Titel en auteur Inhoud Waarom zou u dit lezen? Wat is de

advertisement
Titelenauteur
TheOriginofSpecies
CharlesDarwin
1859
Theemotionalbrain
JosephLedoux
1996
Thesynapticself
JosephLedoux
2002
Themythofthefirstthreeyears
John.T.Bruer
1999
Inhoud
WatiserbeterdanhetwerkvanDarwinzelflezen?
Darwinheefteenrevolutieteweeggebrachtinhetdenken
overplanten,dierenenmensen.Hetlegdenietalleende
fundamentenvoordebiologie,maarookvoor
(evolutionaire)psychologie.Talvananderetakkenuitde
wetenschaphebbenDarwinsinzichtenbevestigd:nietin
hetminstheeftdeontdekkingvanhetDNAenormveel
betekend.
DokterenbreinwetenschapperLedouxneemtonsmeein
onsbrein.Hijverklaartonshetcircuitvanangstopeen
wetenschappelijkemanier.Hijlegtookuitdatertwee
“routes”zijnvoorempathieenangst:delageensnelle
route(emoties)endehogeroute(meerrationeel).
EenvervolgboekopTheEmotionalBrain’waarinLedoux
verklaartwaaromwijeigenlijk“onsbrein”zijn.
Waaromzouuditlezen?Watisdelink?
Hetorigineleeneersteboekoverevolutievandemeester
zelf.Deinvloedvanhetgeduldigewetenschappelijkewerk
vanCharlesDarwinkannietgenoegnaarwaardegeschat
worden.
Ledouxiseenvandemeestgerenommeerde
hersenwetenschappers.
Ledouxiseenvandemeestgerenommeerde
hersenwetenschappers.
Brueriseenbreinwetenschapperdiehaarfijnuitlegthoede Hetboeksluitaanbij‘TheAdaptedMind’en“Het
vroegerehypothesesdatdeeerstedriejarenbepalendzijn onbeschrevenblad’uitdemust‐readlijst.
vooronzepersoonlijkheidnietkloppen.Hijbaseertzich
daarvooropmodernwetenschappelijkonderzoek.
Titelenauteur
GeneticsofOriginalSin.Theimpact
ofnaturalselectiononthefutureof
humanity
ChristiandeDuve(withNeil
Patterson)
2009
Fransorigineel:Génétiquedupéché
originel(ChristiandeDuvealleen)
TheprehistoryoftheMind
StephenMithen
1996
DarwinvoorDames
GrietVandermassen
2005
Inhoud
Natuurlijkeselectiemaaktdatwenietvooruitkijkenen
datwatonzevoorouderseenssuccesvolmaaktenueen
bedreigingvoordeaardevormt.
Webedreigennietalleenonszelfmaarookalleandere
levenopaarde.Zullenweerinslagenonzeeigen
natuurlijkeneigingenteonderdrukkenenonzeeigen
natuurteverslaan?
Deverrassendezoektochtvaneenarcheoloognaarde
hersenstructuren.Hetboeklegtuitwaaromonsbreinuit
verschillendemodulesbestaatenspeculeertovereen
overkoepelendemodule.
GrietVandermassenisfilosofeenispostdoctoraal
onderzoekerverbondenaanhetCentrumvoor
GenderstudiesvandeUniversiteitGent.Hetcentralepunt
inditboekisdatfeminismeweliswaareeninteressante
bewegingwasenis,maardatwetenschappelijkonderzoek
nietmaggekleurdwordendoorfeminisme.
Waaromzouuditlezen?Watisdelink?
ChristiandeDuveiseenvandeweinigeBelgische
Nobelprijswinnaars(geneeskunde,1974).Hetboekgeeft
zoweleenoverzichtvandeevolutievandemensals
bedenkingenoverdegevarenvanonzecompetitief
karakterdateenbedreigingvoorhetvoortbestaanvande
aardeinhoudt.
Hetboekcombineerteenarcheologischezoektochtmet
anderebronnenvanbewijs.
Hetboekpastinditlijstjevanaanbevolenboekenomdat
hetvooralindelaatstehoofdstukkeneenmooioverzicht
biedtvandehuidigekennisinzakeman‐vrouw
verschillen.
