PowerPoint-presentatie - Sociaal Werk Nederland

advertisement
Kinderopvang
en
kleuterschool
voor alle
kinderen
Investeren in de
ontwikkeling van jonge
kinderen uit kwetsbare
gezinnen in Stad Gent
Evolutie kinderopvang
 Van
een eerder medische aanpak naar
een meer pedagogische aanpak
 Van ouders als gebruikers naar ouders als
partner in de opvoeding van hun kind
 Van middle-class families naar socioculturele diversiteit van families
 Van economische functie naar een
balans in economische, pedagogische
en sociale functie
Gent : traditie van
vernieuwing





Integratie van kinderopvang en onderwijs
binnen één departement
Pedagogische Begeleidingsdienst
Traditionele vernieuwingsscholen : Freinet,
Jenaplan, Dalton
Profilering kinderopvang : buurtgericht ,
inclusie, Reggio Emilia, Groen en duurzaam
Samenwerking met nationale en Europese
partners
Basiswaarden
1.
2.
3.
4.
5.
Toegankelijk en betaalbaar
Respect voor diversiteit
Participatie van ouders
Deel van de lokale gemeenschap
Pedagogische kwaliteit
1. Toegankelijk en betaalbaar
 Inschrijvingsbeleid
Tinkelbel een CAR met
plaatsen voor kansengroepen
 Inkomen gerelateerde ouderbijdrage
 Sociaal tarief
2. Respect voor diversiteit
 Leefgroepen,
activiteiten en
medewerkers weerspiegelen de diversiteit
van de buurt
 De verschillende thuistalen zijn zichtbaar,
hoorbaar en verstaanbaar voor iedereen
 Training van medewerkers rond omgaan
met diversiteit
Training via DECET principes






Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij
hoort
Iedereen wordt gestimuleerd om alle
aspecten van zijn/haar identiteit te
ontwikkelen
Iedereen kan van elkaar leren, over culturele
en andere grenzen heen
Iedereen kan participeren als actieve burger
Iedereen gaat bewust om met vooroordelen
via open communicatie en leergierigheid
Iedereen werkt samen om institutionele
vormen van vooroordelen en discriminatie te
bestrijden
3. Participatie van ouders


Informeren zodat ouders zich uitgenodigd voelen om
deel te nemen aan de werking
Samen leven zodat thuisgewoonten en opvang op
elkaar worden afgestemd
vb wederzijds wennen, dagelijks gesprek,
feesten

Samen doen zodat kennis en kunde van elke ouder
wordt benut
vb naaien, zingen, voorlezen, schilderen,
vorming volgen

Samen denken en beslissen zodat elke ouder
inspraak heeft
vb tevredenheidsgesprek, snoezelruimte,
uitstap
Project brugfiguren
In scholen werken “brugfiguren” rond volgende 4
doelstellingen :




Ondersteunen van scholen en leerkrachten bij het
ontwikkelen van een gelijke kansen beleid
Leerkrachten helpen om met een open geest
naar de thuiscultuur van de kinderen te kijken
Kwetsbare ouders ondersteunen rond
schoolactiviteiten en communicatie met school
Elke ouder betrekken bij de school en hem
aanspreken als partner in het leerproces
4. Deel van de lokale
gemeenschap
 Opvang
zichtbaar en aanspreekbaar in
de buurt
 Buurt benutten als waardevolle leef- en
leeromgeving
 Samenwerking met buurtorganisaties rond
accommodatie, activiteiten, acties
 Kinderen, ouders en team als actieve
burgers in de buurt
Project Brede school
De brede school projecten
 Stimuleren de samenwerking met alle actoren
in het kader van de brede ontwikkeling van
kinderen
 Optimaliseren het gemeenschappelijk gebruik
van de infrastructuur
 Stimuleren de participatie van ouders
 Stimuleren de sociale cohesie en positieve
acties
 Coördineren activiteiten voor kinderen
tijdens en buiten de schooltijd
5. Pedagogische kwaliteit
Een gemeenschappelijke holistische kijk
naar opvoeding en ontwikkeling van jonge
kinderen tussen 0 en 6 jaar met focus op
 Kinderen als motor van het eigen
opvoedings- en leerproces
 Welbevinden en betrokkenheid van
kinderen
 Natuurlijke leerstrategieën
Download