(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Griffie
Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en
Belangenbehartiging
Datum commissievergadering
:
-
DIS-stuknummer
:
Behandelend ambtenaar
:
Directie/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Datum
:
1095868
drs. R.M.H. Maessen
ECL/MI-Brabant-Europees Partnerschap voor Duurzaamheid
eib-0002
11 april 2005
Bijlagen
: -
Onderwerp:
“Duurzame regio’s en biodiversiteit 2010”- Noord-Brabant als Europese proeftuin voor duurzaamheid
Voorstel van GS aan PS:
X Ter kennisneming
Opmerkingen van het Presidium/Griffie:
Griffier der Staten,
namens deze,
ing. A.J.Brul
X uitvoerende rol
Notitie ten behoeve van de commissie voor Bestuur en Middelen
Inleiding
Dit voorstel voorziet in de organisatie van een symposium in het najaar van 2005 in Brussel in het Europese
Parlement over het onderwerp “Duurzame regio’s en de 2010 biodiversiteitdoelstellingen”. Centraal staat de
ambitie van de Provincie Noord-Brabant om zich in de huidige bestuursperiode nadrukkelijk te manifesteren
als een Europese proeftuin voor duurzame ontwikkeling. Die ambitie past binnen de context van de
inspanningen die Europese regio’s leveren aan het bereiken van de EU doelstellingen voor 2010 op het gebied
van biodiversiteit en het feit dat Noord-Brabant wereldwijd een voorbeeld heeft gegeven met de
ondertekening van het initiatief Countdown 2010 in 2004.
Doelstelling
Het symposium is bedoeld om raakvlakken tussen Brabantse en Europese beleidsontwikkeling te verkennen
en bij te dragen aan het intensiveren van de verbinding tussen provinciale en Europese politiek bestuurlijke
kwesties. Daarmee zal tegelijkertijd het concept van Noord-Brabant als Europese proeftuin voor duurzame
ontwikkeling een concretere invulling krijgen en het Europees profiel van Brabant versterkt worden.
Initiatiefnemer
Het initiatief voor dit symposium is genomen door het Brabant-Europees Partnerschap voor Duurzaamheid in
samenwerking met de Zuid Nederlandse vertegenwoordiging van de Nederlandse Provincies in Brussel. De
voorbereiding van het symposium zal tot stand komen in nauwe samenwerking van de Provincie NoordBrabant, ECNC, Telos en IUCN. Overwogen kan worden om ook de Provincies Zeeland en Limburg uit te
nodigen om te participeren in de voorbereiding van het symposium.
Het idee voor een dergelijk symposium is besproken met mevrouw Hanja Maij-Weggen, Commissaris van de
Koningin in Noord-Brabant, en met een drietal leden van het Europese Parlement: mevrouw Dorette Corbeij
(PvdA), mevrouw Sophie In ’t Veld (D66) en de heer Lambert van Nistelrooij (CDA), en wordt positief door
hen ontvangen.
Beoogde doelgroepen
Het symposium richt zich op:
 Bestuurlijke vertegenwoordigers van Noord-Brabant en Leden van het Europese Parlement;
 Vertegenwoordigers van DG-regio, DG ENV, het Comité van de Regio’s en de Vereniging van
Regio’s in Europa;
 Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant, met
bijzondere aandacht voor vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen.

Beoogd opdrachtgever
Beoogd opdrachtgever voor het symposium is de Provincie Noord-Brabant, in casu het College van
Gedeputeerde Staten en de onlangs geïnstalleerde Provinciale Commissie Europa. Het symposium moet
gezien worden als een visitekaartje dat deze Commissie bij aantreden afgeeft.
Thema-keuze
De doelstellingen van het symposium vragen om een zorgvuldige selectie en afbakening van het thema:
actueel, breed integrerend en met een innovatieve invalshoek. Tegen de achtergrond van de besluitvorming
door Provinciale Staten over de Reconstructie van het landelijk gebied in Noord-Brabant, die eind april 2005
plaatsvindt, zou bijvoorbeeld duurzame plattelandsontwikkeling centraal gesteld kunnen worden. Ter
ondersteuning van dergelijke ingrijpende politiek-bestuurlijke afwegingsprocessen heeft de Provincie NoordBrabant Telos opgericht. Dit Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken moet volgen of de
ontwikkeling van het economische, het sociaal-culturele en het ecologische kapitaal in evenwicht is. Veel
regio’s in Europa worstelen met het politiek-bestuurlijke dilemma hoe ruimtelijke en economische
-2-
ontwikkelingen duurzaam kunnen samengaan met behoud en versterking van de biodiversiteit.
Plattelandsontwikkeling in relatie tot dichtbevolkte stedelijke gebieden is dan ook een belangrijk thema voor
de Lissabon-agenda van de Europese Commissie en bij de Europese beleidsontwikkeling.
Binnen een dergelijk breed thema is het evenwel noodzakelijk om nadere keuzes te maken. Bij duurzame
ontwikkeling speelt innovatie en toekomstgerichtheid een belangrijke rol. Dat vraagt om de actieve
betrokkenheid van jonge mensen. Jonge mensen zijn bij uitstek de dragers van de toekomst en kunnen gezien
worden als innovators of change agents. In de beleidspraktijk valt hier nog een wereld te winnen. Het is om
deze reden dat in dit voorstel nadrukkelijk de suggestie is opgenomen om bij de voorbereiding van en tijdens
het symposium een duidelijke plek in te ruimen voor jongeren in relatie tot het onderwijssysteem.
Verdere stappen
Dit voorstel zal worden besproken met de griffier en de voorzitter van de Provinciale Commissie Europa om
tot een nadere uitwerking te komen. Die uitwerking kan geschieden op basis van middelen die beschikbaar
gesteld zijn door de Provincie Noord-Brabant aan het ECNC ten behoeve van activiteiten van het BrabantEuropees Partnerschap voor Duurzaamheid. De organisatie en uitvoering van het symposium behoeft
aanvullende middelen.
Tilburg, 11 april 2005
Brabant-Europees Partnerschap voor Duurzaamheid
-3-
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards