Literatuurlijst Studiegroep Hupselse Beek.

advertisement
Literatuurlijst Studiegroep Hupselse Beek.
• v- . ^ i A A T / R I Z A
Bibliotheek
Maerlant 16 - Postbus 17
8200 A A LELYSTAD
Tel.: 03200 - 70513
Literatuurlijst Studiegroep Hupselse Beek.
Bijgewerkt tot en met 1990
December 1991
Ubo Pakes
Secretaris Studiegroep Hupselse Beek
RIZA/AOFH
Postbus 7
8200 A A Lelystad
R I Z A werkdokument nr. 91.196X
Adriaanse, P., 1986
De invloed van grondwaterstand en bodemprofiel op de gewasverdamping, berekend
met SWATRE.
L U W - scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Adriaanse, P.I. en Hopmans,J.W.„ 1987
De invloed van variatie in grondwaterstand en bodemprofiel op gesimuleerde
gewasverdamping.
Manuscript voor Cultuurtechnisch Tijdschrift.
Arnold, G.E. and van Vuuren, W.E., 1988
Evaluation and improvement of hydrological concepts used in P A W N
In: Agricultural Water Management, 14 (1988) 219-230.
Arnold, G.E. en Vuuren, W.E. van, 1987
Evaluation and improvement of Hydrological concepts used in P A W N
Rijkswaterstaat, Bijdrage afscheidssymposium van der Molen
Bakel, PJ.Th. van, 1976
Verslag van de praktijktijd bij de Provinciale Waterstaat te Arnhem, periode februari
t/m juni 1974.( Analyse grondwaterstandsreeksen Hupsel )
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie.
Ballegooien, H.L. van, 1978
Enkele neerslag-afvoer modellen en de optimalisatie van de modelparameters.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Bannink, M . H . en Knotters, M., 1986
Resultaten van bodemvochtbemonstering op elf locaties in het proefgebied 'Sleen'
Stiboka, rapport nr. 1911, Wageningen
Bannink, M . H . en Nordkamp, A.G.M., 1986
Resultaten van bodemvochtbemonstering op locaties in het proefgebied van
Rijkswaterstaat 'Hupselse Beek'
Stiboka, rapport nr. 1836. Wageningen
Beekman, W., 1984
Ruimtelijke variabiliteit van de netto straling, bepaald uit M.S.S. beelden van Hupsel.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
1
Beets,C. Raadsen,C. Assink,H., 1976
Inventarisatie bodemvochtmeetnet Sleen en Hupsel en het verloop van de bergingsverandering in ruimte en tijd
HBCS -stageverslag (WWZO)
Bergen, G. van, Scheele, H . en Weiland, M.S, 1986
De waterkwaliteit in het Hupselse Beek gebied in relatie tot geologische, hydrologische
en antropogene factoren
LUW-scriptie, Bodemkunde en Geologie
Bergmans, M . H J . , 1971
Een lineair diffusiemodel toegepast op het neerslag- afvoerproces in het stroomgebied
'Hupselse Beek'.
LH-scriptie Hydraulica
Bergman, M.H.J., 1977
Eindverslag Remote sensing in het proefgebied 'Hupselse Beek'
RWS, Arnhem.
Berkom, F.P.A.C. van, 1984
Optimalisatie van een neerslag-afvoermodel. (Gecalibreerd op het Hupselse Beek
stroomgebied)
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Bonnema, F.D., 1983
Methoden ter bepaling van de voelbare warmtestroom.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Booltink, H.„ 1985
Bodemfysische eigenschappen op zeer korte afstand Hupsel. (concept rapport).
Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie, Landbouw Universiteit Wageningen.
Boschma, M.J., 1979
Bodemwarmteflux voor 1976 en 1977 en berekening van de actuele verdamping voor
enige zomermaanden van 1977 in het Hupselse Beek gebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Bouma, S.B., 1974
Onderzoek naar de neerslagverschillen van regenmeters.
HBCS-stageverslag
2
Brom, A., 1983
Bodemfysisch- en hydrologisch veldonderzoek op een 7-tal locaties in Hupsel in 1982.
(Verslag van de meetcampagne en verwerking van de meetresultaten).
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Brutsaert, W. en Strieker, J.N.M., 1979
A n advection-aridity approach to estimate actual evaporation.
Water Resources Research, vol. 15, no.2, biz. 443-451
Burger, J., 1989
Bepaling van de drainage-karakteristiek uit puntsimulaties met D E M G E N in het
Hupselse Beek proefgebied.
Stageverslag
Burger, J.P.M., 1989
Bepaling van de drainagekarakteristiek uit puntsimulaties met D E M G E N in het
Hupselse Beek proefgebied.
D.B.W./RIZA werkdocument 89.042X.
Burrough, P.A.; Oerlemans, G.; Stoffelsen, G . en Witter, J.V., 1983
Reconnaisance soil studies to determine optimum survey scales and mapping legend
for soil moisture research in the Hupselse Beek hydrological catchment; Oost
Gelderland.
StudyGroup 'Soil Variability Hupselse Beek' report no. 1.
CHO-TNO, 1984
Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de verdamping.
Syllabus van de CHO-TNO studiebijeenkomst dd 24 oktober 1984 in samenwerking
met de SHB, C H O TNO.
Chatillon, D., 1988
Methods for calculation of actual and potential evapotranspiration. Application to the
Hupselse Beek Catchment.
Publication 84. Dept. of Hydraulics and Catchment Hydrology, 85 p.
Cislerova, M.„ 1987
Comparison of simulated water balance for ordinary and scales hydraulic characteristics.
Publication 82. Department of Hydraulics and Catchment Hydrology, 118p. Wageningen
3
Claessen, F.A.M., 1968
Hydro-chemisch onderzoek van het Leerinkbeekgebied.
VU-scriptie
Colenbrander, H J . en Verstraate, J.M.I., 1967
Een registrerende grondregenmeter, waarvan de gegevens automatisch kunnen worden
verwerkt.
Overdruk uit:Cultuurtechnisch tijdschrift jrg. 6, 1966/1967, nr. 3.
Colenbrander, H.J. en Verstraate, J.M.I., 1967
Zomerimpressie, het grillige gedrag van een zomerse regenbui.
Overdruk uit: Tijdschrift K N H M , mrt. 1967
De Graaf, M., 1984
Verschillen in bodemkarakteristieken binnen een bodemfysische eenheid in het
Hupselse Beek gebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
De Raad, S.J., 1967
Verslag van een onderzoek naar detransformatie van neerslag in afvoer in het Leerinkbeekgebied.
LH-scriptie Hydraulica
Driessen, T , H . Huyshes, R. Overvelde, 1990
Hydrologisch variabiliteitsonderzoek te Hupsel
IHAL, Velp
Duynisveld, W.H.M., 1977
Een grondwaterstromingsmodel voor het stroomgebied van de Hupselse Beek.
LH-scriptie Cultuurtechniek
Dvorak, J. and Kovar. P„ 1978
Conceptual catchment modelling of rainfall-runoff relationships.
University of Prague. Proceedings Conference.
Engelenburg, M.A.L. van, 1990
Application of the pulse model in the Hupselse Beek catchment (Holland).
L U W Dep. Hydraulics and catchment Hydrology
4
Engelenburg, M.A.L. van en Eertwegh, G.A.P.H. van den„ 1988
Waterkwantiteit en waterkwaliteit in het Hupselse Beek gebied; een modelmatige
benadering.
Scriptie vakgroep waterzuivering en vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie.
Landbouw U.universiteit Wageningen.
Ettema, M., 1983
Tien jaar grondwaterstandsgegevens te Hupsel.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Falkema, R., 1974
Neerslag-afvoer onderzoek met behulp van een elektrisch analogon.
HBCS-stageverslag
Geraedts, J.M., 1980
Verdamping in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Gietema, F., 1970
Het j model en de theorie van momenten.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Gnanakumar, S., 1981
Study of a deterministic model for streamflow prediction in the catchment of the
Hupselse Beek.
LH-M.Sc.-thesis
Griend, A.A. van de, 1975
(titel onbekend)
VU-scriptie
Griend, A.A. van de and Rijckborst, H., 1975
The pulsating change of recharge-discharge boundaries and runoff simulation in the
Hupsel catchment, Netherlands.
Earth Sciences Institute, Free University, Amsterdam.
Griffioen, C.J.H., 1978
Verslag van een verdampingsonderzoek.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
5
Griffioen, C.J.H., 1978
Verslag van een mod el onderzoek.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Haag, A., 1973
De invloed van de waarnemingsfrekwentie op de modelbeschrijving van een
grondwaterstandsreeks.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Hart, D„ 1980
Een onderzoek naar de onverzadigde stroming in het stroomgebied van de Hupselse
Beek.
LH-scriptie Cultuurtechniek
Heemstra, Y., 1983
Bodemkartering door foto-interpretatie voor het Hupselse Beek gebied.
LH-scriptie Bodemkunde en Geologie
Heemstra, Y., 1984
Toepassing van het TERGRA-model op 'Assink' te Hupsel.
LH-scriptie hydraulica en Afvoerhydrologie
Heide, J. van der en Tonkes, J., 1970
Geomorfologisch onderzoek in het Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Geologie en Bodemkunde
Herfst, B.A. en Warmerdam, P.M.M., 1972
Hydrologische gegevens op ponsband.
LH-rapport Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie nr. 2.
Hiralal, R.A. en Dort, T.C.M. van, 1986
Toetsing van het model D E M G E N voor het proefgebied Hupsel d.m.v. puntsimulaties
(2 delen)
WWZO, Arnhem
Hoekstra, N.K., 1990
Oorzaken van pieken in fosfaatconcentraties tijdens perioden van verhoogde afvoer
in het Hupselse Beek gebied.
Doctoraalverslag L U W
6
Hooghart, J . C , C. Posthumus en P. Warmerdam, 1990
Hydrological research basins and the environment,
l roceedings International Conference, Wageningen
Hopmans J.W. en J.N.M. Strieker, 19??
Stochastic analysis of soil water regime in a watershed
In: Journal of Hydrology
Hopmans, J.W., 1986
Ruimtelijke variabiliteit in bodem en water: voorbeelden en toepassingen.
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T N O
Hopmans, J.W., 1986
A comparison of various techniques to scale soil hydraulic properties.
Abstracts American Soc. of Agronomy, New Orleans.
Hopmans, J.W., 1986
Variation in evapotranspiration and capillary rise with changing soil profile characteristics.
Int. Sem. on Water Manag. for Agri. Development, Athene
Hopmans, J.W., 1986
Application and evaluation of techniques which describe the spatial variability of soil
physical and hydrological variables.
Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie, publicatie 75.
Hopmans, J.W., 1987
Evaluation and application of scaling techniques of soil physical parameters for
simulating the water balance of a catchment.
University of Prague.
Hopmans, J.W. and Immerzeel, C.H.„ 1986
Variation in evapotranspiration and capillary rise with changing soil profile characteristics.
Accepted for publication in Agric. Water Management
Hopmans, J.W. and J.N.M. Strieker, 1989
Stochastic analysis of soil water regime in an watershed.
Journal of Hydrology, 105, 57-84.
7
Hopmans, J.W. and Overmars, B., 1986
Presentation and application of an analytical model to describe soil hydraulic
properties.
J. of Hydrology 87: 135-143, 1986
Hopmans, J.W. and Strieker, 1986
Soil hydraulic properties in the study area of Hupselse Beek as obtained from three
different scales of observations.
A n overview. Report Dept. of Hydraulics and Catchment hydrology, Agric. Univ.
Wageningen. Publication 78.
Hopmans, J.W. and Strieker, H.„ 1987
Application and evaluation of techniques which describe the spatial variation of soil
physical and hydrological variables: a final report.
Publication 80. Department of hydraulics and Catchment Hydrology, 16p.
Hopmans, J.W. en Strieker, J.N.M., 1987
Toepassingen en evaluatie van technieken, welke de ruimtelijke variatie van
bodemfysische en hydrologische variabelen beschrijven; eindverslag.
LUW, vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie
Hopmans, J.W.L.M., 1980
Bodemvochtmetingen in het stroomgebied van de Hupsel. IJking van de NEA-neutronensonde.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Hopmans, J.W., 1986
A comparison of techniques to scale soil hydraulic properties.
American Society of Agronomy. New Orleans.
Hopmans, J.W.,, 1986
Variation in evapotranspiration and capillary rise with changing soil profile characteristics.
International seminar on Water Management for Agricultural Development. Athene.
Hopmans, J.W.,, 1986
Ruimtelijke variabiliteit in bodem en water, voorbeelden van toepassingen.
Commissie voor hydrologisch onderzoek TNO, Ede.
8
Hopmans, J.W.,, 1987
Evaluation and application of scaling techniques of soil physical parameters for
simulating the water balance of a catchment.
NLRO
Hopmans, J.W.,, 1987
A comparison of techniques to scale soil hydraulic properties.
Journal of Hydrology 93, p241-256.
Hopmans, J.W.,, 1987
Stochastic analysis of soil-water regime in a watershed.
Manuscript submitted to Water Resour. Res.
Hopmans, J.W.,, 1987
Scaling of soil hydraulic properties: A comparison of techniques.
Soil Sci. Soc. Am. J.
Hopmans, J.W.,, 1987
Treatment of the groundwater table in the stochastic approach of unsaturated water
flow modelling.
Agricultural Water Management.
Hopmans, J.W.,, 1987
Some major modifications of the simulation model SWATRE. Concept report)
Dept. of Hydraulics and Catchment Hydrology. Agricultural University Wageningen.
Hopmans,J., 1981
Foutenanalyse van de NEA- neutronensonde
WWZO-notitie 81-S
Hulst, S.H.M. van de, 1985
Calibratie en verificatie van een neerslag-afvoer model met gegevens uit het
stroomgebied van de Hupselse Beek, periode 1979-1982.
L U W - scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Hydraulica Laboratorium Landbouwhogeschool, 1965
Een modelonderzoek van enige meetstuwen in het Leerinkbeekgebied.
LH-nota 3 (stuw 19)
9
Hydraulica Laboratorium Landbouwhogeschool, 1968
Liking V-Romijn Tetinkveld.
LH-nota 12 (stuw 18)
Hydraulica Laboratorium Landbouwhogeschool, 1968
Hking Parshall flume.
LH-nota 11 (stuw 20/21)
Hydraulica Laboratorium Landbouwhogeschool, 1969
IJking variant H-flume.
LH-nota 13 (stuw 10A)
Ignar, S., 1986
An example of a rainfall-runoff model for design flood computation
Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrology, publicatie 74, Wageningen.
Immerzeel, C H . van, 1985
Variatie van de verdamping binnen een bodemkundige eenheid
LUW- scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Jaarsma, C.F., 1971
Verslag pompproeven in het Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Cultuurtechniek
Jager, Tj., 1971
Thermografie ten behoeve van de bodemkunde en de hydrologie.
NIWARS-interne publicatie.
Jager, Tj. en Warmerdam, P.M.M., 1972
Remote sensing in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
Rapport NIWARS - Studiegroep Hupselse Beek.
Jansen, H.C.„ 1986
SWAMP (swatre modified program).
Scriptie vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie. Landbouwuniversiteit Wageningen.
Janse, E.R.P. en Warmerdam, P.M.M., 1974
Remote Sensing in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
NIWARS-rapport nr 2, sept. 1974 (niet gepubliceerd).
10
Jaski,C.H., 1983
Some quantitative effects of drainageimprovement on the hydrological respons of the
Hupselse Beek.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Jilderda, R., 1974
Berekening van de verdamping volgens de methode Penman.
HBCS-stageverslag
Jolink, A.H., 1989
Een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van een drainagesysteem.
Scriptie vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica.
Jolink, A.H., 1989
Calibratie en verificatie van een neerslag-afvoermodel toegepast op het stroomgebied
van de Hupselse beek (1983-1985).
Scriptie vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica
Kammer, D., 1970
Verslag van een geo-elektrisch onderzoek naar de diepte van een miocene kleilaag in
het gebied van de Hupselse Beek.
LH-scriptie Cultuurtechniek
Kemperman, W.H., 1981
Hydrograafconstructie met behulp van parametrische modellen.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Kolkman, H.G., 1987
Geohydrologische situatie Hupsel-Zwolle.
Stageverslag HBCS, Arnhem.
Koomen, T.C.M., 1989
Onderzoek naar het gedrag van stikstof en fosfor in het stroomgebied van de Hupselse
Beek.
Stageverslag W L door student Agrarische Hogeschool Delft
11
Koopmans, R.W.R., 1988
Verdampingsonderzoek en toepassing van agrohydrologische modellen in het Hupselse
Beekgebied.
Voordracht Studiedag Hupsel, Ede.
Koopmans, R.W.R., J.N.M.Stricker and P. Petrovic, 1990
A comparisation of six unsaturated zone models with data from the 'Hupselse Beek'
catchment, the Netherlands
In: Hydrological Research Basins and the environment, CHO-TNO
Koopman, G J . , 1986
Seizoensaanpassingen van de onderhoudsnorm
LUW-scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Kovar, P., 1981
Konzept-Modell fur die Wasserhaushaltsbilanzkleiner Einzugsgebiete.
Z.f. Kulturtechnik und Flurbereinigung, 22, (1981), 341-352.
Kovar, P., 1990
Rainfall-runoff event model using curve numbers (Kinfil).
Research rap. no. 92, Dep. of Water Resources, Univ. of Agric, Prague
Krayenhoff van de Leur, D.A., 1974
Enkele toepassingen van het elektrisch analogon model Wageningen.
Nota Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie nr 31
Krayenhoff van de Leur, D.A., 1980
Bijdrage aan 'Surfacewater and groundwater interaction'. A contribution to the
International Hydrological Programme.
UNESCO, 1980, 75-79.
Kruitwagen, S.J.F. en Swinkels, L.H.W., 1986
Hydrogeologisch onderzoek van het Hupselse Beekgebied en een vergelijkende
Neerslag- Afvoer studie tussen de Hupsel en de Gulp
Scriptie Bodemkunde en Geologie. Landbouwhogeschool, Wageningen
Kuyper, K , 1978
Hydrologisch onderzoeksgebied Hupsel,verdampingsberekening en waterbalans 1 april
1976 - 1 april 1977.
THD-stageverslag, WWZO
12
Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie, 1970
IJking V-romijn in afwatering van Slotboom.
LH-nota 18 (stuw 23)
Lammers, B., 1985
De invloed van de landbouw op de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging in het
Hupselse Beekgebied: een eerste aanzet.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Lamsvelt, K.G., 1963
Enige hydrologische aspecten van oostelijk stroomgebied van de Leerinkbeek.
Rijkswaterstaat, Den Haag
Landbouwhogeschool Wageningen, 1974
Verslag over de periode 1972/1973.
L H , Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Landbouwhogeschool Wageningen, 1983
Verslag over de periode 1981/1982.
Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Landbouwhogeschool Wageningen, 1983
Hydrological effects of drainage improvement in the Hupselse Beek catchment area
in the Netherlands.
Nota Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie nr. 64
Landbouwhogeschool Wageningen, 1984
Verslag over de periode 1982/1983.
L H - vakgroep Hydraulica en afvoerhydrologie
Lima, J.L.M. de, 1986
Methods and models in surface and subsurface Hydrology: a review and some
applications.
Msc-thesis. Dep. of Hydraulics and Catchment Hydrology, Agricultural University
Wageningen.
Linckbaen Arriens, E., 1984
Analyse van het grondwatermeetnet in het Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
13
Luggenhorst, E.J. te, 1979
Hydrologisch proefgebied Hupsel.Beschrijving van de metingen en de meetapparatuur.
WWZO-notitie 1979 E
Luggenhorst,E.J. te, 1981
Informatie proefgebieden Hupsel en Sleen n.a.v. CHR- enquete
WWZO-notitie 81-F
Lumadjeng, H.L., 1989
A study of the effect of groundwater abstraction on soil moisture condition and
evapotranspiration.
Friends in Hydrology Conference, april 1989, Oslo, (in preparation).
Lumadjeng, H.L.„ 1988
Human impact studies. Final report Frend project.
Institute of Hydrology, Wallingford. (in progress)
Maarel, A.J.G. van de, 1973
Het meten van neerslag m.b.v. de recover en een vergelijkend onderzoek tussen
verschillende typen regenmeters in het Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie.
Maarel, A.J.G. van de en Warmerdam, P.M.M., 1974
Stochastische analyse van enkele grondwaterstandsreeksen.
L H Laboratorium voor Hydraulica (niet gepubliceerd).
Mannaerts,J., 1978
Bodemvocht en bodemdichtheidsmetingen in het district Zuidoost, 1975-1976.
WWZO-nota 78.4
Mbuguah, J., 1983
The Hupselse Beek Catchment deterministic model study.
LH-M.Sc. Thesis Hydraulica Afvoerhydrologie
Meijles, J.G., 1983
Aanvulling en correctie van meteorologische gegevens en schatting van de verdamping
te Hupsel in de periode 1 jan. t/m 4 april 1979.
WWZO-notitie 83-Q
14
Meriting, J.J.M., 1974
Afvoeranalyse van stuw 10A in het Hupselse Beekgebied.
HBCS-stageverslag
Mesu, F.P., 1983
Een neerslag-afvoermodel voor het stroomgebied van de Hupselse Beek.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Meuter, H.K., 1974
Onderzoek naar meetresultaten van regenmeters en het elektrische analogon.
HBCS-stageverslag
Moene, A.F., 1989
The addition of retetention data derived from Pedo-Transfer functions in one-step
outflow optimization.
report no. 11 Dept of Hydrology, Soil Physics and Hydraulics
Mook, W.G.; Groeneveld, D.J.; Brouwn, A . E . en Ganswijk, A.J. van, 1974
Analysis of a run-off hydograph by means of natural 18 O.
Isotope Techniques in Groundwater Hydrology IAEA,Vienna.
Mourik, C.C.P. van en P. Droogers, 1989
Het gekoppelde grond en oppervlaktewatermodel M O G R O W getest op het Hupselse
Beekgebied
ICW Wageningen
Nationaal Comite IHD, 1974
Contributions of the Netherlands to the International Hydrological Decade. (1965 1974).
Den Haag,sept. 1974
Nieuwendijk, G, 1990
Openlucht laboratoria voor onderzoek naar waterkwaliteit
In: Toegepaste Wetenschap T N O
Oerlemans, G., 1982
Densitometrische bepalingen ter bijdrage aan de analyse van bodemvariabiliteit in het
gebied Hupselse Beek.
LH-scriptie Bodemkunde en Geologie, (***«**»*) 1982.
15
Oerlemans, G., 1983
Bodemvariabiliteit -geostatistiek.
LH-scriptie Bodemkunde en Geologie, (**)
Ommen, H . van, 1989
Grondwaterkwaliteitsstudie van een gedraineerd perceel.
Voordracht Studiedag Hupsel, Ede.
Ommen, H . van en Stricker,J.N.M., 1984
Waterkwaliteitsonderzoek in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
LH-onderzoeksvoorstel Cultuurtechniek, (**)1984.
Ommen, H.C. en R. Dijksma, 1989
Analysis of transport in a coupled unsaturated-saturated system
Ommen, H.C. van, 1986
Discussion on ' A n explicit solution of the modified Horti- equation' by I.R.A. Green.
J. of Hydrology, 88, no. 3/4, 383-384.
Ommen, H.C. van, 1986
Influence of diffuse sources of contamination on the quality of outflowing groundwater
including non-equilibrium adsorption and decomposition.
J. of Hydrology, 88, no. 1/2, 79-95.
Ommen, H.C. van, 1986
Calculation the impact of a momentary input of its decay components -on the quality
of outflowing groundwater.
J. of Hydrology, 89, no. 1/2, 59-64.
Ommen, H.C. van, 1986
Calculating the quality of drainage water from non-homogeneous soil profiles with an
extension to an unsaturated- saturated groundwater quality model including bypass
flow.
Agric. Water Management, 10: 293-304.
Ommen, H.C. van, 1988
Transport from diffuse sources of contamination and its application to an coupled
unsaturated-saturated system.
Proefschrift L U W .
16
*
Ommen, H . C , J.W. Hopmans en S.E.A.T.M. van der Zee, 1989
Prediction of solute breakthrough from scaled soil physical properties .
Journ. of Hydrology, 105 (1989) 263-273.
Opdam, H.J. en Vuuren, W.E. van, 1982
Verslag van 'International Symposium on Hydrological Research Basins and their use
in Waterresources Planning', Bern, 21-23 September 1982
WWZO-nota 82.21
Opdam, H.J. en Vuuren, W.E. van, 1982
Evaluatie onderzoek proefgebieden juli 1980 - december 1981 en werkplan januari
1982 - december 1982.
WWZO-nota 82.2
Opdam, H.J. , Vuuren, W.E. van en Wesseling, B., 1984
Evaluatie en toekomst proefgebieden Hupsel en Sleen
WWZO-nota 84.15
Otten, A . en Moens, E., 1986
Het Wageningen model
L U W - scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Overmars, B., 1982
Een toepassing van SWATRE voor het meteoveld Assink in het Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Overmars, B., 1985
Bodemvariabiliteit in het Hupselse Beekgebied
Lezing wetenschappelijke bijeenkomst te Haren
Overmars, B., 1985
Gegevensanalyse van de karakteristieken van de onverzadigde zone
Lezing hydrologische dag, Amsterdam
Parmet, B., 1990
Hydrological consequences of climatic changes, calculations for the Hupselse Beek
Basin.
Scriptie vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica
17
Pas, A . te en Reuling, T., 1977
Stroomgebiedsgrens van de Hupselse Beek.
HBCS-stageverslag (WWZO)
Peerdeman, C P . , 1990
Koppeling van waterkwaliteitsbeschrijving aan een neerslag- afvoermodel
LUW, doctoraalverslag vakgroep Natuurbeheer nr 2014
Petrovic, P., 1983
Vertical hydrological balance and its one-dimensional simulation by the model DAIR.
Nota Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie, nr. 65
Philips, J.R., 1979
Interceptiemodellen.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Philips, J.R., 1979
Invloed van het plantendek op de hydrologische kringloop.
Basisrapport t.b.v. de Commissie bestudering Waterhuishouding Gelderland
Prins, W., 1988
Schematisering en bodemfysische invoer voor de toetsing van D E M G E N in Hupsel.
D.B.W./RIZA interne notitie.
Rooij, G.H. and N.W. Schuitema, 1989
Vertical soil water movement. Parameterizations in three atmosferical models and a
new large scale soil physical approach.
Roozenkrans, J.N., 1981
Het gebruik van de bowen-ratio methode ter bepaling van de verdamping in het
Hupselse Beekgebied.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Rus, F. en Valk, J. van der, 1986
Hydrogeologisch onderzoek naar de invloed van het relief van de hydrologische basis
op de waterscheiding van het Hupselse Beekgebied
LUW-scriptie, Bodemkunde en Geologie
18
Ruygh, E.F.W., C.F. Hopstaken en P.S. Grashoff, 1990
Toepassing van NITSOL/PHOSOL voor het stroomgebied van de Hupselse Beek
Waterloopkundig Laboratorium Delft, T297
Ruygh, E.F.W., C.F. Hopstaken, P.S. Grashoff en J.P.M. Witte, 1990
Verification of DEMNIP on data from the Hupselse Beek research basin
In: Hydrological Research Basins and the environment, CHO-TNO
Schoolkate, J.H., Pol, W. van de en Ganswijk,AJ. van, 1977
Eindverslag isotopenonderzoek Rijkswaterstaat.
RWS,Arnhem, 1977
Schutte.L., 1981
Gebiedsgemiddelde grondwaterstanden voor 1976 t/m 1978 in Hupsel en Sleen
WWZO-notitie 81-0
Schutte,L, 1981
Noteren van ingewonnen grondwaterstanden in de proefgebieden
WWZO-notitie 81-D
Schutte,L, 1981
Proefschematisering van de proefgebieden Sleen en Hupsel t.b.v. model D E M G E N
WWZO-notitie 81-ZA
Shariff, R.B.Hj.M, 1985
Hupselse Beek catchment model calibration and verification
Msc- scriptie, L U W , Hydraulica en Afvoerhydrologie
Simuenek, J., 1990
Analysis of soil survey data of The Hupselse Beek
L U W vakgroep H B H rap 4
Strieker, H., 1987
Current research in the experimental catchment "Hupselse Beek".
Prague.
Strieker, J.N.M., 1981
Methods of estimating evapotranspiration from meteorological data and their applicability in hydrology.
Committee for Hydrological Research TNO, Proc. and Inf. 28, feb. 1981, 59-77.
19
Strieker, J.N.M., 1981
Enige methoden van verdampingsberekeningen, getoetst aan de waterbalans.
(Lezing vo.r CHO-TNO bijeenkomst 24-2-1981)
Strieker, J.N.M., 1982
Comparison of some methods to calculate evapotranspiration.
Lezing voor E.G.S.-meeting 'The state of evaporation research' Leeds
Strieker, J.N.M. and Warmerdam, P.M.M., 1982
Estimation of the waterbalance of the Hupselse Beek basin over a period of three
years and a first effort to simulate the rainfall-runoff process for a complete year.
Proc. Symp. Hydr. Res. Basins, Sonderh.Landeshydr.,Bern, September 1982, 379-388.
Strieker, J.N.M. en Brutsaert, W., 1978
Actual evapotranspiration over a summer period in the 'Hupsel Catchment'.
Jour, of Hydr. 39, (1978), 139-157.
Strieker, J.N.M.,, 1988
Evaporation studies and evaluation of spatial variability of parameters in the Hupselse
Beek area.
Seminar university of Warsaw.
Studiegroep Hupselse Beek, 1971
Hydrologie research in the catchment of the Hupselse Beek, Netherlands. (November
1968 -march 1970).
SHB-biennal report 1, 1971. (Nederlandse versie ook beschikbaar, zie H P 015a)
Studiegroep Hupselse Beek, 1971
Hydrologie research in the catchment of the Hupselse Beek, Netherlands. (November
1968 -march 1970).
SHB-biennal report 1, 1971. (Nederlandse versie ook beschikbaar)
Studiegroep Hupselse Beek, 1973
Hydrologie research in the catchment of the Hupselse Beek, Netherlands. (April 1970
- april 1972)
SHB-biennal report 2, 1973.
20
Studiegroep Hupselse Beek, 1974
Hydrologie research in the catchment of the Hupselse Beek, Netherlands. (April 1972
- april 1974).
SHB-biennal report 3, 1974.
Studiegroep Hupselse Beek, 1976
Hydrologie research in the catchment of the Hupselse Beek, Netherlands. (April 1974
- april 1976)
SHB-biennal report 4, 1976.
Studiegroep Hupselse Beek, 1980
Jaarverslag 1979
SHB
Studiegroep Hupselse Beek, 1981
Jaarverslag 1980.
SHB
Studiegroep Hupselse Beek, 1982
Jaarverslag 1981.
SHB
Studiegroep Hupselse Beek, 1983
Jaarverslag 1982.
SHB
Studiegroep Hupselse Beek, 1984
Jaarverslag 1983.
SHB
Studiegroep Hupselse Beek, 1985
Jaarverslag 1984
SHB, Arnhem
Studiegroep Hupselse Beek, 1986
Jaarverslag 1985
SHB, Arnhem
21
Studiegroep Hupselse Beek, 1987
Jaarverslag 1986
Studiegroep Hupselse Beek, D B W / R I Z A notitie 87.099X, Arnhem.
Studiegroep Hupselse Beek, 1988
Jaarverslag 1987
Studiegroep Hupselse Beek, D B W / R I Z A , Arnhem.
Studiegroep Hupselse Beek, 1989
Jaarverslag 1988
Studiegroep Hupselse Beek, D B W / R I Z A , Arnhem.
Studiegroepen Sleen en Hupselse Beek. (redactie Vuuren, W.E. van en Warmerdam,
P.M.M.), 1985
Toekomst proefgebieden Hupselse Beek en Sleen
RWS/WWZO, studiegroepen Hupselse Beek en Sleen
Stuip, J. en Boekelman, R.H., 1976
Geo-elektrisch onderzoek in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
Studiegroep Hupselse Beek - T H D Vakgroep Waterbeheersing
Super, J., 1990
Gebruikershandleiding voor N U B O V O programmatuur ter berekening van bodemvochtcijfers; aanpassingen ten behoeve van CP-metingen
D B W / R I Z A werkdocument 90.078X
Super, J., 1990
IJking CP-versus neutronensonde
D B W / R I Z A werkdocument 90.077X
Super, J., 1990
Toelichting bij de berekende evapotranspiratiecijfers in het proefgebied
D B W / R I Z A werkdocument 90.127X
Super, J., 1990
Gebruikshandleiding voor de programma's A A N V U L , B E R D E C en M I D D E L
verwerking van gemeten grondwaterstanden in het proefgebied
D B W / R I Z A werkdocument 90.075X
22
Super, J., 1990
Gebruikershandleiding voor N U B O V O programmatuur ter berekening van bodemvochtcijfers uit NEA-metingen.
D B W / R I Z A werkdocument 90.076X
Super, J., 1990
Berekening bodemvochtcijfers voor zes meetpunten in het proefgebied
D B W / R I Z A werkdocument 90.079X
Super, J., 1990
Berekening van bodemvochtcijfers voor zes meetpunten in het proefgebied
D B W / R I Z A werkdocument 90.126X
Sytsema, T.J. en Kuipers, F., 1973
Enkele hydro-geologische aspecten van het hydrologisch onderzoek in het hupselse
Beekgebied
LH-scriptie Geologie en Bodemkunde
Tjoe A Wie, E C , 1970
Geologische verkenningen in het Hupselse Beekgebied. Verslag van een geomorfologische kartering in de omgeving van Eibergen.
LH-scriptie Geologie en Bodemkunde
Voetberg, K S . , 1967
De grafisch coaxial methode ter bepaling van de afvoerbare neerslag in een klein
stroomgebied met hoofdzakelijk grondwaterafvoer.
LH-scriptie Hydraulica
Volker, A., 1972
Environmental isotopes in hydrological investigations in the experimental basin of the
'Hupselse Beek'.
RWS, Den Haag.
Volker, A., 1973
Environmental isotopes in hydrological investigations in the experimental basin of the
'Hupselse Beek'
First progress report. RWS, Den Haag.
23
Volker, A., 1974
Environmental isotopes in hydrological investigations in the experimental basin of the
'Hupselse Beek'.
Second progress report (deel A en B). RWS, Den Haag
Voorst tot Voorst, J.A.M. van, 1983
Een voorstel tot herziening van het model voor gewasverdamping in het grondwatermodel G E L G A M . ( 2 delen).
Basis rapport ten behoeve van de begeleidingsgroep G E L G A M , Provincie Gelderland,
Dienst Waterbeheer.
Vuuren, W.E. van, 1981
Analyse van drainagekarakteristieken voor proefgebied Hupsel.
WWZO-notitie 81-Q
Vuuren, W.E. van, 1982
Calibration and verification of D E M G E N (DEMand GENerator) on data of the
Hupselse Beek area(Netherlands).
Proc. Symp. Hydr. Res. Basins, Sonderh.Landeshydr., Bern, September 1982,595-604./
WWZO-nota82.26
Vuuren, W.E. van, 1983
Hydrologisch onderzoek in de proefgebieden Hupsel en Sleen, rapportage over de
periode 8007-8112. Deel II: Een eerste toetsing van D E M G E N in Hupsel.
WWZO-nota 83.24
Vuuren, W.E. van, 1983
Voorlopige bodemvochtcijfers voor het meetpunt Assink- proefveld in de periode
1976-1978.
WWZO- Arnhem (concept notitie)
Vuuren, W.E. van, 1984
Validation of the agrohydrological model D E M G E N (DEMand GENerator) on point
data from the Hupselse Beek area in the Netherlands.
Proc. Int. Symp. Recent Investigations in The Zone of Aereation (RIZA), Munich,
October 1984, 829-839.
Vuuren, W.E. van, 1984
Bijdragen aan het RIZA-Symposium Munchen, 1-5 oktober 1984.
24
Vuuren, W.E. van, 1986
Ijking Campbell-Pacific neutronensonde ter vervanging van de N E A - sonde in de
proefgebieden Hupselse Beek en Sleen.
D B W / R I Z A , Arnhem (concept notitie)
Vuuren, W.E. van, 1986
Mandato klaaro
D B W / R I Z A , Arnhem (concept notitie)
Vuuren, W.E. van, 1988
Evaluatie D E M G E N . Eindrapport Werkgroep Landbouw PAWN-II.
D.B.W./RIZA nota nr. 87.046.
Vuuren, W.E. van, 1988
Inbreng D.B.W. in de ontwikkeling van ISO-normen voor bodemvochtmetingen
D.B.W./RIZA notitie nr. W S R M 88-02.
Vuuren, W.E. van, 1988
Overzicht bodemvochtproblematiek proefgebieden Hupsel en Sleen.
D.B.W./RIZA notitie nr. WSRM 88-11; Werkdocument nr. 88.115X.
Vuuren, W.E. van, 1988
Het meten van bodemvocht in het Hupselse Beekgebied en de analyse en toepassing
van de gegevens.
Voordracht Studiedag Hupsel 1988, Gepubliceerd als D.B.W./RIZA-reprint nr. 084.
Vuuren, W.E. van, 1989
Het meten van bodemvocht in het Hupselse beekgebied en de analyse en toepassing
van de gegevens.
D B W / R I Z A 1989, reprint nr. 084
Vuuren, W.E. van, 1990
The calibration and verification of the agrohydrological model D E M G E N in two
experimental areas in the Netherlands
In: Hydrological Research Basins and the environment, CHO-TNO, 1990
Vuuren,W.E. van, 1981
Projectbeschrijving onderzoek proefgebieden
WWZO-notitie 81-E
25
Vuuren,W.E. van, 1981
Schematiseringsmethodiek t.b.v. modeltoepassing D E M G E N
proefgebieden Hupsel en Sleen
WWZO-notitie 81-R
(PAWN) op de
Vuuren,W.E. van, 1981
Uitgangspunten voor de analyse van meetgegevens en daarvan afgeleide grootheden
WWZO-notitie 81-P
Vuuren,W.E. van, 1981
Analyse van de nauwkeurigheid van grondwaterstanden
WWZO-notitie 81-U
Vuuren,W.E. van, 1984
Problems involved in soil moisture determination by means of a neutron depth probe.
Proc. Int. Symp. Recent Investigations in The Zone of Aereation (RIZA), Munich
,271-280.
Walsum, P.E.V. van, 1981
A simple model for the Hupselse Beekdrainage basOn.
LH-scriptie Hydraulica en Afvoerhydrologie
Warmerdam, P., 1990
Conclusions, recommendations, highlights of the conference on hydrological research
bassins and the environment,
report on Wageningen conference
Warmerdam, P.M.M., 1979
Handleiding ten behoeve van excursies in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
Studiegroep Hupselse Beek - Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Warmerdam, P.M.M., 1979
Hydrological effects of drainageimprovement in the Hupselse Beek catchment area in
the Netherlands.
Bijdrage aan: 'Conference on agricultural watersheds'. Smolenice, Csechoslovakia.
Warmerdam, P.M.M., 1981
Study tour to the river Berkelregulation works and the representative basin of the
Hupselse Beek in the eastern part of the Netherlands.
L H - Studiegroep Hupselse Beek
26
Warmerdam, P.M.M., 1981
De invloed van wind op regenwaarnemingen. Een vergelijkend regenmeteronderzoek.
H20(14), 1981 nr. 1, 16-20.
Warmerdam, P.M.M., 1982
The effect of drainage improvement on the hydrological regime of a small representative catchment area in the Netherlands.
Studies and reports in hydrology nr. 32,UNESCO
Warmerdam, P.M.M., 1983
Samenhang en samenwerking.
Notitie Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie
Warmerdam, P.M.M., 1983
Hydrologische kringloop en droge omzettings- en transportprocessen van milieubeinvloedende stoffen.
LH-projectbeschrijving Hydraulica en Afvoerhydrologie
Warmerdam, P.M.M., 1985
Rainfall runoff modelling in the Hupselse Beek area
Seminar Agriculture University, Warschau
Warmerdam, P.M.M., 1988
Neerslag-afvoermodellering in het Hupselse Beekgebied.
Voordracht Studiedag Hupsel, Ede.
Warmerdam, P.M.M., 1988
Outline and results of research in the experimental and representative basin of the
Hupselse Beek.
Seminar University of Warsaw.
Warmerdam, P.M.M. en J.Ph.M. Witte, 1988
Meteorologische waarnemingen in het Hupselse Beekgebied; overzicht van het
onderzoek nu en in de toekomst.
Voordracht Studiedag Hupsel, Ede.
Warmerdam, P.M.M.; Strieker, J.N.M. en Kole, J.W., 1982
Current research and data collection in the experimental catchment Hupselse Beek,
in the Netherlands.
Proc. Symp. Hydr. Res.Basins, Sonderh. Landeshydr., Bern, September 1982, 209-216.
27
Waterloopkundig Laboratorium, 1980
Evaluatie hydrologisch onderzoek Rijkswaterstaat
W L R1502
Waterschap van de Berkel, 1982
De Berkel beschouwd. (100-jarig bestaan van het waterschap).
De Walburg pers, Zutphen
Waterschap van de Berkel, 1982
(Informatiebrochure).
Waterschap van de Berkel, Lochem
Wentholt, J., 1989
Meteorological observations in the experimental catchment
Vakgroep Hydraulica en Afvoerhydrologie, research report 93.
Wentholt, L , 1989
Meteorological observations in the expirimental catchment 'Hupselse Beek', period
1976-1987.
L U Wageningen
Wentholt, L.R., 1985
Thornthwaite- Mather toegepast op de gegevens van Assink.
L H - scriptie, Cultuurtechniek
Werff, K.L.J. van der, 1985
Onderzoek in het Hupselse Beek stroomgebied naar de neerslag afvoerrelatie voor
3-uursintervallen en de bepaling van de effectieve neerslag met het Wageningen model
L U W - scriptie, Hydraulica en Afvoerhydrologie
Wesseling,B., 1982
Proefgebieden Sleen en Hupsel, Draai- en Logboek.
WWZO-nota 82.20
Wesseling,B., 1983
Bodemvochtmeetsystemen, een literatuurverkenning.
WWZO-notitie 83-T
28
Witte, J.P.M., 1987
Voordracht over het waterkwaliteitsonderzoek in de hydrologische proefgebieden
Hupselse Beek en Sleen
DBW-RIZA, notitie 87.078X, Arnhem
Witte, J.P.M, 1987
Programma voor waterkwaliteitsonderzoek in de proefgebieden Hupselse Beek en
Sleen
DBW-RIZA, notitie 87.065X, Arnhem
Woesten, J . H . M , Bouma, J. en Stoffelsen, G . H , 1985
Toepassing van bodemkaarten bij het gebruik van simulatiemodellen van de waterhuishouding
Cult, techn. tijdschrift sep/okt 1985, nr. 2.
Woesten, J.H.M.; Stoffelsen, G.H.; Jeurissen, J.W.M.; Van Holst,A.F. en Bouma, J , 1983
Proefgebied Hupselse Beek, Regionaal bodemkundig- en bodemfysisch onderzoek.
Stiboka-rapport nr. 1706, Wageningen
Wosten, Schuren, Bouma en Stein, 1989
Use of practical aspects of soil behavior to evaluate different methods to generate soil
hydraulic functions.
In: Hydrological Processes
Wosten, Schuren, Bouma en Stein, 1989
A functional sensitivity analysis of four methods to generate soil hydraulic functions.
In: Soil Sci. Soc. A m Jour.
29
Download