inschrijfformulier dance4kids en peutergym en alg vw

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Dance4Kids en/of PeuterOudergym
Naam (ouder/begeleider)....................................................................................................................
Naam Kind.............................................................................................................................................
Straat en huisnummer…………………………………………………..
Postcode en Woonplaats………………………………………………..
Geboortedatum kind (dd-mm-jj)…………………........Geslacht M / V
Telefoonnr. privé/mobiel……………………………………………..…
E-mail………………………………..…………………………………
Betreft dit een eerste inschrijving?
ja / nee
! bij de eerste inschrijving wordt er éénmalig € 10,00 inschrijfkosten berekend !
1. Wenst te worden ingeschreven voor Dance4Kids (€20,00 per maand)
betaling geschiedt per 3 maanden vòòraf
Naam kind:
Startdatum:
Groep:
Tijd:
.......................................
........- .............- ............. (dd/mm/jaar)
1/2/3/4
.......................................
2. Wenst te worden ingeschreven voor de Peutergym (€20,00 per maand)
betaling geschiedt per 3 maanden vòòraf
Naam kind:
Startdatum:
Groep:
Tijd:
.......................................
........- .............- ............. (dd/mm/jaar)
1/2/3/4
.......................................
Ik kies de volgende betalingswijze: (svp aankruisen)
O Ik kies voor automatische incasso en machtig hierbij Fervor om het bedrag van de
dans/peutergym les, zoals aangegeven onder 1 e/o 2, (per 3 maanden vóóraf) af te schrijven van
mijn IBAN rek.nr.…………….… ten name van …………………………………..
(u dient hiervoor het automatische incasso formulier in te vullen!)
O Ik betaal bij aanvang (*) van de sportles contant
*dit betekent vòòr de 10e van de maand vóóraf per 3 maanden *
Ondergetekende stemt in met de algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden zoals
beschreven in algemene voorwaarden op ommezijde.
Datum inschrijving ………………………Handtekening …………………………...……..
(altijd invullen corresponderend met bovenvermelde naam en rek. nr.)
ALGEMENE VOORWAARDEN FERVOR SEIZOEN 2016-2017
1. INSCHRIJVING, LIDMAATSCHAP
1.1 Lidmaatschap vangt aan op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
1.2 Inschrijving dient zowel door nieuwe als bestaande leden schriftelijk te geschieden voor aanvang van de les(sen) middels
het inschrijfformulier.
1.3 Vanaf de datum van inschrijving bestaat er tussen lid en Fervor een overeenkomst.
1.4 Door ondertekening van het inschrijfformulier accepteert het lid de algemene voorwaarden en geeft hierbij aan kennis te
hebben genomen van deze voorwaarden.
2. LESGELD
2.1 De betaling van de verschuldigde contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij aanvang van een
nieuw termijn of workshop.
2.2 Betaling geschiedt middels automatische incasso dan wel contante betaling per 3 maanden vòòraf. Indien u gebruik wilt
maken van de automatische incasso, betaalt u het eerste termijn de contributie contant.
De automatische incasso gaat dan het eerstvolgende termijn in.
2.3 Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of
stornering of om welke reden dan ook, wordt de incasso na twee weken nogmaals aangeboden en € 7,50 administratiekosten in
rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
2.4 Wanneer de (volledige) betaling, om welke reden dan ook, achterwege blijft, zal Fervor zich het recht toekennen om de
desbetreffende cursist de deelname aan de lessen te weigeren.
2.5 Het lesgeld is ook verschuldigd indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om aan de lessen deel te nemen.
2.6 Indien u vòòr of op de 15e van elke willekeurige maand start, zal u alsnog de volledige maandcontributie van die betreffende
maand moeten voldoen; na de 15e wordt de maandcontributie gehalveerd voor die maand.
3. OPZEGGING
3.1 Wanneer u de workshop vroegtijdig afbreekt, bent u het volledige lesgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie van lesgeld
plaats. Ook in geval van vakantie, verzuim door ziekte e.d. vindt er geen vermindering of restitutie van het betaalde lesgeld
plaats.
3.2 Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd maar na een afwezigheid van 2 maanden, zonder opgaaf van reden, zal er bij
vervolging van de les opnieuw € 5,-inschrijf/administratiekosten in rekening gebracht worden.
4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Het deelnemen aan de les/workshop is geheel voor eigen verantwoording en risico. Fervor is niet aansprakelijk voor enige
vorm van lichamelijk letsel ontstaan voor, tijdens of na de les. Ook draagt Fervor geen verantwoordelijkheid voor ongevallen
binnen en/of buiten de school.
4.2 Leden die lijden aan bv. suikerziekte, epilepsie, rugklachten en/of andere vormen van blessures dienen dit voor aanvang
van de les(sen) door te geven.
4.3 Fervor is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van eigendommen.
4.4. De aansprakelijkheid van Fervor, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van Fervor beperkt tot driemaal de maandcontributie.
4.6 Fervor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. ALGEMENE GEDRAGSREGELS
5.1 Wanneer een lid tijdens een les niet aanwezig kan zijn, dient dit vooraf telefonisch of per mail te worden gemeld.
6. TOEPASSELIJK RECHT
6.1 Op alle overeenkomsten tussen Fervor en lid is Nederlands recht van toepassing.
Download