Pamflet

advertisement
Stakingsoproep Feenstra Verwarming op dinsdag 14
mei!
Te staken voor de eisen:
1. Alle werknemers van Feenstra Heerenveen die niet geplaatst zijn of
herplaatst zijn, worden geacht boventallig te zijn in de zin van het sociaalplan
per 1-5-2013.
2. Boventallige werknemers die een andere baan vinden buiten het concern of
gebruik willen maken van vroegpensioen wordt de ontslaguitkering
toegekend en de helft van de resterende opzegtermijn, mits de opheffing van
het ontslagverbod door de beoordelingscommissie is aanvaard. De aanvraag
voor opheffing van het ontslagverbod wordt binnen een week behandeld en
de aanvraag wordt toegekend tenzij de werkgever een passende baan in de
zin van het sociaalplan biedt.
De werkgever weigert tot nu toe deze zeer redelijke eisen in te willigen (zie vergelijk
op de achterkant). Eisen die nodig zijn om te voorkomen dat de huidige 50
werknemers die geen baan aangeboden krijgen, in de WW verdwijnen.
Staak mee en meld je in het actie centrum Heidehof, Heidehof, Golflaan 1, 8445
SR Heerenveen. Leden van de vakbonden kunnen zich daar inschrijven voor de
stakingsuitkering. Er is koffie. Om ongeveer 8.30 uur wordt een toespraak te
houden.
A.P. van Dijk
FNV Bondgenoten
[email protected]
06-51405565
Vergelijk tussen vakbondseisen en uitkomst gesprek met directie op 3 mei 2013.
Vakbonden
Directie (tekst door directie zelf gecorrigeerd)
Stakingspunten (belangengeschilpunten)
Wij willen het vrijwillige vertrek van werknemers
Feenstra houdt zich aan de afspraken uit het
stimuleren om het aantal gedwongen ontslagen
sociaal plan en de met de vakbonden gemaakte
omlaag te krijgen. Nu is het aantal potentiele
afspraken van begin januari 2013.
ontslagen 50. Wij stellen daarom voor dat de
werknemers die een andere werkgever vinden, de
In aanvulling hierop is Feenstra bereid tot het
ontslaguitkering krijgen uit het sociaalplan. Dit zal
volgende.
vaak een tijdelijke baan zijn gezien de arbeidsmarkt.
Werknemers van de vestiging Heerenveen die niet
boventallig zijn en die uiterlijk met ingang van 1 juni
2013 zelf hun arbeidsovereenkomst met Feenstra
opzeggen, al dan niet wegens gebruikmaking van
vroegpensioen, krijgen een ontslagvergoeding ter
hoogte van 7 bruto maandsalarissen.
Voor oudere werknemers die de mogelijkheid
hebben om met vroegpensioen (aanvulling A.P.
van Dijk: na 1 juni 2013) te gaan en die nog niet
boventallig zijn verklaard, kan op individuele basis
worden gekeken naar mogelijke oplossingen.
Feenstra zal eraan meewerken dat, wanneer een
boventallig verklaarde werknemer aangeeft dat hij
een andere baan heeft gevonden, de
beoordelingscommissie binnen een week uitspraak
doet over het opheffen van het ontslagverbod.
Daarbij geldt uiteraard dat er geen sprake is van
het opheffen van het ontslagverbod als er voor de
betreffende werknemer een andere passende
functie beschikbaar is of zal komen.
Deze werknemers worden net als andere
werknemer behandeld. Zie bovenstaand
Nee, want het gaat ten koste van de veiligheid en
ten koste van de productieve uren in een zodanige
mate dat dit strijdig is met de commerciële
belangen van Feenstra.
Werknemers die met vroegpensioen gaan ook de
sociaalplan uitkering toekennen.
Werknemers het recht geven de extra reistijd, die
ontstaat doordat de nieuwe werkplek waar de
werknemer in geplaatst is, verder weg ligt, om te
zetten in vrijetijd. Het maximum dat in de CAO staat,
bij het omzetten van de tijd die boven 10,5 uur per
dag ligt (aan reistijd, pauze tijd, werktijd), zijnde 42
uur per kalenderjaar, schrappen.
Juridische geschilpunten.
Feitelijk hadden de werknemers al lang boventallig
Er is geen sprake van het in gebreke zijn van
verklaard moeten worden en is de werkgever in
Feenstra. Feenstra heeft vanaf het begin getracht
gebreke. Reden voor een kortgeding.
zo veel als mogelijk werknemers van werk naar
werk te begeleiden. Feenstra doet er nog steeds
alles aan om zoveel mogelijk werknemers naar
ander werk te begeleiden. Feenstra heeft echter
steeds aangegeven dat gedwongen ontslagen niet
geheel uitgesloten kunnen worden.
De verwachting is dat er voor indirecte
werknemers van Heerenveen geen
herplaatsingsmogelijkheden meer beschikbaar
zullen komen na 1-9-2013 en dat er voor directe
werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden
meer beschikbaar zullen komen na 1-11-2013.
Feenstra verwacht daarom indirecte werknemers
Onderbetalingen corrigeren
32 cent kilometer vergoeding moet worden toegepast,
door 19 cent onbelast toe te passen en de resterende
13 cent te belasten. Een en ander volgens de
belastingregels.
Ook monteurs die eerder weggaan dan 31 december
de koffiegeldvergoeding naar rato toekennen
Groningen, 8 mei 2013
Avd169/il
uiterlijk per 1-6-2013 boventallig te zullen
verklaren en directe werknemers uiterlijk per 18-2013 boventallig te zullen verklaren.
Feenstra is op dit moment bezig een en ander te
onderzoeken. Voor zover werknemers te weinig
betaald hebben gekregen zal dit worden
gecorrigeerd. Er wordt met voortvarendheid aan
gewerkt.
De 32 cent is conform sociaal plan een bruto
bedrag. Feenstra past het sociaal plan toe. Het
argument van de vakbonden wordt bekeken en de
directie komt er op terug (opmerking A.P. van Dijk:
kennelijk is de tijd tussen 3 mei en 7 mei
onvoldoende voor de directie om een definitieve
uitspraak te doen).
Nee, wij hebben nog nooit betaald aan
werknemers die niet in dienst waren op 31
december.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards