Voorzitter, Vandaag staan op de agenda de jaarrekening 2013 en

advertisement
Voorzitter,
Vandaag staan op de agenda de jaarrekening 2013 en de eerste besluitvormende bestuursrapportage van 2014.
De laatste 2 stukken die feitelijk nog onder verantwoordelijk van het oude college gemaakt zijn en hun erfenis is
voor het net nieuw geïnstalleerde college.
Uiteraard draagt dit nieuwe college wel de politieke verantwoordelijkheid voor deze stukken. En dat geldt des te
meer voor de beide wethouders die ook in de vorige periode actief waren.
Maar D66 zal vanuit deze stukken vooral vooruit kijken naar de komende periode.
De jaarrekening bestaat uit 6 stukken,




De raadsvoordracht
De jaarrekening met daarin ook opgenomen het jaarverslag en het IBT verslag
Het accountantsverslag
Plus de besluitvormende bestuursrapportage
D66 wil uit ieder stuk één ding aan de orde stellen.
Laat ik met het jaarverslag beginnen
Informeel heeft D66 over enkele programma’s al enkele vragen ambtelijk beantwoord gekregen. En, natuurlijk blijft
er altijd wat te vragen over, bijvoorbeeld over getalletjes zoals op blz 23.
Maar, die vragen hadden en hebben we omdat in die programma’s informatie is opgenomen die het ons mogelijk
maakt het college te controleren. En informatie leidt nu eenmaal bij nieuwsgierige mensen, zoals wij raadsleden
zijn, tot vragen.
Echter! Voor de programma’s 6 en 7 hebben we geen vragen. Waarom niet? Omdat daar geen informatie wordt
verstrekt. Er valt niets te controleren!
Viel programma 6 in de afgelopen informerende bestuursrapportage al op omdat er helemaal niets werd
gerapporteerd, nu vallen beide op omdat er, op enkele gemeenplaatsen na, in het geheel niet over de inhoud
gerapporteerd wordt.
Wij willen van wethouder Boon van de PvhN die voor beide programma’s nu en in de vorige bestuursperiode
verantwoordelijk is weten waarom hij niet net als zijn collega’s open en transparant verantwoording aflegt.
En, wij willen graag van de portefeuillehouder financiën de toezegging dat vanaf de eerstvolgende rapportages
ook de programma’s 6 en 7 normaal opgesteld worden net als bij de andere 6 programma’s wel het geval is!
Ten tweede de jaarrekening
Uit de jaarrekening wordt duidelijk (o.a. blz 114) dat werken met tijdelijk personeel grote kosten met zich brengt.
De vraag aan het college is of ze zich gerealiseerd hebben dat de in het coalitieakkoord opgenomen vacaturestop
wel eens duur uit kan pakken?
Ten derde de IBT paragraaf
Hier (op blz 71) staat waaraan de gemeente moet voldoen om financieel zelfstandig beslissingen te mogen nemen.
Indien daaraan niet voldaan wordt neemt de provincie die beslissingen voor ons.
De eisen zijn beperkt.



