De impact van toekomstige arbeidsmarktrisico`s op de financiële

advertisement
ProgrammaWerkconferentie13september:
Deimpactvantoekomstigearbeidsmarktrisico’sopdefinanciële
sector.
Erasmus Science Tower, Marconistraat 16, Rotterdam
10.30:inloop
10.45:opening
10.45:
SanderKlous:
WijzijnBigData!
SanderKlousismanagingdirectorBigDataAnalyticsbijKPMGenhoogleraarBigData
EcosystemsforBusinessandSocietyaandeUniversiteitvanAmsterdam.Hijisauteurvanhet
boekWijzijnBigData.Alledeelnemersaandeconferentiekrijgeneenexemplaarvanditboek
aangebodendoorIntelligenceGroup.
11.45
BenRogmans:
Disruptivetrendsopdearbeidsmarkt
BenRogmansismede-oprichterenpartnervanIntelligenceGroup.Hijheeftdeafgelopentwee
jaaraandewieggestaanvandeontwikkelingvanarbeidsmarktdataen–toolsvoorde
financiëlesector.
12.30
Lunchsessiesingroepenoverdevolgendethema’s:
1.Watbetekentdeopkomstvanbigdatavoordefinanciëlesector?
2.Kunnencqmoetenarbeidsmarktrisico’swordenmeegenomenbijrisk-managementinde
hypotheekwereld?
3.Watbetekentdeflexibiliseringvandearbeidsmarktvoorhetacceptatiekadervan
hypotheekverstrekkers?
4.Kunnencqmoetenarbeidsmarktrisico’swordenmeegewogenbijdeverstrekkingvan
consumptiefkrediet,credits-cardsenprivate-lease?
5.Ishetzinvolomvanconsumentenmetlanglopendefinanciëleverpichtingen(m.n.
hypotheken)periodiekhunarbeidsmarktrisicoteupdaten?Immers:veelmensenzullenna
enkelejareneenanderefunctieofberoephebben.
Rotterdam Science
Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
+31 (0)88 730 28 00
www.intelligence-group.nl
[email protected]
IBAN: NL36ABNA0482366362
KvK: 24343185
BTW: NL8121.00.839.B01
14.00
Kortverslagvanuitdelunchsessies.
14.30
MarkdeRijke
Visieopmoderniseringacceptatiekader.
MarkdeRijkeismanagerbusinessdevelopmentvanWelkeBeheerBVensindseenjaarnauw
betrokkenbijdepilotdieonderdelabelsvanWelkeBeheerBVwordtuitgevoerdombepaalde
groepenflexwerkersmeerkansopeenhypotheektegeven.
15.00
Geert-JanWaasdorp
HoemeetIntelligenceGrouptoekomstigearbeidsmarktkansen?
Geert-JanWaasdorpisoprichtereneigenaarvanIntelligenceGroup,datzichsinds2003toelegt
opinnovatiefarbeidsmarktonderzoek,zoweltenbehoevevanrecruitersalsvooremployabilityoplossingen.
15.20
Theepauze
15.40
PresentatienamensGfKenIntelligenceGroup:
Resultatenonderzoeknaararbeidsmarktrisico’svanbestaandehypotheken.
Opbasisvanconsumentendataoverfinanciëleproducten,incombinatiemetdeberekeningen
vanIGoverarbeidsmarktrisico’s,hebbenweeenonderzoekverrichtnaarde
arbeidsmarktrisico’svanbestaandehypotheekportefeuilles.Opdezeconferentiewordende
eersteresultatenbekendgemaakt.Beginoktober2016zijnuitvoerigerapportenbeschikbaar,
ookdiemetanalysesperhypotheekverstrekker.
16.20
Plenairediscussie,vragenrondje
16.45
Afsluiting,borrel.
Rotterdam Science
Tower
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam
+31 (0)88 730 28 00
www.intelligence-group.nl
[email protected]
IBAN: NL36ABNA0482366362
KvK: 24343185
BTW: NL8121.00.839.B01
Download