Waaier Mensen met een beperking aan de slag! Een handreiking

advertisement
 Mensen met
een beperking
aan de slag!
HANDREIKING VOOR
DE DIENSTVERLENING
AAN WERKGEVERS
Dezehandreikinggaatoverdedienstverleningaanwerkgeversbijhet
aannemenvanmensenmeteenafstand
totdearbeidsmarkt,inhetbijzonder
mensenmeteenarbeidshandicap.
Deinformatieisbedoeldvooriedereen
diebijdezedienstverleningbetrokkenis,
metnamealsuwerktbijeenwerkgeversservicepunt(WSP).
Natuurlijk,déwerkgeverbestaatniet
endehandreikingzalnietelkesituatie
dekken.Ukrijgtweleengoedalgemeen
beeldvanhetwerkgeversprocesaan
dehandvanondermeerchecklisten,
tipseninteressantefeitenencijfers.
Dezeinformatieisgebaseerdopde
resultatenvaneenaantalrecente
onderzoeken.Achteraaniseenlijstmet
degebruiktebronnenopgenomen.
2
3
Werkgeversproces:
vierfasen
U wilt de werkgever natuurlijk zo goed mogelijk
helpen bij het aannemen van een medewerker.
Deze handreiking geeft u een goed inzicht in het
werkgeversproces. U krijgt ook tips over hoe het
werkgeversservicepunt de werkgever optimaal
kan ondersteunen.
Erzijnvierfaseninhetwerkgeversproces,
zoblijktuitonderzoek:
• Fase1: Afwegingdoorwerkgever
• Fase2: Voorbereidingdoorwerkgever
• Fase3: Wervingenselectie
• Fase4: Arbeidsrelatie
Inelkefaseisduidelijkbeschrevenwelkeroluals
dienstverlenerkuntspelen.Devraagvandewerkgever
staatuiteraardcentraal.Dewerkgeverbepaalthet
tempovanhetproces.Reageersnelenadequaat.
Wantwerkgeversdiemensenkansenwillengeven,
verwachten-enterecht!-datzijniethoeventewachten.
4
Fase 1:
Afweging door werkgever
FASE 1: AFWEGING DOOR WERKGEVER
6
FASE 1: AFWEGING DOOR WERKGEVER
Checklist
succesfactoren
Succesfactoren bij werkgever zelf
• Dewerkgeverstaatpositieftegenoverhet
aannemenvanmensenmeteenafstandtot
dearbeidsmarkt.
• Deleidingispersoonlijkbetrokkenenniet
bevooroordeeld.
• D
ewerkgeverdenktnaovermaatschappelijk
verantwoordondernemenofheeft-bijeengroot
bedrijf-hiervoorbeleid.
• Dewerkgeverheeftgoedeervaringenmetde
doelgroepenhetWSPofdeintermediair.
• Medewerkersmeteenbeperkingzijnnietverplicht
omzichteblijvenontwikkelenenregelmatigteleren.
Externe succesfactoren
• Deeconomischesituatieisgunstig.
• Erwordtpersoneelskrapteopmiddellange
termijnverwacht.
• Cao-afsprakenstimulerenhetinzettenvan
dedoelgroep.
• Erisveellaaggeschooldwerkofjuistalleenhoger
geschooldwerkbeschikbaar.
• Publiekepartijenvragenbijhunaanbestedingen
omsocialreturn.
7
FASE 1: AFWEGING DOOR WERKGEVER
Watspeeltmee
bijdeafwegingdoor
dewerkgever?
• Persoonlijkebetrokkenheidenovertuigingen.
• Belangenmogelijkhedenvanhetbedrijf.
• Vergelijkingvanfinanciëlekostenenbaten.
• Voorkomenvanfinanciëlerisico’sbijziekte.
• V
aakgroteloyaliteitentrouwvanmedewerkersmet
eenarbeidshandicap.
• Socialeeisenbijaanbestedingen.
• Hogereproductiviteitdoorspecifiekecompetentie
(bijvoorbeeldhogeropgeleideautistenmetICTvaardigheden).
• Goodwillensociaalimago.
• Invullingvanbeleidvoormaatschappelijk
verantwoordondernemen.
• Bereidheidomteexperimenteren.
8
FASE 1: AFWEGING DOOR WERKGEVER
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Ga uit van het belang van de werkgever.
• Wees een sparringpartner.
• Breng het wervingsproces in beeld.
• Sluit aan bij het bedrijfsbeleid voor maatschappelijk
ondernemen.
• Doe een beroep op vertrouwensrelaties in netwerken.
• Zet ambassadeurs van andere bedrijven in.
• Geef informatie over instrumenten om financiële
risico’s af te dekken.
• Vertel over voorzieningen als begeleiding.
• Geef informatie over de globale mogelijkheden en
onmogelijkheden van mensen met een beperking.
• Denk mee over de mogelijkheden binnen het bedrijf
voor mensen met een beperking en hoe dat het
beste gecommuniceerd kan worden.
• Doe moeite om niet-kloppende overtuigingen en
beelden van de werkgever te beïnvloeden.
• Informeer de werkgever over de cao-afspraken voor
mensen met een beperking in zijn eigen branche of sector.
• Gebruik detacheringsconstructies.
9
FASE 1: AFWEGING DOOR WERKGEVER
Feitenencijfers
bijafweging
Bijna 900 werkgevers hebben hun mening gegeven
over de inzet van mensen met een arbeidshandicap.
Enkele interessante resultaten in verband met de
afweging van de werkgever:
• 32%vandewerkgeverskentdeBanenafspraakende
gevolgenvoordeeigenorganisatie,50%kentalleen
deafspraaken18%heefternognooitvangehoord.
• 39%isbereidommensenmeteenfysiekebeperking
aantenemenen13%alshetgaatommensenmet
eenpsychischeofverstandelijkebeperking.
Demeerderheidvandedoelgroepbestaatuitde
laatstecategorie.
• Voor65%isergeenverschilinkostentussen
werknemersmeteenarbeidshandicapen
anderewerknemers,terwijl35%aangeeftdatde
werknemermeteenarbeidshandicapduurderis.
Datlaatstegeldtvooralvoorwerkgeversmetmeer
dan250medewerkers(49%).
• Vandewerkgeversdiehethebbenoverhogere
kosten,vindt36%datdemaatschappelijkebaten
hiertegenopwegen.
• M
islukteenplaatsingbinneneenjaar?Danwerkt
datnegatiefopdebereidheidomnieuwemensen
aantenemen.
10
Fase 2:
Voorbereiding door werkgever
FASE 2: VOORBEREIDING DOOR WERKGEVER
12
FASE 2: VOORBEREIDING DOOR WERKGEVER
Checklistbij
voorbereiding
1. Isereenbesluitoverhetaannemenvanmensen
meteenbeperking?Eniserdraagvlak;eerst
bijraadvanbestuurendirectie,laterookbij
afdelingshoofden,ondernemingsraad,P&Oen
directecollega’s?
2.Isereengoedeinterneorganisatievoorde
voorbereidingendewervingenselectie?Ofis
iemandalsorganisatoraangewezen?
3.Isereenrealistisch,globaalbeeldvandematching?
Andersgezegd,isduidelijkwaarmensenmet
eenbeperkingkunnenwordeningezetgezien
debeschikbarefunctiesoftaken?
4.Isereeneffectiefwervingskanaal,bijvoorbeeldeen
intermediairdievrijsnelkandidatenkanleveren?
5.Zijndekostenenrisico’sinbeeld?
6.Isergoedebegeleidingbeschikbaar?Enzijninterne
begeleidersvoorbereidenopgeleidenhebbenzij
voldoenderuimtevoordezetaak?
13
FASE 2: VOORBEREIDING DOOR WERKGEVER
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Bij stap 1: informeer alle betrokkenen over wat het
betekent om met een collega met een beperking
te werken.
• Bij stap 2: wees een sparringpartner bij het opzetten
van een effectieve interne organisatie voor fasen 2
en 3. Vuistregel: hoe kleiner de interne organisatie,
hoe groter uw rol bij de werving en selectie.
• Bij stap 3: ondersteun de werkgever bij het bepalen
van de manier van zoeken die past bij zijn vraag en
het bedrijf.
• Bij stap 4: sluit aan bij de manier van zoeken van de
werkgever (zie fase 3).
• Bij stap 5: vertel over de mogelijkheden van
de doelgroep en maak kosten inzichtelijk.
Geef informatie over voorzieningen, subsidies,
begeleiding en beperking van risico’s.
• Bij stap 6: informeer over interne en/of externe
begeleidingsmogelijkheden.
En belangrijk: zorg ervoor dat potentiële medewerkers
met een beperking goed worden voorbereid en
opgeleid, zodat zij snel inzetbaar zijn.
14
FASE 2: VOORBEREIDING DOOR WERKGEVER
Feitenencijfersbij
voorbereiding(1/2)
• Uitinternationaalliteratuuronderzoekblijktdat
eenloonkostensubsidieofloondispensatiemeestal
onvoldoenderedenisomiemandmeteenhandicap
aantenemen.Erzijnmeerfactorendiehetgedrag
vanwerkgeversbeïnvloeden.Werkgeversnoemen:
- 75%:maatschappelijkeverantwoordelijkheid;
- 25%:voldoenaanBanenafspraak;
- 19%:diversiteitopwerkvloer;
- 18%:positiefgevoel;
- 17%:goedkopearbeid;
- 17%:verplichtingvansocialreturn.
• Indirecteenimmateriëlebatenmakenhet
voordewerkgeverinteressantommensenmet
eenarbeidsbeperkingaanhetwerktehelpen.
Bijvoorbeeld:
- binnenhalenvangemotiveerde,loyaleen
hardwerkendemedewerkers;
- verhogenvantevredenheidenbetrokkenheid
vanklantenen/ofmedewerkers;
- invullinggevenaandesocialemissievande
onderneming;
- voorkomenvandequotumheffing.
15
FASE 2: VOORBEREIDING DOOR WERKGEVER
Feitenencijfersbij
voorbereiding(2/2)
• D
ebekendheidvandewerkgeversmetde
instrumentenvandeParticipatiewetvalttegen
(beeldeind2015):
- 80%:loonkostensubsidie;
- 45%:no-riskpolis;
- 44%:jobcoach;
- 39%:werkplekaanpassing;
- 33%:premiekorting;
- 31%:loondispensatie;
- 14%:Internejobcoach.
Vooralwerkgeversmetminderdan250mede-
werkersenwerkgeversdieniemanduitdedoel-
groepindiensthebben,kenneninstrumentenniet.
• H
etwerktpositiefvoordebeeldvormingen
daarmeeookdebesluitvorming,alsmensenmet
eenbeperkingincontactwordengebrachtmet
potentiëlewerkgevers.
• W
erkgeversgaanvooraluitvandevraagen
vacatures.Zezijninpraktijknietsnelgeneigd
omfunctiesenwerkprocessenaantepassenaan
mensenmeteenarbeidshandicap.47%zoektop
eenbestaandefunctie,eveneens47%zoektopeen
bestaandefunctiemetaanpassingenen16%staat
openvooreennieuwefunctie.
16
Fase 3:
Werving en
selectie
18
Driestappen
Erzijndriestappenbijdewervingenselectievan
geschiktekandidatenmeteenbeperking:
• wervenvankandidaten;
• zoekennaarkandidaten;
• eengoedematchalsresultaat.
Werven
Werkgeversmakenoverhetalgemeengebruikvaneen
externwervingskanaalofeentoeleverancier.Alshet
gaatommensenmeteenbeperking,zijnerfeitelijk
verschillendetoeleveranciers.
Zoeken
Devraagvandewerkgeverisbepalendvoorhetzoeken
naargeschiktekandidaten.Wildewerkgevereen
kandidaatvooreenconcretevacatureenmagdatiemand
meteenbeperkingzijn?Ofwildewerkgevereenplek
biedenaaniemandmeteenarbeidsbeperking?Hiermee
hangtdekeuzevooreenbepaaldemaniervanzoeken
samen.
Goede match
Eengoedematchtussenwerkgeverennieuwe
medewerkerishetresultaatvanzoweldeeerste
tweestappenalseengoedevoorbereidinginfase2.
19
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 1: WERVEN
20
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 1: WERVEN
Checklistwerven
• I sdewerkgeverbereidomzonodigfunctiesaante
passen,alserweinigofgeengeschiktekandidaten
wordengevonden?
• W
ordenmeteenmeerderewervingskanalen
gebruikt?Hetisvaakbelangrijkomteschakelen
metdeverschillendetoeleveranciersvanhet
WSP(UWV,SW-bedrijf,gemeente)en/ofmeteen
intermediairomervoortezorgendatdewerkgever
voldoendekandidatenkrijgt.Ditgeldtvooralals
dewerkgeveropzoekisnaarmeerderekandidaten.
Danmoetnietpasnaeenmisluktewervingeen
anderkanaalwordeningezet,wantdatkost
onnodigtijd.