Link:Ditisookbijzonderrelevantinhetkadervan
werkomgevingenenleiderschap(bijv.hoedoenvrouwen
hetineenleidinggevendepositie.Eensuzichdoorde
eerstemoeilijkehoofdstukkenworstelt,wordthetboek
stilaaneenechteaanrader.
Titelenauteur
Themorallandscape.Howscience
candeterminehumanvalues.
SamHarris
2011
Theevolutionofcooperation
RobertAxelrod
1984
PersonalityinAdulthood,Second
Edition:AFive‐FactorTheory
Perspective
RobertR.McCrae&PaulT.Costa
1990(revisie2003)
Inhoud
Eenergleesbaarboekdateenverklaringbiedtwaaromde
mensfloreert.Evolutieheeftonzemoraliteitvormgegeven
(nietreligie).
Dezeauteurwerdvooralbekenddoordetoepassingenvan
despeltheorieenmeerbepaaldzijnwinnende‘titfortat’
strategiewaarbijbedrogwordtgestraftdoorbedrogen
samenwerkingwordtbeloondmetsamenwerking.Hij
verklaarthoeevolutieertochvoorzorgdedat
samenwerkinghetkonwinnenvanegoïsme–bijde
mensenanderesocialesoortendantoch.
Ditboekgaatoverdevijfgrotekarakterdomeinendiede
menskenmerken.Hetboekbiedteenkritischeevaluatie
vananderetheorieënoverpersoonlijkheidenlaatzienhoe
menopeenwetenschappelijkemaniertotde5grote
karakterdomeinenisgekomen.
Extraversie,openheid,emotionelestabiliteit,
aangenaamheidindeomgangenconsciëntieusheidzijnde
5grotekarakterdomeinen.
Persoonlijkheidevolueert,maartraag.Binnenzijneigen
leeftijdsgroepblijftmenmeestalzijnoriginelerelatieve
positiebehouden(hoeextravertbenjeinvergelijkingmet
jeleeftijdsgenotenbijvoorbeeld).
Waaromzouuditlezen?Watisdelink?
AanbevolendoortopperszoalsRichardDawkins.Voorwie
meerwilwetenoverdeoorsprongvanonzemoraliteiten
hoeditonssamenlevenstuurt.
Hetboekneemtwelscherpafstandvanreligie.PerCowil
zichdaarovernietuitsprekenenheeftrespectvoorvele
levensbeschouwingen.
Ookditboeksluitaanbijdeeerdervermeldeboekenover
samenleven,samenwerkenenaltruïsme.
RichardDawkinsschreefhieroverineenvoorwoord:“The
world’sleadersshouldallbelockedupwiththisbookand
notreleaseduntiltheyhavereadit.Thiswouldbea
pleasuretothemandmightsavetherestofus.”
Alhoewelersindsdienveleonderzoekartikelszijn
gepubliceerd,blijftdithetenigeboekvanditduodatdeBig
Fivewerkelijkopdevoorgrondplaatsten.
Debewijzenzijnondertussenoverweldigendenookbijde
meestezoogdierenworden4vandezekarakterdomeinen
gevonden,bijdemensapenzelfsalle5!
Titelenauteur
OneLongArgument‐Charles
DarwinandTheGenesisofModern
EvolutionaryThought
ErnstMayr
1991
Inhoud
Ditboekbeschrijfthetontstaanvandeevolutietheorievan
deoorsprongtotophedenopeenbriljantemanier–als
éénlangargumentdatuiteindelijkuitmonddeinmisschien
weldegrootstewetenschappelijkeverwezenlijkingvande
laatsteeeuwen.
Waaromzouuditlezen?Watisdelink?
Aanbevolendoortoppersinhetvakgebied,enterecht.
Leesbaar,origineel,lucideengebrachtdooriemanddiezelf
meedehuidigeevolutietheorieheeftvormgegeven.
Eenglasheldermaarverteerbaarverslagenonmisbaar
voorwieookdeachtergrondvandezewetenschappelijke
mijlpaalwilkennen.
Download