Vragen en antwoorden over de gevolgen van de Brexit

advertisement
Vragen en antwoorden over de gevolgen van de Brexit
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 20 april 2017
Wat betekent de Brexit voor Nederlandse bedrijven?
Op korte termijn heeft Brexit geen gevolgen voor Nederlandse bedrijven. De
huidige EU-regels blijven voorlopig gelden.
Het Verenigd Koninkrijk (VK) blijft voorlopig nog lid van de Europese Unie (EU).
Pas 2 jaar na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het
land de EU verlaten. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Het vertrek uit
de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. Of later,
wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel.
Er komen onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het
Verenigd Koninkrijk. Van de uitkomst van deze onderhandelingen hangen de
gevolgen van de Brexit voor Nederlandse bedrijven af. Hoe lang de
onderhandelingen gaan duren, valt nu niet te zeggen. Nederland zal bij de
onderhandelingen natuurlijk de belangen van het eigen bedrijfsleven zwaar laten
meewegen.
Bedrijven met vragen over Brexit kunnen terecht bij het ondernemers
informatieloket Brexit: tel: (088) 042 42 42, website:
http://www.hollanduktrade.com
Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en NoordIerland.
Moeten Britten in Nederland straks inburgeren na een Brexit?
Het valt nu niet te zeggen of Britten in Nederland moeten inburgeren na het
vertrek van het VK uit de EU. Hierover zal worden onderhandeld tussen de EU en
het VK.
Lees meer over de inburgeringsplicht voor nieuwkomers.
Wat zijn de economische gevolgen van de Brexit voor Nederland?
Het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig lid van de Europese Unie. Voor
Nederlandse burgers en bedrijven betekent dit dat alle EU-regels nog blijven
gelden. Maar het VK is een belangrijke handelspartner van Nederland. Daarom
kan de Brexit op langere termijn negatieve gevolgen hebben voor de
Nederlandse economie.
Pas 2 jaar na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het
VK de EU verlaten. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Het vertrek uit
de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. Of later,
1
wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel. Wanneer het VK de Europese
Unie daadwerkelijk verlaat, ontstaat er een nieuwe relatie tussen de landen. Naar
deze relatie zijn verschillende studies gedaan.
Het CPB heeft in juni 2016 onderzoek gedaan naar de gevolgen van een aantal
verschillende vormen van een nieuwe relatie tussen het VK en Europa. Met als
uitkomst dat Brexit Nederland miljarden euro’s kost door minder handel met het
VK. Uit vele studies blijkt dat de Brexit een negatief effect heeft op de Britse
economie.
Nederland exporteerde in 2015 voor ruim € 52 miljard naar het VK en heeft daar
ruim € 20 miljard aan verdiend. Daarmee is het VK, samen met Duitsland, de
belangrijkste exportbestemming voor Nederland.
Het VK en de EU zullen nieuwe afspraken moeten maken op handelsgebied.
Daarbij moeten Nederlandse handelsbelangen voldoende meewegen.
Wat gaat de Brexit Nederland kosten?
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat de Brexit Nederland 10
miljard euro kan kosten. In een rapport over de Nederlandse kosten door de
Brexit schrijft het CPB dat Brexit Nederland miljarden euro’s kan kosten door
minder handel met het VK.
Het Verenigd Koninkrijk blijft voorlopig lid van de Europese Unie. Voor
Nederlandse burgers en bedrijven betekent dit dat alle EU-regels nog blijven
gelden. Maar het VK is een belangrijke handelspartner van Nederland. Daarom
kan de Brexit op langere termijn negatieve gevolgen hebben voor de
Nederlandse economie.
Het VK verlaat de EU pas 2 jaar na de officiële kennisgeving (notificatie) dat het
land de EU wil verlaten. Op 29 maart 2017 heeft het VK deze kennisgeving
gedaan. Het VK kan ook eerder uit de EU vertrekken, wanneer daarover
overeenstemming is met de EU. Wanneer het VK de Europese Unie daadwerkelijk
verlaat, ontstaat er een nieuwe relatie tussen de landen. Naar deze relatie zijn
verschillende studies gedaan.
Het VK en de EU zullen nieuwe afspraken moeten maken op handelsgebied.
Daarbij moeten Nederlandse handelsbelangen voldoende meewegen.
2
Hoe beperkt Nederland de economische schade door Brexit?






De uitslag van het referendum heeft een eerste effect gehad op
beurskoersen in het VK en wereldwijd.
Dit is niet onverwacht; het hangt samen met de onzekerheden waarmee
bedrijven en beleggers zich op dit moment geconfronteerd zien.
Het kabinet volgt de situatie nauwlettend en zal de komende tijd
regelmatig met het bedrijfsleven spreken over de gevolgen voor
Nederland. Minister Ploumen heeft al een eerste gesprek achter de rug.
Er is ook een apart loket voor bedrijven geopend waar zij terecht kunnen
met vragen over de toekomstige uittreding van het VK. Ondernemers
kunnen met vragen over de Brexit contact opnemen met het ondernemers
informatieloket Brexit Tel.: (088) 042 42 42, website:
http://www.hollanduktrade.nl/welkom-op-het-brexit-loket/.
Er komen onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en
het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet bekend wanneer deze beginnen.
Of hoe die relatie er uit zal zien.
Het kabinet zal bij deze onderhandelingen de belangen behartigen van
Nederlanders in het VK, Nederlandse bedrijven en de Nederlandse
economie.
Wat gebeurt er nu na het Brexit-referendum?





Voorlopig blijft het VK lid van de EU en blijven alle bestaande EU-regels
gewoon gelden.
De Britse regering moet laten weten wat zij gaat doen met de uitslag van
het Brexit-referendum.
Het is aan het VK om de EU officieel te laten weten dat het land de EU wil
verlaten. Het VK verlaat de EU pas 2 jaar na de officiële kennisgeving
(notificatie) hiervan. Deze kennisgeving vond plaats op 29 maart 2017.
Vertrek uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het eens zijn
over terugtrekking uit de EU. Of later, wanneer de EU en het VK het eens
zijn over uitstel. Wanneer het VK de Europese Unie daadwerkelijk verlaat,
ontstaat er een nieuwe relatie tussen de landen. Met het VK wordt na de
officiële kennisgeving gesproken over de uittreding en over de nieuwe
relatie.
De nieuwe relatie tussen de EU en het VK zal een goede balans moeten
vinden tussen rechten en plichten. Toegang tot de Europese interne markt
vereist aanvaarding van alle vier de vrijheden van de EU (vrije verkeer
van goederen, personen, diensten, kapitaal).
Het kabinet zal ondertussen de gevolgen voor Nederland van de
referendumuitslag goed in de gaten blijven houden.
Wat is de gang van zaken bij onderhandelingen over een Brexit?
De procedure voor onderhandelingen over het verlaten van de EU door een
lidstaat staat in het Verdrag van Lissabon (artikel 50). Onderhandelingen bij een
Brexit bestaan uit de volgende stappen:

Het VK brengt de Europese Raad op de hoogte van zijn plan om uit de EU
te stappen. Dit wordt kennisgeving of notificatie genoemd.
3

De Europese Raad stelt vast aan welke voorwaarden het akkoord over de
terugtrekking moet voldoen.

De Raad wijst de onderhandelaar of het hoofd van het
onderhandelingsteam van de EU aan.

De EU onderhandelt met het VK over het terugtrekkingsakkoord. Dit
akkoord moet rekening houden met de toekomstige betrekkingen van de
EU met het VK. Er komt wel of geen akkoord over het verlaten van de EU.

De EU-verdragen zijn automatisch niet meer geldig als er binnen 2 jaar na
de kennisgeving geen overeenstemming is over het
terugtrekkingsakkoord. Alleen als de Europese Raad deze termijn zou
verlengen, blijven de EU-verdragen zolang nog gelden.
Wie start de procedure om de EU te verlaten?
Het Verenigd Koninkrijk (VK) moet het verlaten van de EU zelf in gang zetten.
Dit start met de officiële mededeling van het VK aan de Europese Raad dat het
land uit wil treden. Deze mededeling wordt kennisgeving of notificatie genoemd.
Het VK heeft deze kennisgeving op 29 maart 2017 gedaan. De EU kan niet zelf
de uittreding van het VK in gang zetten.
De Europese Unie kan het Verenigd Koninkrijk niet dwingen om de procedure
voor uittreding te starten. De procedure voor uittreding van een land uit de EU
staat in artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.
Hoe lang duurt het voordat het Verenigd Koninkrijk echt uit de EU gaat?
Het valt niet te zeggen wanneer het VK daadwerkelijk uit de EU stapt.
De uitslag van het Brexit-referendum betekent niet dat het Verenigd Koninkrijk
direct uit de EU treedt. Het proces van terugtreding is nog niet gestart. Dat
begint met de officiële mededeling van het VK aan de Europese Raad dat het
land de EU wil verlaten. Op 29 maart 2017 heeft het VK deze officiële
mededeling gedaan.
Daarna komen er onderhandelingen over terugtrekking uit de EU en over de
toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU. Hoe lang dit gaat
duren, is nu nog niet bekend.
De EU-verdragen zijn automatisch niet meer geldig als er binnen 2 jaar na de
kennisgeving geen overeenstemming is over het terugtrekkingsakkoord. Alleen
als de Europese Raad deze termijn zou verlengen, blijven de EU-verdragen
zolang nog gelden.
Krijgt Nederland ook een referendum of het lid van de EU moet blijven?
De wet staat een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de EU niet
toe. In Nederland moet een referendum gaan over aangenomen wetten of
verdragen die nog niet zijn ingegaan.
4
In de Tweede Kamer is geen steun voor een EU-referendum voor Nederland.
Alleen een minderheid van de Kamerleden zou een referendum over uittreding
uit de EU willen houden (14 van de 150 Kamerleden).
Het kabinet vindt het belangrijk dat Nederland lid blijft van de EU en ondersteunt
een referendum hierover niet. Bovendien heeft Nederland net een economische
crisis achter de rug en is er stabiliteit nodig. Een discussie over het lidmaatschap
van de EU kan juist tot economische onrust en onzekerheid leiden.
Lees meer over het raadgevend referendum in Nederland:


https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/raadgevend-referendum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/democratie/vraag-enantwoord/wanneer-kan-ik-een-referendum-starten
Waar vind ik informatie over dubbele nationaliteit voor mij of mijn
kinderen?
Op de volgende websites vindt u informatie over het aanvragen van de
Nederlandse en Engelse nationaliteit:


Nederlandse nationaliteit verliezen
Renouncing nationality and exceptions


Nederlander worden
Naturalisation


Wanneer kan ik een dubbele nationaliteit hebben?
Dual citizenship

https://www.ind.nl/
Zie ook: de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Ik zit als Nederlander in een Britse gevangenis. Wat betekent de Brexit
voor mij?
Voorlopig verandert er niets voor u als Nederlander in een Britse gevangenis. Het
VK zal alle EU-regels naleven totdat het land geen lid meer is van de Europese
Unie. Het gaat dan om richtlijnen, kaderbesluiten en regelgeving van de EU.
regels voor buitenlandse uitkeringen en pensioenen blijven gelden zolang het VK
nog lid is van de EU.
5
Download