• Isereengoedenactueelinzichtindebeschikbaarheid
vankandidatendiedirectofandersopheelkorte
termijnkunnenwordengeplaatst?
• I sersprakevangroepsdetacheringvanuithet
sociaalwerkbedrijf?Danheeftdewerkgevervaak
geenrol.HetSW-bedrijfwerftdekandidatenop
basisvanfunctiedifferentiatieofhetisolerenvan
eenwerkproces.
• V
indternogeenformeelsollicitatiegesprekmeteen
kandidaatplaatswaarbijeenjobcoachofbegeleider
dekandidaatkanondersteunen?Ofiseralleeneen
intake-ofkennismakingsgesprekmetdewerkgever?
Dejobcoachofbegeleiderbereidthetgesprekvoor
samenmetdekandidaat.
21
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 1: WERVEN
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Zorg ervoor dat u op korte termijn voldoende
geschikte kandidaten kunt leveren.
• Informeer goed naar de wensen en eisen van de werkgever.
• Maak heldere afspraken over wie wat doet wanneer
meerdere toeleveranciers of partijen bij de werving
betrokken zijn.
22
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 1: WERVEN
Feitenencijfersbij
werven
• W
erkgeversdieervaringhebbenmetwerknemers
meteenarbeidshandicap,gebruikendeze
wervingskanalen:
- 31%:sociaalwerkbedrijf;
- 13%:gemeente;
- 13%:re-integratiebureau;
- 10%:UWV;
- 9%:informeelkanaal(vooralgenoemddoor
kleinebedrijven);
- 5%:verbindingmetonderwijspartijen;
- 5%:uitzettenvanvacature.
• D
eeigenwebsiteishetbelangrijkstekanaalvoor
werkgeversomaanpersoneeltekomen(32%).
Daarnavolgenwervingviarelaties(22%),sociale
media(18%),vacaturesites(17%),opensollicitaties
(11%),eigenpersoneel(10%),advertentie(9%)en
uitzendbureau(7%).
• U
itonderzoekblijktdatsomsrelatieshet
belangrijkstewervingskanaalvoorwerkgevers
vormen.Datgeldtvoor:
- desectorenlandbouw(34%),onroerendgoed
(33%)enbouw(30%);
- bedrijvenvantweetotenmet19
medewerkers(28%);
- opleidingenzonderstartkwalificatie:
basis(29%),vmbo(22%)enmbo-1(21%).
23
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 2: MANIER VAN ZOEKEN
24
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 2: MANIER VAN ZOEKEN
Checklistmanier
vanzoeken
De werkgever kan op verschillende manieren zoeken.
De methode bepaalt voor een groot deel uw rol.
• Vraaggericht zoeken
Hetuitgangspuntiseenbestaandefunctiedieniet
ofnauwelijkswordtaangepast.Dezemaniervan
zoekenisvooralgeschiktvoorlaaggeschooldwerk
dataansluitbijdemogelijkhedenvandedoelgroep.
Uwordtingeschakeldvoordewerving.
• Aanbodgericht zoeken
Opbasisvanhetprofielvaneenkandidaatwordt
gezochtnaareenpassendefunctieofpassende
taken.Deadviseurvanhetwerkgeversservicepunt
ofdetoeleverancierdraagtdekandidaatvoor.
• Geïntegreerd zoeken
Dewerkgeverkijktzowelnaardemogelijkheden
vanmensenalsnaarbeschikbarefunctiesof
werkzaamheden.DeadviseurvanhetWSP
ofdetoeleverancierwordtalvroeginfase2
(voorbereiding)betrokken.Dezemaniervan
zoekennaarkandidatenkomthetmeestvoor
enkentviervarianten:
- individueelaanpassenvanfuncties;
- creërenvanleer-werkplekken;
- differentiërenvanfuncties;
- isolerenvanwerkprocessen.
25
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 2: MANIER VAN ZOEKEN
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Organiseer in overleg met de werkgever een
voorlichtingsbijeenkomst of rondleiding, waarvoor
meerdere mensen met een beperking worden
uitgenodigd. Geef hen inzicht in het werk en het
bedrijf waarvoor medewerkers worden gezocht.
• Denk bij het zoeken naar kandidaten ook eens
aan partners in het onderwijs. Bijvoorbeeld om te
zoeken naar jongeren die van de praktijkschool of
het voortgezet speciaal onderwijs afkomen en goed
in beeld zijn.
• Informeer andere toeleveranciers transparant en
maak praktische afspraken over een eenduidige
aanlevering aan de werkgever.
26
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 2: MANIER VAN ZOEKEN
Feitenencijfersbij
maniervanzoeken
• U
itonderzoekondereenbredegroepwerkgevers
blijktdatgrotebedrijvenvakergebruikmakenvan
publiekewerkgeversdienstverleningdankleine
bedrijven.Datgeldtvoor:
- 39%vandewerkgeversmet250of
meermedewerkers;
- 23%vandewerkgeversmet25tot
250medewerkers;
- 15%vandewerkgeversmetminderdan
25medewerkers.
• W
erkgevershechtenbijwervingenselectiede
meestewaardeaandeinformatievoorzieningdoor
publiekedienstverleners(44%)enadministratieve
eenvoud(36%).Zijzieninformatieoverkandidaten
alsdebelangrijkstevormvandienstverleningdoor
hetWSPofdeintermediair.
• D
edienstverleningbijre-integratieismensenwerk.
Zowelgrotealskleinebedrijvenstellenpersoonlijk
contacteneenvastecontactpersoonzeeropprijs.
Digitaledienstverleningwordtvoornamelijk
belangrijkgevondendoorwerkgeversmetweinig
ervaringmetre-integratieenwerkgeversdie
veelbehoeftehebbenaanmensenmeteengrote
afstandtotdearbeidsmarkt.
27
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 3: GOEDE MATCH
28
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 3: GOEDE MATCH
Checklistkenmerken
vaneengoedematch
• Dewerknemerkanhetwerkgoeduitvoeren.Het
werkisafgestemdopzijnmogelijkhedenenhij
krijgtvoldoendebegeleiding.
• Dekostenenbatenzijninevenwicht.Datkandoor
externefinanciering.Hiermeewordteeneventueel
lagereproductiviteitgecompenseerdendeextra
kostenvoorbegeleidingskostenopgevangen.
• Tussenwerknemerendirectleidinggevendeiser
eenklik.Daaromishetvangrootbelangdatde
leidinggevendebijdeselectieprocedurebetrokkenis
enhierineenbelangrijkestemheeft.
• Derelatiemetanderewerknemersspeeltook
eenrol.Dewerknemermeteenbeperkingvoelt
zichgeaccepteerddoorzijncollega’s.
29
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 3: GOEDE MATCH
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Bespreek de mogelijkheden en onmogelijkheden
van zowel werknemer als werkgever in verband met
de eisen die het werk stelt.
• Let erop dat de functie en werkplek worden
aangepast aan de mogelijkheden van de
werknemer, wanneer dat nodig is.
• Stimuleer dat de direct leidinggevende en naaste
collega’s vooraf zijn geraadpleegd.
• Informeer deze leidinggevende en medewerkers
over hoe ze het beste met de beperking van de
nieuwe collega kunnen omgaan.
• Verifieer (of zorg ervoor) dat de werknemer
voldoende interne en/of externe begeleiding krijgt.
30
FASE 3: WERVING EN SELECTIE / STAP 3: GOEDE MATCH
Feitenencijfersbij
eengoedematch
• H
ethoofdmotiefbijwervenenselecteren:een
potentiëlewerknemermoetdetakenkunnen
uitvoeren.
• E
enpositieveattitudevandewerkgeveris
onvoldoendeomeenlagescorebijcv-kenmerkente
compenseren.
• W
anneerhetwerkenmetwerknemersmeteen
beperkingnognietisvastgelegdinproceduresen
structurenbinneneenbedrijf,isdepersoonlijke
factorbelangrijk.Ditbetekentdatwordtgezocht
naarleidinggevendendieerpositieftegenover
staan.Medewerkersdiezichkunneninlevenin
desituatievanwerknemersmeteenbeperking,
wordeningezetvoordebegeleiding.
31
Fase 4:
Arbeidsrelatie
FASE 4: ARBEIDSRELATIE
33
FASE 4: ARBEIDSRELATIE
Checklist
succesfactoren
Succesfactoren in begin
• Dewerkgeverisbereidomhettakenpakket
aantepassen.
• D
ecollegadiedenieuwemedewerkerbegeleidt,
weethoemetdeeventuelebeperkingomtegaan
ofkrijgtdaarovergoedeinformatie.
• D
ebegeleidingkanindiennodigwordenbijgesteld
opbasisvandebehoeftevandemedewerkerin
depraktijk.
