Reactie van D66 op de Kadernota 2017

advertisement
Reactie van D66 op de Kadernota 2017-2021.
Algemeen
Op 10 juli is er een belangrijke vergadering van de gemeenteraad: de partijen gaan met
elkaar in debat over het beleid dat de komende jaren gevoerd moet gaan worden. Startpunt
is de zogenoemde Kadernota 2017-2021 waarin het college van burgemeester en
wethouders zijn plannen uiteen zet.
Onze algemene indruk van deze kadernota is dat het college “op de winkel past”. D66 vindt
dat er meer aandacht moet zijn voor: levendige centra, onderwijs, cultuur, sport en
werkgelegenheid,. Het voorgestelde beleid vinden wij onvoldoende. We zijn kritisch en
maken ons zorgen. Hieronder geven we onze belangrijkste punten weer.
Financieel beleid
Het college verwacht een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Daarbij moet
echter wel opgemerkt worden dat voor de jaren 2018 en 2019 er een tekort is door
incidentele uitgaven. Zorgen blijven er wat betreft de gemeentelijke reserves. Die zijn vorig
jaar met 3,9 miljoen euro afgenomen om de begroting sluitend te krijgen. Ook zijn er binnen
het sociaal domein nog veel onzekerheden.
Op het gebied van de afvalverwerking staan ons belangrijke keuzes te wachten. We denken
aan de discussie over de deelname aan het REnescience project van Cure, een innovatieve
wijze van afvalverwerking. Er is al veel geld geïnvesteerd in dit project, waarvoor ook de
voorziening afvalverwerking is gebruikt. Deze voorziening is er eigenlijk om ervoor te zorgen
dat inwoners niet teveel afvalstoffenheffing betalen. Zoals de zaken er nu voorstaan is de
kans groot dat volgend jaar geen geld meer is in de voorziening. De kans dat de
afvalstoffenheffing dan hoger uitvalt voor mensen die nu goed afval scheiden is erg groot.
D66 vindt dat een slechte ontwikkeling. Onze inwoners scheiden hun afval nu beter dan de
inwoners in omliggende gemeenten.
Regionale samenwerking
Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Binnen dit
samenwerkingsverband wordt ook samengewerkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Bureau
Berenschot heeft over beide samenwerkingsverbanden onlangs een evaluatierapport
uitgebracht. De conclusies over de samenwerking in MRE dwingen ons om op een andere
manier invulling te geven aan de regionale samenwerking. Ook voor de samenwerking in het
stedelijk gebied moeten we stappen voorwaarts zetten om de economische kracht van de
regio te borgen. D66 is van mening dat we deze discussies niet moeten voeren vanuit een
verdedigende houding om de zelfstandigheid van gemeentes in stand te houden. We moeten
kijken naar nieuwe oplossingen die onze regio op economisch en maatschappelijk gebied
vooruit helpen. De afstand die de inwoners ervaren tot de (gemeentelijke) overheid is niet
afhankelijk van de omvang van de gemeente, wel van de wijze waarop de relatie tussen
gemeente en inwoner vorm wordt gegeven. Ook bij regionale samenwerking vindt D66
burgerparticipatie belangrijk.
Centrumplannen
Aan de centrumplannen in Geldrop en Mierlo wordt inmiddels hard gewerkt. Dat zorgt ervoor
dat er meer levendigheid komt in de beide kernen van onze gemeente. Zo zien we dat het
Molenplein beter geschikt is voor het houden van evenementen. In Geldrop neemt het
Horecaplein een centrale functie in, waar veel mensen (ook van buiten Geldrop-Mierlo) hun
vertier vinden. De toename van het aantal bezoekers en evenementen op het Horecaplein
zorgt ook voor meer gevaarlijke verkeerssituaties. D66 zet zich er daarom voor in dat het
Horecaplein autovrij wordt. Dat kan gerealiseerd worden nu de plannen voor aanpassing van
de Heuvel en het parkeerterrein van het marktplein worden aangepakt.
