Medische info

advertisement
Medische info
Gekwetst? Procedure!
Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen
die ons door de KBVB werd opgelegd !
Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer of
afgevaardigde
steeds onmiddellijk bellen naar de clubarts of arts van dienst, voor
advies over de opgelopen
In de mate van het mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal vragen om naar
het kabinet te komen voor verdere zorgen.
Eventueel kan het advies volgen om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan bij
ernstige kwetsuren. Indien noodzakelijk zal er doorverwezen worden naar een
specialist, en zal de verdere zorg in samenspraak met de specialist gebeuren.
De club beschikt over het vereiste document “Aangifte van Ongeval”.
Dit document moet behoorlijk en volledig worden ingevuld, met inbegrip van de
volgende informatie:
- kleefbriefje van het ziekenfonds;
- beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student);
- naam en adres van de werkgever;
- datum en uur van het ongeval;
- ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training;
- de omstandigheden van het ongeval.
Nadat het formulier door de arts is ingevuld, wordt het door de speler voorzien van een
klevertje van de mutualiteit en moet het zo snel mogelijk, liefst binnen de week, worden
afgegeven aan de trainer of aande gerechtigde correspondent van de club of aan de
administratieve coördinator.
Opgepast : om aanspraak te kunnen maken op een financiële tussenkomst moet dit
document ten laatste 14 werkdagen na het ongeval toekomen op de KBVB.
De arts zal instaan voor de eventuele verdere opvolging van de opgelopen kwetsuur en
zal, na officiële vaststelling van genezing, het genezingsattest invullen dat de
clubsecretaris kan verstrekken aan de gekwetste speler.
Download