Succesfactoren voor continuïteit en een
duurzame arbeidsrelatie
• D
ebegeleidinghangtnietafvanéénpersoon.
• D
eleidinggevendeisgemotiveerdenkrijgt
voldoendefaciliteitenomdemedewerker(meteen
arbeidshandicap)tehelpenbijzijnontwikkeling.
Eenexternebegeleiderkanhierbijeenrolspelen.
• D
ewerkgeverheefteenstructureelbeleidvoor
hetaannemenvanwerknemersmeteenafstand
totdearbeidsmarktofbiedtderuimteomzo’n
beleidteformuleren.Ditisvooralrelevantvoor
groterebedrijven.
• D
econjunctuurisverrewegdebelangrijksteexterne
succesfactor.Eenkrapperearbeidsmarktmaakthet
gemakkelijkeromgoedfunctionerendewerknemers
eenvastcontractaantebieden.
34
FASE 4: ARBEIDSRELATIE
Tips voor werkgeversdienstverlening
• Houd er rekening mee dat na het ondertekenen
van het contract het matchingsproces een tijdje
doorgaat.
• Informeer de werkgever over de ondersteuning die
hij nog van u kan verwachten.
• Vertel de werkgever dat in het begin vaak kleine
aanpassingen bij de taken en begeleiding van de
werknemer nodig zijn.
• Vertel ook dat deze afstemming noodzakelijk blijft,
zolang de werknemer zich ontwikkelt.
• Stimuleer bij een groot bedrijf dat de werkgever een
structureel beleid formuleert om medewerkers met
een beperking een perspectief op een duurzame
arbeidsrelatie te bieden. Denk bijvoorbeeld aan:
- aanpassing van de functiestructuur;
- structurele aandacht voor vervolgcontracten, of;
- creëren van plekken bij alle afdelingen of vestigingen.
Dit vraagt om een inclusief strategisch HR-beleid.
35
FASE 4: ARBEIDSRELATIE
Feitenencijfers
bijarbeidsrelatie
• D
irectnadestartvanplaatsingvallenveelmensen
meteenarbeidshandicapuit.Datkomtvooralomdat
functiesnietpassendzijn.Naongeveereenmaand
heeft80%vandemedewerkerszijnoorspronkelijke
baannog,nazesmaandenisdatgedaaldtot50%.
• W
erkgeversschattendeextrabegeleidingdienodig
isommensenindiensttehoudenzoin:
- 67%:minderdantweeuurperweek;
- 23%:meerdantweeuurperweek;
- 10%:geenzichtopdeinspanning.
• W
erknemersdienaeendienstverbandmeteen
loonkostensubsidiedoorstromen,hebbenvolgens
onderzoekgunstigerarbeidsvoorwaardendan
werknemerszonderloonkostensubsidie.Dezelaatste
groepwerktrelatiefvaakopdevolgendebasis:via
eenuitzendbureau,alszelfstandige,alsoproepkracht
ofviaeenproefplaatsingmetminderuren.
36
Bronnen
• De vraag van werkgevers naar
re-integratiedienstverlening
M.Wilkens,P.DonkervanHeel-Ecorys(2011)
• Meer werkplekken bij werkgevers
Eindrapportevaluatiewerkennaarvermogen
drs.C.vanHorssen,drs.L.Mallee,
drs.J.P.H.K.TimmermanMMC,drs.C.E.Wissink,
prof.dr.F.J.N.Nijhuisendrs.M.VanLeer-
Regioplan(2013)
• Businesscases inzet mensen met een arbeidsbeperking vanuit vier perspectieven
M.H.M.Adelmeijer,P.Schenderling,J.Kok,
F.SikkemaenH.Vloet-Berenschot(2014)
• Participatiewet bij werkgevers: rapportage fase 1
(peiljaar 2015) M.H.M.Adelmeijer,P.Schenderling,M.S.Hekelaar,
A.OostveenenR.Beerepoot-Berenschot(2015)
• Vacatures in Nederland 2015 door UWV (2015)
• Het werkt niet vanzelf
dr.I.Borghouts,dr.R.Dekker,dr.C.Freese,
dr.S.Oomensenprof.dr.T.Wilthagen-InstituutGak,
UniversiteitTilburg(2015)
• Werk aan de... uitvoering
ProgrammarapportagedoorInspectieSZW
(oktober2016)
37
Samen vernieuwen we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
Download