Titelpagina met ruimte voor een lange titel van de presentatie

advertisement
Werken in de wijk…?!?!
Marijke Versteeg
teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel
12 december 2013
In deze presentatie neem ik u
mee in:
• de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort
• de plaats van zorgaanbieders in de wijkteams
• de ontwikkeling van nieuwe wijkteams en de
vragen waarop we antwoorden zoeken
De beweging…
Leidende principes…
1. veiligheid van het kind staat voorop
2. één gezin, één plan, zoveel mogelijk één gezicht en vraaggericht
3. versterken eigen kracht en de generalistische professional als
coach
4. vroeginterventie en preventie voorop
5. cliëntvraag is leidend bij het inrichten van de zorg (en dus
niet het aanbod van een zorgaanbieder)
6. zo min mogelijk doorverwijzen
7. betrekken en benutten van de sociale basisvoorzieningen
Proeftuinen/ wijkteams
Doe je mee??
Kosten??
Baten??
Specialisme??
…….identiteit??
Specialistische
zorg
residentieel, JB/JR,
Fakt-teams, MST,
GGZbehandelingen
Wijkteam (s)
differentiatie eventueel
op basis van populatie
en zorgvraag
Lokale basis (zorg) infrastructuur
algemene voorzieningen en vindplaatsen:
scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, sportvereniging,
huisartsen, GGD, kerken, steunpunt huiselijk geweld,
vrijwilligers in georganiseerd verband, Stips
Burgerkracht (civil society)
Familie, vrienden, gezin, buurt, kerken, vrijwilligers
In detail …
2e schil
specialistische
expertise
SPOED:
•
•
•
•
•
•
Verwijzers:
• Scholen
• Huisartsen
• JGZ
• Stadsring51
• Buurtagent
• Leerplicht
• Welzijnswerk
• Kerk
• Voedselbank
• KDV/BSO+
• CJG
• Ravelijn
• Ziekenhuis
• Etc.
Versie nov 2013
SPV (Ellis)
AMK
SAVE
Huisarts  Riagg
Crisisopvang
Psychiatrie
Geweld/
dreiging gevaar
Trajectum
JGTS
Riagg
Rading
MEE
De Waag
Zandbergen
Hoe benutten we
deze expertise
effectief?
5a.
preventie
2a. direct
huisbezoek
1.
telefoon/email
2b. inbreng
team
2c. collega’s
gaan ernaar
toe
BRD
Werken in duo’s:
• Wat is er nu aan de • inschatten veiligheid
hand?
(taxatie instrument)
• Wat kunnen we nu • kennis en kwaliteiten
betekenen?
koppelen tbv
• Wat zullen we nu
ontwikkeling tot brede
afspreken?
generalist en tbv
(formulier invullen,
cliënt: sneller en meer
mapje aanmaken)
invalshoeken
Antwoord:combinatie
van professionaliteit en
creativiteit
3.
één plan
4. coachingstraject
(Tussen)
evaluatie
Inventariseren:
Doen wat nodig is:
• ZRM scoren
• Netwerk versterken
• zorgen en krachten • Eigen kracht
per leefgebied ZRM • specialisten inschakelen
(VERVE model)
voor advies of
• hoe?
interventies
• Doelen? Wie doet
• Afstemming nulde lijn:
wat?
goodwill en gezamenlijke
• Vastleggen: hoe?
zorg
(format gezinsplan)
• Casusbespreking intern
Resultaat =
na 1e hb, na 6 weken en
GezinsPlan van Aanpak voor afsluiting
5b.
nazorg
Evalueren eigen
handelen
en leren!
Evalueren bij cliënt
(format vragenlijst)
Terugkoppelen naar
verwijzer
Praktijk Amersfoort (JGTS en
wijkteamKK)
kennis
Linking
pin
Generalist
In het team, maar geen
generalist
Vaste
afstemming
Ontwikkelvragen
Drie categorieën vragen:
Specialistische zorg
Langdur
ige zorg
Bestaat de
generalist?
Intensieve
zorg
1.schaalgrootte: wat kan het bereik
van een wijkteam zijn (aantal
huishoudens) en van welke criteria is
dat afhankelijk (inkomensniveau,
opleidingsniveau vd wijk, leeftijd,
historisch zorggebruik, ????)?
2. Wat zijn de grenzen?
welzijn
3. Aansluiting op zorg die niet in het
wijkteam zit (persoonlijke
verzorging, specialistische zorg,
regionaal of stedelijk georganiseerd,
etc)
Functies van de wijkteams:
a. beslissen over de toegang tot „specialistische of
specifieke‟ (gemeentelijk gefinancierde)
voorzieningen, behalve voor inkomensvoorzieningen
en arbeidstoeleiding
b. toeleiden (wegwijzen) naar de
basis(zorg)infrastructuur
c. voeren van regie i.k.v. één huishouden, één plan, één
regisseur (aanspreekpunt)
d. vraag verhelderen
e. versterken eigen kracht
f. uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning op het
gebied van Jeugdzorg, Wmo en sociale zekerheid
g. signaleren
Wat we al weten…
Download