VK en Brexit: de economische gevolgen

advertisement
The bank
for a changing
world
ECONOMIC
RESEARCH
DEPARTMENT
ECONOMIC
RESEARCH
DEPARTMENT
VK en Brexit: de economische gevolgen
•
De historische stemming in het Verenigd Koninkrijk (VK)
om de Europese Unie te verlaten wordt nu
hoogstwaarschijnlijk gevolgd door een lang proces van
onderhandelingen over de uitstap en de nieuwe relatie.
•
Binnen de Conservatieve partij zal de speculatie omtrent
een verandering van het partijleiderschap wellicht stijgen.
•
Omdat de Schotse kiezers de voorkeur hebben geuit om tot
de EU te blijven behoren, bestaat de kans dat er een oproep
komt tot een tweede referendum over de Schotse
onafhankelijkheid.
•
De onzekerheid over de toekomst van de relatie tussen het
VK en de EU en de politieke vooruitzichten in het VK zullen
wegen op de economie. We verwachten een stagnatie
tijdens de volgende twee tot drie kwartalen. Globaal gezien
verwachten we dat het bruto binnenlands product in 2018
bijna 2% lager zal zijn dan in de vorige prognose.
•
Er wordt verwacht dat de het Brits pond zal verzwakken,
hetgeen opwaartse druk zal veroorzaken op de inflatie. We
zien de CPI inflatie op 2,6% komen in 2018, tegenover de
vorige prognose van 2,0%.
•
We verwachten dat de Bank of England haar beleid zal
afzwakken om de rente tot nul te herleiden en de aankopen
van activa (QE) zal verhogen tot 100 miljard GBP.
De start van een lang proces
De historische Leave-uitslag in het Verenigd Koninkrijk zal naar alle
verwachting leiden tot onderhandelingen over het vertrek en de
nieuwe relatie met de EU. We verwachten dat dit proces om de EU
te verlaten lang zou kunnen aanslepen. De eerste stap voor de
Britse regering is de bekendmaking van haar voornemen aan de
Europese Raad. We denken dat het onwaarschijnlijk is dat deze
mededeling zal gebeuren voor het einde van 2016. Wanneer dit
gebeurt, zal het de onderhandelingen omtrent een overeenkomst
met betrekking tot die terugtrekking op gang trekken en dit met een
deadline van 2 jaar, waarna de Europese regelgeving (of toch
tenminste een deel ervan) niet langer van toepassing zal zijn. Tot
dat punt blijft het Verenigd Koninkrijk gebonden aan de Europese
economic-research.bnpparibas.com
wetgeving. Een uitstapregeling onderhandelen in de komende 2 jaar
lijkt een grote uitdaging, zeker in het licht van vele bestaande
handelsovereenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU,
de grootte van de EU-gerelateerde Britse wetgeving die werd
opgebouwd gedurende het meer dan 40-jaar lopende lidmaatschap
en de vele EU residenten die in het Verenigd Koninkrijk leven en
omgekeerd over wiens status ook zal moeten beslist worden. Indien
het Verenigd Koninkrijk zou beslissen om lid te worden van de
Europese Economische Ruimte (EER), kan dit sneller worden
uitgevoerd dan een op maat gemaakte overeenkomst.
Hoe dan ook, een EER-lidmaatschap zou inhouden dat het Verenigd
Koninkrijk de Europese wetgeving inzake de eenheidsmarkt moet
toepassen. Bovendien zou het moeten blijven financieel bijdragen tot
het EU budget (zij het een gereduceerd deel) en het vrije verkeer van
werknemers voor EU-burgers moeten accepteren. Indien een
lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte geen leefbare
optie blijkt, zal de toekomstige handelsrelatie één van de moeilijkste
en economische belangrijkste kwesties zijn om aan te pakken met de
EU en zijn lidstaten. Er is ook de noodzaak om handelsakkoorden te
smeden met meer dan 50 niet-EU-landen op basis van de
overeenkomsten die het Verenigd Koninkrijk ondertekende met de
EU. Onderhandelingen over handelsovereenkomsten hebben de
neiging lang aan te slepen.
Politieke onzekerheid
De binnenlandse politieke vooruitzichten hullen zich in een dichte
mist van onzekerheid. Kan premier Cameron overleven in zijn functie
na de stemvoorkeur om de EU te verlaten, gezien zijn positie als de
voornaamste voorstander om lid van de EU te blijven en gegeven de
vijandige toonaard van de campagne? Een andere vraag is of de
stemvoorkeur van het VK om de EU te verlaten zou kunnen leiden
tot een tweede Schots onafhankelijkheidsreferendum. Een dergelijke
mogelijkheid kan tijdens de komende jaren bijdragen tot wat wel
eens een relatief onstabiele binnenlandse politieke situatie zou
kunnen zijn.
Negatieve economische impact
Wij verwachten een negatieve impact op de economie via vier
voorname kanalen: onzekerheid en vertrouwen; financiële markten;
William De Vijlder
24 June 2016
1
The bank
for a changing
world
rechtstreekse buitenlandse investeringen en andere kapitaalstromen;
en tenslotte handel en inkomstenstromen. Daarnaast zijn er echter
ook enkele potentiële voordelen aan een exit die de impact ervan
kunnen milderen: de stopzetting van de bijdrage van het VK tot het
EU budget of toch reductie ervan indien het VK uiteindelijk lid van de
Europese Economische Ruimte (EER) zou worden; de mogelijkheid
om bilaterale handelsovereenkomsten te sluiten met niet-EU
economieën (nu gebeurt dit door de EU zelf, voor het VK); meer
greep op de regelgeving die tot hogere productiviteit en potentieel
aan aanbodzijde zou leiden; en tenslotte ook een verhoogde
competitiviteit gezien de verwachte verzwakking van het pond
sterling.
Globaal hebben we, ten gevolge van de uitkomst van het referendum
in het VK om de EU te verlaten, onze groeivooruitzichten met
ongeveer 0.3% verlaagd voor dit jaar en met bijna 1.5% voor volgend
jaar. We verwachten ook dat de groei in 2018 marginaal lager zal zijn
dan voorheen verwacht. In totaal ligt het BBP niveau bijna 2% lager
dan we in onze vorige voorspellingen verwachtten. Dit zijn de
voornaamste punten:
• Verhoogde onzekerheid en volatiliteit in de financiële markten
zullen gevoelig lagere investeringen met zich brengen
• Terugval in de bedrijfswereld, via lagere jobcreatie en hogere
werkloosheid, is meer dan waarschijnlijk
• Uitgaande van een aanhoudende daling van 10% van het pond
sterling vergeleken met zijn handelsgewogen waarde van eind
mei zal de inflatie opwaartse druk ervaren via de importprijzen
• Lagere nominale inkomstengroei en hogere inflatie zullen de
reële lonen onder druk zetten tot een verwachte stagnering in
2017 en slechts een beperkte stijging in 2018. De
consumentenuitgaven zullen bijgevolg naar verwacht ook
merkbaar zwakker evolueren dan indien het VK gekozen had
om in de EU te blijven.
We verwachten een beleidsversoepeling door de Bank of England:
een verlaging van de centrale rentevoet van 0.50% naar zero, het
activeren van liquiditeitsmaatregelen en een verhoging van 100
miljard pond van kwantitatieve versoepeling (QE).
Het spreekt vanzelf dat alle hierin opgenomen vooruitzichten een
significant hogere onzekerheidsgraad hebben dan gewoonlijk.
William De Vijlder
[email protected]
economic-research.bnpparibas.com
William De Vijlder
24 June 2016
2
The bank
for a changing
world
Group Economic Research
ADVANCED ECONOMIES AND STATISTICS
BANKING ECONOMICS
EMERGING ECONOMIES AND COUNTRY RISK
economic-research.bnpparibas.com
William De Vijlder
24 June 2016
3
The bank
for a changing
world
OUR PUBLICATIONS
CONJONCTURE
Structural or in the news flow, two issues analysed in
depth
EMERGING
Analyses and forecasts for a selection of emerging
economies
PERSPECTIVES
Analyses and forecasts for the main countries,
emerging or developed
ECOFLASH
Data releases, major economic events. Our detailed
views…
ECOWEEK
Weekly economic news and much more…
ECOTV
In this monthly webTV, our economists make sense
of economic news
ECOTV WEEK
What is the main event this week? The answer is in
your two minutes of economy
You can read and watch our analyses
on Eco news, our iPad and Android application
© BNP Paribas (2015). All rights reserved.
Prepared by Economic Research – BNP PARIBAS
Registered Office: 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Tél : +33 (0) 1.42.98.12.34
Internet : www.bnpparibas.com - www.economic-research.bnpparibas.com
Publisher: Jean Lemierre
Editor : William De Vijlder
http://economic-research.bnpparibas.com
economic-research.bnpparibas.com
William De Vijlder
24 June 2016
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards