Uiteindelijk wil ik binnen 6 jaar gedragspsycholoog worden. Dit doormiddel van de opleiding
pedagogiek en hieruit met mijn propedeuse die ik in het eerste jaar wil behalen door te stromen
naar het eerste jaar psychologie B op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hier wil ik 5 jaar
lang studeren waarvan de eerste drie jaar bachelor zijn en de laatste twee jaar een master
clinical psychology en child and adolt psychology. Mijn motivatie om dit te bereiken is hoog
omdat ik hiervan al vanaf de tweede klas van de middelbaar over praat. Uiteindelijk zal ik spijt
krijgen als ik dit niet ga proberen. Gedrag van mensen vindt ik interessant en ik wil weten wat
een mens drijft, hierdoor bleek de opleiding psychologie voor mij een goede keuze te zijn.
Aan welke competenties wil ik werken in het eerste jaar van pedagogiek ?
 signaleert en analyseert opvoedingsvragen, en oriënteert zich op de opvoedingssituatie,
 gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze,
 geeft vorm aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt,
 informeert en verzorgt voorlichting/scholing , op basis van een analyse van
opvoedingsvragen van individuen of groepen,
 kan begeleiden en adviseren m.b.t. opvoedingsvragen en –problemen, zowel
vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in, en verwijst
waar nodig is door naar specialistische hulpverlening,
 begeleidt en ondersteunt (mede-) opvoeders bij het creëren van meer
ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de
kinderen en het pedagogisch handelen van (mede-) opvoeders,
 hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en opvoedingsvraag
 zorgt als verbindingspersoon voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke
voorzieningen of specialistische hulpverlening,
 signaleert pedagogische problematieke, doet nader onderzoek en vertaalt uitkomsten
naar pedagogisch beleid,
 initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid/jeugdbeleid (van zowel
instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) en hanteert
daarbij innovatieve werkwijzen,
 brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van
deskundigheid en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en
pedagogische interventie.
 communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en
ketengericht samen en geeft leiding aan producten in een multidisciplinaire context,
 ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan
met maatschappelijke en culturele diversiteit,.
 neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en
geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan en kan zich deels een oordeel vormen
over de waardegebonden
Wie kan me daarbij helpen?
Studenten,leraren en studieloopbaancoach.
Welke cursussen volg ik in het komende semester?
Semester 1,
 Pedagogische landkaart.
 Psychologie
 Systeemdenken
 Pedagogiek
 Basiscommunicatie
 Beroepshouding
 Acedemic Reading
 VCC
 SLC
Semester 2,
 Beroepsoriëntatie
 Sociologie
 Ethiek
 Recht
 Projectmatig werken
 Onderzoek 1
 Werken met gezinnen
 Informatie verwerven, presenteren en rapporteren
Wat zijn mijn specifieke aandachtspunten bij die cursussen
 Leren samenwerken
 Communicatieve vaardigheden verbeteren
 De ontwikkeling van het kind leren
 Beroepsmatig handelen
 De rechten rondom een kind
Op welke momenten ga ik mijn POP evalueren en wie wil ik daarbij betrekken?
Na het einde van het jaar.
Smart doelen:
 Binnen een jaar zijn er 60 studiepunten behaald op de opleiding pedagogiek aan de
hogeschool zeeland.
Download