Software Licentie Overeenkomst

advertisement
Easy Contentmanagement by Oudenniel Interactive
21-07-17 0:01
meer info :: www.oudenniel.nl/cms/
Oudenniel Interactive, Obrectrode 43, 2717 DB Zoetermeer
Software Licentie Oudenniel Interactive
1/3
Software Licentie Oudenniel Inter@ctive gevestigd te Zoetermeer, nader te noemen
Oudenniel
1. ALGEMEEN
1.1 Op de levering van het softwarepakket Easy Contentmanagement by Oudenniel Interactive (ECO) zijn de
bepalingen als vermeld in deze Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie
Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van Oudenniel, als ware
zij daarin letterlijk opgenomen.
1.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden van Oudenniel door het enkele feit van het in gebruik nemen van enigerlei door Oudenniel
vervaardigde of geleverde software.
2. GEBRUIK
2.1 De levering van de software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken
programma's. Dit recht is niet overdraagbaar.
2.2 Het gebruiksrecht is van kracht, zodra Oudenniel de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en
deze Software Licentie Overeenkomst getekend en gewaarmerkt is door Oudenniel.
2.3 Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:
a. de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;
b. de software te ontvangen en te gebruiken op uitsluitend één virtualwebserver voor slechts één
domein;
c. de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van
Artikel 2.4 van deze licentievoorwaarden;
d. dienstverlening voortvloeiende uit de garantieverplichting van Oudenniel en gedurende een
periode van één jaar te ontvangen;
e. gedurende de garantieperiode hernieuwde versies van de software van Oudenniel te ontvangen.
In het kader van deze licentieovereenkomst worden onder nieuwe versies van de software,
verbeteringen en wijzigingen van de software verstaan.
2.4 In deze licentieovereenkomst heeft het begrip "gebruik" de volgende betekenis en inhoud:
a. gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, te kopiëren of
te zenden in of binnen het systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te
verwerken;
b. het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software
uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden en onder de voorwaarden dat niet meer dan
twee kopieën van de software zullen bestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Oudenniel;
c. het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het systeem of een andere
opslageenheid of diskette;
d. gebruik maken van doch niet het kopiëren van het instructie- en documentatiemateriaal en
overige informatiedragers behorende bij de software.
2.5 Deze overeenkomst geldt alleen dan, wanneer de software wordt gebruikt in combinatie met hardware,
waarvoor de software door Oudenniel is vrijgegeven.
3. EIGENDOM
3.1 Oudenniel behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen,
software, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
3.2 De technieken en processen, ontwikkeld door Oudenniel en verwerkt in de software worden beschouwd
als intellectueel eigendom van Oudenniel en zullen in principe niet aan de opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld.
3.3 Oudenniel behoudt zich het recht voor programma's of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat
kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet-kopiëerbare software kan
opdrachtgever -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van
de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het alsdan geldende vervangingstarief, mits
opdrachtgever aan alle verdere bepalingen van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden van Oudenniel heeft voldaan.
Easy Contentmanagement by Oudenniel Interactive
21-07-17 0:01
meer info :: www.oudenniel.nl/cms/
Oudenniel Interactive, Obrectrode 43, 2717 DB Zoetermeer
Software Licentie Oudenniel Interactive
2/3
3.4 De opdrachtgever verklaart geen pogingen in het werk te zullen stellen de naam van Oudenniel of enig
ander in de software ingebracht handelsmerk te verwijderen.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma's, systeem- en
programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor
eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden
ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat
derden hierover kunnen beschikken.
4. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
4.1 De software wordt geleverd "zoals ze is"; Oudenniel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
ontstaat door bet onjuist gebruik of functioneren van de software.
4.2 De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software die de functionaliteit van de software niet belemmeren
geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De
aansprakelijkheid van Oudenniel gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de
software deze fouten te verhelpen.
4.3 Gedurende het eerste jaar van de licentie zullen fouten in de software die de functionaliteit van de
software belemmeren zonder kosten voor de licentiehouder worden hersteld.
4.4 Aanvullingen op en wijzigingen van de software zullen in overleg tegen de alsdan daarvoor geldende
vergoeding door Oudenniel worden gerealiseerd.
4.5 Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de
opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
4.6 Opdrachtgever is gehouden Oudenniel schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen
tot schadevergoeding welke derden tegen Oudenniel instellen ter zake van schade ontstaan door of met
de geleverde software.
4.7 Indien Oudenniel ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt
de oude versie van de software haar eigendom en dient door opdrachtgever aan Oudenniel teruggeven te
worden.
4.8 Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor bet gebruik van de laatste versie van. Oudenniel neemt geen
enkele aansprakelijkheid indien niet met de laatste versie wordt gewerkt.
5. SCHENDING AUTEURSRECHT
5.1 Oudenniel zal maatregelen nemen tegen een ieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar
Auteursrechten of de auteursrechten van derden. haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot
uitdrukking gebracht in de door Oudenniel geleverde software en de daarbij behorende documentatie. In
dit verband zal Oudenniel gegevens deponeren bij een nader aan te wijzen notaris en/of
arrondissementsrechtbank, uit welke gegevens moge blijken, welke zaken Oudenniel minimaal als haar
eigendom beschouwt.
6. BEEINDIGING
6.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen met onmiddellijke
ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. aangetekend schrijven worden beëindigd, onverminderd
andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze licentie-overeenkomst of anderszins, indien:
a. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van
overmacht;
b. één der partijen zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt
geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen
worden gelegd worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
6.2 In geval van beëindiging van deze licentieovereenkomst onder gebruikmaking van artikel 6.1 lid A zal de
meest gerede partij alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze licentieovereenkomst, aan
de wederpartij vergoeden.
6.3 Binnen veertien dagen na beëindiging van deze licentieovereenkomst dient opdrachtgever de software en
alle kopieën, welke hij heeft ontvangen van Oudenniel of welke opdrachtgever heeft gemaakt van de
software alsmede alle documentatie welke betrekking heeft op de software te retourneren of te
vernietigen overeenkomstig de instructies van Oudenniel en Oudenniel zulks schriftelijk te bevestigen,
tenzij opdrachtgever de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oudenniel zal hebben verkregen om
Easy Contentmanagement by Oudenniel Interactive
21-07-17 0:01
meer info :: www.oudenniel.nl/cms/
Oudenniel Interactive, Obrectrode 43, 2717 DB Zoetermeer
Software Licentie Oudenniel Interactive
3/3
een archiefkopie van de software te mogen behouden.
7. GEBRUIKSVERGOEDING
7.1 De eenmalige gebruiksvergoeding is verschuldigd binnen 14 dagen na installatie, tenzij anders schriftelijk
wordt overeengekomen door partijen.
7.2 Een nieuwe gebruiksvergoeding is eerst verschuldigd als de opdrachtgever de software op een andere
virtual webserver en/of domeinnaam geïnstalleerd wil hebben of de software wenst te gebruiken bij
bedrijven anders dan de opdrachtgever. Indien het systeem waar de software op draait niet operationeel
is of gerepareerd dient te worden zal opdrachtgever zulks rapporteren aan Oudenniel, teneinde
toestemming te verkrijgen de software tijdelijk op een ander systeem te gebruiken. Oudenniel zal deze
toestemming niet weigeren tenzij Oudenniel zwaarwegende bezwaren heeft.
8. SLOTBEPALING
8.1 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Oudenniel voortvloeiende verplichting
niet stipt nakomt. heeft Oudenniel het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever
op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met
behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Oudenniel verschuldigd is,
wordt terstond opeisbaar.
Met het ondertekenen verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van deze licentievoorwaarden en gaat
u hiermee akkoord. Tevens erkent u een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen.
Naam:
Functie:
Bedrijfsnaam:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Domeinnaam:
www.
Datum:
Plaats:
………………………………………….
………………………………………….
Handtekening voor akkoord wordt voorafgegaan door de tekst "Gelezen en goedgekeurd".
Handtekening:
………………………………………….
………………………………………….
Na ontvangst zal Oudenniel krachtens de bepalingen van artikel 2.2 deze licentievoorwaarden
waarmerken en u hiervan op de hoogte stellen.
Download