De structurele uitgaven en inkomsten moeten in evenwicht zijn.
De meerjaren begroting moet laten zien dat ook op langere termijn dat evenwicht aanwezig is.
Er zijn geen bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen
beïnvloeden.
De gemeente Oldambt voldoet op dit moment aan geen van deze 3 eisen. Voor 2014 is de begroting niet
structureel dekkend, maar is uit éénmalige potjes dekking gezocht voor structurele uitgaven. De
meerjarenbegroting laat een miljoenentekort zien. En we weten dat de tekorten op Synergon op zullen lopen met
meer dan twee miljoen in de komende tijd.
Kortom, de gemeente is rijp voor preventief toezicht.
De vraag aan het college is hoe zij met deze vervelende erfenis van het vorige college om willen gaan?
Zijn ze het met D66 eens dat het vorige college te makkelijk de bezuinigingen voor zich uit heeft geschoven? En
wil ze, met D66 werken aan een sluitende begroting voor 2015 en volgende jaren?
Dan het vierde stuk, de BBR
De vraag aan het college is de complimenten over te brengen aan degene die het stuk zo mooi toegankelijk heeft
gemaakt voor de iPad.
Dan het vijfde stuk, het verslag van de accountant.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven. Reden voor D66 om alle betrokken ambtenaren te
danken voor hun inzet.
In zijn verslag benoemt de accountant enkele verbeterpunten. D66 gaat er van uit dat het college deze punten
oppakt en aanpakt. Graag horen wij een bevestiging daarvan.
Maar de accountant benoemt ook grote zorgpunten.
Zoals de constatering dat ‘het college uit gaat van een budgettair neutrale invoering van de decentralisaties’. Een
uitgangspunt dat de accountant niet erg reëel vindt.
D66 deelt die opvatting van de accountant. Tot onze verbazing hebben wij nog niets gemerkt als raad van het
opstellen van beleidsplannen voor de jeugdzorg en AWBZ/Nieuwe WMO en de verordeningen voor die jeugdzorg,
nieuwe WMO en participatiewet.
Omdat alle beslissingen hierover vóór 1 november genomen moeten worden en verwerkt moeten worden in de
begroting wil D66 al in september in de raad de discussie over de te maken keuzes bij de drie decentralisaties. Zoals
ook door de VNG wordt geadviseerd. Dit aan de hand van een conceptvoorstel van het college.
Uiteindelijk neemt de begroting van de gemeente met meer dan 30 % toe na 1 januari. Met alle daar bij horende
werkzaamheden en risico’s!
D66 vindt het volstrekt ongewenst om net vóór de deadline pas hierover te praten in de raad met als effect dat
er geen aanpassingen meer vanuit de raad mogelijk zijn.
Graag horen wij deze toezegging vanuit het college.
Tenslotte het zesde onderdeel, de raadsvoordracht.
Technisch een helder stuk. Maar met een politieke keuze die voor D66 ongewenst is.
In 2013 is door meerdere incidentele redenen een overschot van circa 4 miljoen euro ontstaan. Een overschot
waarvan de omvang reeds maart dit jaar bekend was.
Desondanks heeft de raad 30 april besloten 2,5 miljoen euro incidenteel uit de Algemene Reserve te halen voor het
Cultuurhuis. Indien de raad op dat moment op de hoogte was geweest van de incidentele meevallers over 2013
was er mogelijk voor gekozen die 2,5 miljoen te dekken vanuit die incidentele meevallers.
D66 is er geen voorstander van potjes, mandjes of anderszins te creëren voor nog niet besloten uitgaven. Potjes en
mandjes hebben er nu eenmaal last van dat ze leeg moeten. Het geld lonkt en er is altijd wel een leuk iets voor te
verzinnen.
D66 wil dat overschotten naar de Algemene Reserve gaan en dat nieuw beleid zo veel mogelijk bekostigd wordt
door op oud beleid te bezuinigen.
Daarom dient D66 het volgende amendement in
Amendement betreffende het raadsbesluit inzake jaarrekening 2013 en
accountantsverslag (raadsvergadering van 2 juli 2014, volgnummer 9)
De raad van de gemeente Oldambt;
in vergadering bijeen op 2 juli 2014;
Constaterende dat:



2013 afgesloten wordt met een positief resultaat van circa 4 miljoen euro
Het positieve resultaat vooral het gevolg is van incidentele meevallers
Vorming van mandjes onverstandig is in het licht van de financiële situatie van de
gemeente Oldambt
Overwegende dat:




Er voor de bestemmingsreserve “Nieuw Beleid” nog geen raadsbesluit is genomen
over de besteding
Het gezien de financiële positie van de gemeente beter is nieuw beleid te financieren
vanuit bezuinigingen op oud beleid
De Algemene Reserve op het minimum niveau staat
Er vanuit de 3 decentralisaties en Synergon nog stevige tegenvallers kunnen komen
besluit:
Het (ontwerp)raadsbesluit als volgt te veranderen:
 Besluitpunt 4 tweede streepje te veranderen in:
‘- Per saldo een bedrag van € 3.624.175 te doteren aan de Algemene Reserve’
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie D66 Oldambt
Rest ons te benadrukken dat de problemen waarvoor dit college gesteld wordt groot zijn.
Wij willen het college dan ook alle sterkte en wijsheid toe wensen.
Naast een uitgestoken hand willen we nu ook al concreet iets doen.
Helaas geen postcodelot.
Die kun je niet voor een ander kopen…..
Dus daarom een staatslot. Waarbij in juli de jackpot gegarandeerd valt. 27,5 miljoen
waarmee alle tekorten van dit college zo’n twee jaar gedekt kunnen worden!
We hebben beslag weten te leggen op het lotnummer DC 43666
Inderdaad met de geluks-eindcijfers 66
En dan te bedenken dat 666 een zogeheten overvloedig getal is. (de som van de kwadraten
van de eerste 7 priemgetallen) en het is de som van alle getallen op een roulette wiel!
Dat moet dus goed gaan!
Download