Onderwijs
In het afgelopen jaar is in de gemeenteraad diverse malen gediscussieerd over de bouw van
een nieuwe school in de wijk Skandia. D66 vindt het belangrijk dat het college snel met een
goed voorstel komt. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat er voor de gehele wijk een gebouw
komt met meerdere functies. Niet alleen een schoolgebouw, maar een gebouw met een
centrale rol in de wijk. Wij zijn daarbij voorstander van het hanteren van een doorlopende
leerlijn van nul tot twaalf jaar. De harmonisatie van de voorschoolse educatie die nu ter hand
wordt genomen biedt extra kansen. We zijn geschrokken van het antwoord dat we van het
college kregen op onze vragen over brede scholen. Het college verwijst daarbij naar visies
die in 2006 (meer dan 10 jaar geleden!) zijn vastgelegd. In die tussentijd is er veel veranderd
in het onderwijs en in de samenleving. Als onderwijspartij roepen we het college op om niet
alleen terug te grijpen naar dergelijke verouderde visies, maar samen met het onderwijsveld,
kinderopvang en andere (zorg)instellingen toekomstgericht te kijken naar een eigentijdse
invulling van begrippen als brede school en integraal kindcentrum.
Zorgen zijn er als het gaat om de situatie op de Nutsscholen. De gemeenteraad heeft in juni
unaniem een motie aangenomen die alle partijen binnen de Nutsscholen oproept om snel tot
de oplossing van het conflict te komen. Dat is in het belang van de kinderen op alle scholen.
D66 vindt dat de gemeente zich niet afzijdig kan houden bij de oplossing van dit conflict. De
gemeente heeft een zorgplicht voor onze (jongste) inwoners.
Sport en cultuur
D66 is erg teleurgesteld in de wijze waarop het college invulling geeft aan het belang van
sport en cultuur. Naar verwachting komen in het najaar eindelijk de beleidsvisies waarom we
al diverse jaren vragen en die steeds vooruit zijn geschoven. Sport en cultuur brengt mensen
bij elkaar en levert een bijdrage aan de verrijking van het leven.
Dit najaar moet de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van zwembad De
Smelen en de invulling van het gebied. In juni is er een eerste bijeenkomst geweest met
gebruikers en omwonenden. Dat is een goede start van het proces en we zijn benieuwd naar
de uitwerking van de plannen.
Sportverenigingen hebben het moeilijk en veel verenigingen kampen met terugloop van
(jeugd)leden. Sportkoepel GeMs wilde zich aanvankelijk opheffen, maar door de invloed van
de raad wordt er nu gewerkt aan verbetering van de samenwerking met de gemeente. D66
vindt het belangrijk dat de sportverenigingen ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat
kinderen en volwassenen blijven sporten! GeMs kan hierbij een goede intermediair vormen
tussen sport en gemeente.
Duurzaamheid
In 2016 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsnota vastgesteld. Deze vormt de basis
voor de uitwerking van de ambitie om onze gemeente in 2040 energieneutraal te maken.
Langzaam komen de eerste initiatieven op gang. In de Kadernota vinden we helaas erg
weinig terug van de plannen om onze gemeente ook op korte termijn te verduurzamen.
Samen met andere fracties werken we daarom continu aan het aanscherpen van de
voorstellen van het college. Zo heeft de raad op initiatief van D66 het regionale
zonnepanelenproject uitgebreid met het verstrekken van nieuwe duurzaamheidsleningen.
Hierdoor komt er een flink bedrag beschikbaar voor inwoners die hun woningen willen
verduurzamen.
Sociale gezicht
D66 komt op voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Voor degenen die niet in staat
zijn om in eigen levensbehoefte te voorzien moet er een goed vangnet zijn. Uitgangspunt is
echter dat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom is het zo
belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor is
samenwerking in de regio ook noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen de kans te geven op
deelname in deze maatschappij. Een mooi voorbeeld in dit verband is het
vertrouwensexperiment voor mensen in de bijstand dat er gaat komen.
Fractie D66 Geldrop-Mierlo:
Ton van Happen
Basil Cuppen
René van Eck
Leo Uittenbroek
Rens Verhoeven
Martijn van de Leur
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards