Algemene Beschouwingen D66 Oldambt 2014

advertisement
Algemene Beschouwingen 2014
Oldambt geeft u vertrouwen en ruimte
Dit jaar zijn de Algemene Beschouwingen bijzonder.
Niet alleen omdat we nu in november de Algemene Beschouwingen houden, maar zeker ook omdat
ze gaan over de begroting 2014. De begroting waarmee de huidige coalitiepartijen de verkiezingen in
gaan.
Tijd dus om nog even terug te kijken, maar daarna vooral vooruit.
Als we terugkijken zien we een college dat begonnen is met 4 partijen. En, waarschijnlijk, de
eindstreep haalt met 3, waarvan één onderweg ook nog van naam is veranderd.
We zien een college dat gestart is met 5 wethouders, er onderweg al 3 verloren is. En, waarschijnlijk,
de eindstreep haalt met 3.
Maar, belangrijker dan dit soort politiek gedoe is natuurlijk de vraag ‘wat heeft dit college bereikt?’
Dan valt op:



Het college heeft een groot bedrag gekregen van de provincie om te investeren in de
Winschoter Binnenstad.
Het OnderwijsZorgCentrum ‘De Stuwe’ is gerealiseerd.
De bouw van de Klinker vordert gestaag
Je zou kunnen zeggen ‘het kon minder’. Positieve ontwikkelingen die D66 dan ook van harte
ondersteunt!
Maar helaas valt ook op dat:



De ontwikkelingen rond de Poststraat in Scheemda stil liggen
Er geen duidelijkheid is over het parkeerbeleid van deze gemeente
Synergon een financiële zorg is waar het college maar geen grip op lijkt te krijgen
Politiek is het dan gebruikelijk dat de coalitiepartijen vooral dat positieve benadrukken en de
oppositiepartijen vooral het negatieve.
D66 wil dat vandaag anders doen. D66 wil graag vanuit optimisme vooruit kijken. Optimistisch, maar
alert omdat wij wel zorgen hebben.
Allereerst onze zorgen:
Dit college heeft voor de jaren na 2014 geen sluitende begroting gemaakt. Het tekort na 2014 is zo’n
2,5 miljoen euro per jaar. bovendien zijn de extra kosten van Synergon en enkele andere posten
daarin nog niet verwerkt. Waarschijnlijk meer dan 2 miljoen. En zijn er nog niet ingevulde
bezuinigingen opgenomen van 2 miljoen.
In de komende 4 jaar zal dus nog zeker 6,5 miljoen euro structureel bezuinigd moeten worden. Dat is
ongeveer net zoveel als de gemeente per jaar aan onderwijs en sport uitgeeft.
Of, als we denken in wat de burger betaalt, het is net zoveel als alle inwoners samen nu per jaar
betalen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing samen.
Een groot bedrag!
Heeft de gemeente nog een spaarpotje om dat op te vangen?
Nee. De grote bruidsschat uit de verkoop van Essent waarmee we als nieuwe gemeente konden
starten is op! Ons weerstandsvermogen, zeg maar het bedrag op de spaarrekening voor tegenvallers,
is tot het minimum geslonken.
Toch is D66 optimistisch over de toekomst voor Oldambt. D66 wil vooruit!
En we denken dat dat reëel is. D66 vertrouwt op de kracht van ons Oldambt, de kracht van de
mensen in ons Oldambt!
D66 wil de oplossing voor de komende jaren niet zoeken in lastenverhogingen of meer belastingen.
Inwoners en bedrijven klagen nu al over de hoge tarieven in onze gemeente. We hebben de
twijfelachtige eer één van de hoogste belasting (OZB) tarieven in Nederland te hebben. Daarom vindt
D66 het ook niet meer dan normaal dat onze inwoners nu eindelijk hun teveel betaalde
afvalstoffenheffing terugkrijgen.
D66 wil wel samen met onze inwoners en bedrijven werken aan oplossingen die in de toekomst gaan
werken.


Met de inwoners op zoek naar wat nodig is in hun dorp of wijk. Wat kunnen de mensen zelf,
welke mogelijkheden hebben ze en wat is dan nodig dat de gemeente doet. Geen alles
wetende en alles regelende gemeente, maar de gemeente als partner voor de bewoners.
Met de bedrijven op zoek naar wat we voor elkaar kunnen betekenen. Welke
belemmeringen kunnen we wegnemen, welke investeringen kunnen de bedrijven doen. Hoe
creëren we werkgelegenheid. De bedrijven, met nam het MKB, laten nu al van zich horen, de
gemeente moet die handschoen oppakken.
Heeft D66 pasklare oplossingen?
Nee, maar D66 staat een open houding van de gemeente voor. Vertrouwen op de eigen kracht van
onze inwoners, op de eigen kracht van ons bedrijfsleven. Niet de zoveelste glimmende nota waarin
staat hoe burgers en bedrijven moeten participeren in gemeentelijk beleid. Maar juist een gemeente
die participeert in de maatschappij. Van een ‘Oldambt weet wel wat goed voor u is’, naar een
‘Oldambt geeft u vertrouwen en ruimte’.
Dorpsverenigingen laten zien dat we dat vertrouwen in hun kunnen hebben. Vele ondernemers in
het Oldambt, of ze nu bijvoorbeeld bezig zijn met mode of met nanocoatings, zijn toekomstgericht
bezig en visitekaartjes voor ons gebied!
Bij de toekomst hoort voor D66 uiteraard ook het onderwijs als de belangrijkste troef voor jongeren
om mee te kunnen doen! Maar we vertrouwen er ook op dat de oudere jongeren de ruimte
benutten in zichzelf te investeren. Zeker in onze grensregio moeten we bijvoorbeeld zorgen dat taal
geen barrière hoeft te zijn.
Het is belangrijk dat waar de gemeente keuzes maakt ze kiest voor de kansen van jongeren.


Bij bezuinigingen op sport moet de jeugd zoveel mogelijk worden ontzien.
Bij keuzes voor de infrastructuur is het van belang startende ondernemers zoals zzp’ers en
anderen met een beroep aan huis te faciliteren door in te zetten op breedband internet, ook
buiten onze grotere kernen.
D66 wil haar bijdrage afsluiten met enkele vragen en een dringend advies aan het college:




Onderschrijft het college de door D66 aangedragen keuzes?
Kan het college aangeven hoe tevreden de winkeliers op dit moment zijn met de aanpak van
de binnenstad?
Kan het college bevestigen dat de aanvulling per mail plus de volledige tekst van de
raadsvoordracht ‘nota reserves en voorzieningen’ integraal onderdeel uitmaken van de vast
te stellen nota?
En,
D66 adviseert het huidige college dringend zich de laatste paar maanden uitsluitend nog te
concentreren op de belangrijkste dossiers voor onze gemeente. De zaken die niet een half
jaar kunnen wachten. Wij ontvangen, zoals 30 oktober besproken, graag op zeer korte
termijn een korte lijst van dossiers waaraan dit college prioriteit geeft. Andere nota’s en
plannen kunnen wat D66 betreft dan wachten totdat er weer een volwaardig college na de
verkiezingen is aangetreden.
Rest ons nog het ambtelijk apparaat te danken voor haar inzet.
Dit keer niet vergezeld met een bon voor de ambtelijke nota van het jaar. Maar een bon voor een
grote groep medewerkers die dit jaar enorm veel werk heeft verzet. Zowel bij de wateroverlast als na
de storm van 28 oktober.
Daarvoor willen we als D66 symbolisch deze doos overhandigen aan de gemeentesecretaris. De bon
daarin zorgt ervoor dat de secretaris op een gepast moment alle bij de opruimwerkzaamheden
betrokken medewerkers van de gemeente, Synergon en mogelijk anderen onze grote waardering
tastbaar over kan brengen!
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards