Dienstverleningovereenkomst

advertisement
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
[naam Opdrachtgever]
en
[naam Dienstverlener]
[maand + jaartal]
DE ONDERGETEKENDEN:
A. [Statutaire titel van de Opdrachtgever], gevestigd aan/op [straatnaam + huisnummer
(postcode)], te [plaatsnaam] (hierna: “Opdrachtgever”), ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te [plaatsnaam] onder nummer [●] ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie];
en
B. [(Statutaire) naam Dienstverlener], woonachtig/gevestigd aan/op [straatnaam +
huisnummer (postcode)], te [plaatsnaam] [ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door ….] (hierna: “Dienstverlener”);
IN AANMERKING GENOMEN DAT:
-
Opdrachtgever zich ten doel stelt (dier)geneesmiddelen te ontwikkelen, te produceren
en op de markt te brengen;
-
Opdrachtgever de Dienstverlener vanwege zijn/haar bijzondere expertise en
kwalificaties op het gebied van [●] opdracht wil verlenen diensten te verrichten;
-
De doelstelling van de tussen partijen overeengekomen dienstverlening luidt: [●];
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 – Werkzaamheden
1.1
Opdrachtgever verleent de Dienstverlener hierbij opdracht diensten te verlenen,
welke diensten (hierna: “de diensten”) bestaan uit:
1.2
-
[●];
-
[●];
Dienstverlener handelt te allen tijde vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid als
expert en is daarin onafhankelijk van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt zo
nodig informatie ten behoeve van de uitvoering van de diensten.
Artikel 2 – Uitvoering diensten
2.1
Dienstverlener zal de diensten verrichten [tijdsaanduiding].
2.2
Dienstverlener zal de diensten zo goed mogelijk en in overeenstemming met de
doelstellingen zoals omschreven in deze overeenkomst uitvoeren.
2.3
Partijen onderschrijven dat door onderhavige dienstverleningsovereenkomst geen
andere binding tussen de (dier)geneesmiddelen van Opdrachtgever en
Dienstverlener ontstaat dan direct verband houdend met de verleende diensten.
Artikel 3 – Vergoeding
3.1
Opdrachtgever betaalt Dienstverlener de volgende marktconforme vergoeding voor
de te verrichten diensten: € [●] [ruimte voor tijdseenheid], waarvoor Dienstverlener
rekening en verantwoording aflegt in de specificatie zoals bedoeld in het volgende lid
van dit artikel.
3.2
Opdrachtgever zal deze vergoeding betalen op basis van een door Dienstverlener
verstrekte gespecificeerde factuur (uitgesplitst naar voorbereiding, uitvoering en
additionele onkosten) op bankrekeningnummer [naam bank + rekeningnummer]
ten name van [●], en zo nodig vergezeld van bewijsstukken.
2|7
3.3
Opdrachtgever zal aan Dienstverlener eventuele reiskosten vergoeden, per auto à €
[●] per kilometer of kosten van openbaar vervoer op basis van eerste klasse en
reistijd voor maximaal [●] uur per bijeenkomst € [●] per uur vergoeden.
Dienstverlener zal aan Opdrachtgever schriftelijke bewijsstukken verstrekken
waaruit de gemaakte onkosten genoegzaam blijken. Uitsluitend daadwerkelijk
gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
3.4
In overeenstemming met de “Code voor de aanprijzing van veterinaire producten”
(hierna: “CAVP”) dragen partijen ervoor zorg dat de vergoeding in redelijke
verhouding staat tot de geleverde prestaties.
Artikel 4 – Gebruik (persoons)gegevens
4.1
Partijen komen overeen dat zij zich in het kader van de dienstverlening strikt houden
aan regelgeving en voorschriften ten aanzien van de bescherming van
persoonsgegevens zoals neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, de
FIDIN Gedragscode Persoonsgegevens zoals deze door het College Bescherming
Persoonsgegevens is goedgekeurd en de Code voor de dierenarts van de KNMvD.
4.2
Indien gegevens worden verwerkt als bedoeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens dan zal dit uitsluitend gebeuren door degene die het onderzoek
feitelijk uitvoert.
Artikel 5 – Geheimhouding
5.1
Dienstverlener zal alle van Opdrachtgever ontvangen informatie, indien dit van
toepassing is, strikt geheim houden – ook na beëindiging van deze overeenkomst –
en zal deze informatie gedurende deze overeenkomst enkel gebruiken ter nakoming
van zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst en zonder deze informatie
openbaar te maken. Deze geheimhouding heeft geen betrekking op informatie die op
schriftelijk verzoek van Opdrachtgever door Dienstverlener openbaar wordt
gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding althans
onrechtmatig handelen jegens Opdrachtgever in het publieke domein bekend is.
3|7
5.2
Alle door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte informatie, indien dit van
toepassing is, blijft eigendom van Opdrachtgever en deze informatie (waaronder
mede begrepen alle (digitale) informatiedragers) alsmede alle verveelvoudigingen
daarvan zullen op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden geretourneerd.
Artikel 6 – Transparantie
6.1
Partijen zullen transparant zijn over het feit dat tussen partijen een
dienstverleningsovereenkomst bestaat.
6.2
Indien het totale bedrag uit hoofde van een of meerdere (indirecte) financiële
relaties die in een kalenderjaar tussen Partijen bestaan, waaronder in elk geval
begrepen de uit deze Overeenkomst voortvloeiende financiële relatie, tussen
Opdrachtgever en Dienstverlener hoger is dan € 500,-- per kalenderjaar, zullen
Partijen ter voldoening aan de CAVP regels inzake openbaarmaking van financiële
relaties eens per jaar binnen drie maanden volgend op het kalenderjaar waarin de
financiële relatie(s) zijn ontstaan, ten aanzien van de uit deze Overeenkomst
voortvloeiende financiële relatie de volgende informatie openbaar maken:
a.
de aard van onderhavige Overeenkomst overeenkomstig de door de CAVP
vastgestelde selectietabel en het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is
uitgevoerd, zijnde [PM invoegen:], en
b.
de naam van Opdrachtgever, en
c.
de naam, het specialisme en het werkadres (straatnaam, postcode, plaats)
van Dienstverlener, en
d.
het volledige bedrag van het aan Dienstverlener uitbetaalde/toe te rekenen
honorarium (exclusief eventuele onkostenvergoedingen) uit hoofde van deze
Overeenkomst.
6.3
Partijen komen overeen dat Opdrachtgever ter voldoening aan lid 0 de in dat lid
opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor
het registreren van financiële relaties conform de door de CAVP vastgestelde
4|7
uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van
drie jaar.
6.4
Partijen zullen zo nodig overleggen over verstrekking van (een kopie van) de
overeenkomst aan een derde.
Artikel 7 – Duur en einde overeenkomst
7.1
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van [tijdseenheid], ingaande
op [datum] en eindigende op [datum]. De overeenkomst eindigt van rechtswege
door het verstrijken van de overeengekomen periode.
7.2
Tussentijdse beëindiging is mogelijk:
a) door beide partijen met wederzijds goedvinden;
b) door de Opdrachtgever wanneer Dienstverlener niet meer voldoet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst;
c) door de Opdrachtgever in geval Dienstverlener een rechtspersoon is en failliet
wordt verklaard, surseance van betaling aan hem wordt verleend, dan wel wordt
ontbonden respectievelijk wordt geliquideerd;
d) door de Opdrachtgever in geval Dienstverlener een natuurlijk persoon is en komt
te overlijden, failleert, surseance van betaling aan hem wordt verleend dan wel
dat hij onder curatele wordt gesteld.
7.3
Niet of onvolledige nakoming door Dienstverlener van zijn/haar verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst, geeft Opdrachtgever het recht onmiddellijk
nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten en het recht
deze overeenkomst geheel of ten dele te beëindigen, onverminderd zijn recht op
vergoeding van schade.
7.4
Partijen zijn van mening dat onderhavige afspraken in overeenstemming zijn met de
huidige regelgeving. Mocht door wijziging van deze regelgeving (wetgeving en/of
zelfregulering) dit ten aanzien van één of meerdere afspraken niet langer het geval
5|7
zijn, dan is Opdrachtgever bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen.
7.5
Opdrachtgever zal in geen geval van (tussentijdse) beëindiging op enige wijze
aansprakelijk zijn voor enige hierdoor ontstane schade aan de zijde van
Dienstverlener.
Artikel 8 – Overige bepalingen
8.1
Partijen onderschrijven de uitgangspunten en de inhoud van de CAVP.
8.2
Dienstverlener is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van
de diensten. Dienstverlener vrijwaart Opdrachtgever tegen mogelijke
aansprakelijkheden in verband met de uitvoering van de diensten.
8.3
Het is Dienstverlener niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen voortvloeiende
uit deze overeenkomst over te dragen of met enige last te bezwaren.
8.4
Dienstverlener verklaart en garandeert dat hij/zij jegens derden geen verplichtingen
heeft (contractueel of anderszins) die worden geschonden door of anderszins
conflicteren met het aangaan en/of het uitvoeren van deze overeenkomst door
partijen. Dienstverlener verklaart en garandeert dat hij/zij de diensten kan en zal
uitvoeren zonder inbreuk te maken op rechten van derden.
8.5
Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt vermeldt.
8.6
Wijzigingen op deze overeenkomst komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
8.7
Iedere partij draagt haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
8.8
Deze overeenkomst en de uitvoering hiervan worden beheerst door Nederlands
recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze
overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te
[plaatsnaam].
6|7
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND IN TWEEVOUD:
[plaatsnaam], [datum]
[plaatsnaam], [datum]
____________________________________
____________________________________
Namens Opdrachtgever
Namens: Dienstverlener
[naam rechtspersoon, indien van
toepassing]
Naam:
Naam:
Functie:
Functie:
7|7
Download