Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600

advertisement
LESONTWERP
ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING
Naam: Amber Van Meerbeek
Campus Heverlee
Hertogstraat 178
3001 Heverlee
Tel. 016 375600
www.khleuven.be
Vakkencombinatie: geschiedenis-aardrijkskunde
Stagebegeleider DLO: Hannelore Verstappen
Academiejaar: 2014-2015
School: HHH
Les gegeven door: Amber Van Meerbeek
Onderwijsvorm: A-stroom
Vak: aardrijkskunde
Richting:
Onderwerp: oppervlaktegesteente, bodem en ondergrond
Klas:
Vakmentor:
Lokaal:
Datum/Data:
Aantal leerlingen:
Lesuur/-uren:
BEGINSITUATIE
Situering in de lessenreeks
Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is)
Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit
Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, …
DIDACTISCHE VERANTWOORDING Welke (vak)didactische principes komen in je les aan bod? (= opsomming)
Aanschouwelijkheidsprincipe, activiteitsprincipe, motivatieprincipe, geleidelijkheidsprincipe, integratieprincipe,
structureringsprincipe
EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN
Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)
ET10 6.1 : Op het terrein (=in een ontsluiting) of op een foto de begrippen oppervlaktegesteente, bodem en
ondergrond herkennen en op een schets aanduiden.
W: De begrippen oppervlakte, bodem en ondergrond worden aangebracht. De leerlingen leren ze herkennen op foto
of op terrein en aanduiden op een schets.
Situering in het leerplan:
ALGEMEEN LESDOEL
De leerlingen kunnen de begrippen oppervlaktegesteente, bodem en ondergrond herkennen en op een schets
aanduiden en omschrijven.
SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.)
Oppervlaktegesteente,bodem en ondergrond
BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)
filmpje schooltv: http://www.schooltv.nl/video/de-nederlandse-bodem-welke-kleuren-zitten-er-in-de-
grond/#q=bodem,
geogenie 1 p69,
werkboek: https://aardrijkskunde.wikispaces.com/file/view/3+Thema+gesteenten.pdf
LEERMIDDELEN & MEDIA
filmpje schooltv: http://www.schooltv.nl/video/de-nederlandse-bodem-welke-kleuren-zitten-er-in-de-
grond/#q=bodem, werkblaadjes, power point
Didactisch lesontwerp
KRACHTIGE LEEROMGEVING
Leerdoelen
Lesfasen
& timing
instapfase
(3min)
probleemst
elling:
Onderwijs- en leeractiviteiten
lrk. stelt zich voor.
instap-filmpje
• Wat waren de mensen in het filmpje aan het
doen?
• Wat was er zo speciaal aan het zand dat ze uit
de grond haalde ?
We zien op het filmpje dat er zich in de grond
verschillende lagen bevinden. Maar hoe delen we
deze lagen in? Dat gaan we vandaag eens
bekijken.
Media
filmpje schooltv,
power point
Leerinhoud
Op het filmpje zien we mensen een
grondboring uitvoeren.
Het zand heeft verschillende kleuren.
Lln. kunnen in
eigen woorden
zeggen wat
oppervlaktegestee
nte is. (C3)
Lesfase 1
Lln. kunnen in
eigen woorden
zeggen wat de
bodem en de
ondergrond is. (C3)
Lesfase 2
Bodem en
ondergrond
Lln . kunnen de
verschillende lagen
in de juiste
volgorde plaatsen.
(C3)
oppervlakteg
esteente
(5min)
(7min)
Werkblaadjes,
OLG-Oppervlaktegesteente.
afbeelding 1
Bekijk allemaal eens even deze afbeelding.
 Welke gesteenten komen op deze tekening
voor?
Op deze tekening zien we goed dat gesteenten steeds
voorkomen in horizontale of schuine lagen.
De gesteenten die we in onze eigen leefomgeving of
elders in een natuurlijke situatie het eerste vinden,
liggen aan de oppervlakte.
 Hoe zouden we dit gesteente noemen?
Dit gesteente noemen we het oppervlaktegesteente.
Klassikale oefening
Nu gaan we samen oefening één oplossen.
De bedoeling is dat we in deze kaders invullen welk
oppervlaktegesteente we zouden aantreffen tussen de
lijntjes.
Lkr. lost de oefening klassikaal op.
Doceren+ invullen afbeelding
Power point,
Nu gaan we deze laag nog verder opverdelen in
werkblaadjes,
verschillende lagen.
afbeelding 2,3
De eerste laag die we tegenkomen noemen we de
bodem. Dit is een losse laag waarin plantenwortels
groeien. Deze laag bestaat uit twee andere lagen. Eerste
hebben we de humuslaag. Deze heeft een donkere kleur
en is de vruchtbare bovenlaag van de bodem. De
tweede laag noemt men de wortellaag. Dit is de
onderste laag van de bodem. Het wordt de wortellaag
genoemd omdat dit de laag is tot waar de wortels
doordringen. Onder deze laag vinden we dus geen
wortels meer. De dikte van de bodem kan variëren van
enkele centimeters tot enkele meters. Dit is afhankelijk
van de gesteenten in de ondergrond.
De ondergrond bestaat uit alle lagen die zich onder de
bodem bevinden. Deze gesteenten in de ondergrond
kunnen zowel losse als vaste gesteenten zijn.

Rond welk van de twee vakjes bevind zich
het vaste gesteente?
 Waaraan kunnen we dit afleiden?
Duo-werk
Los nu eens per twee oefening drie op om te zien of
jullie het begrepen hebben.
Lln. maken de oefening;
Lkr. verbetert de oefening klassikaal.
Lesfase 4:
………………..
enz
………………..
Opmerkingen i.v.m. bijlagen:
• Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
• Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit).
• Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.
BORDSCHEMA
Download