de Commissie stelt een betere regeling voor de financiële

advertisement
IP/03/1075
Brussel, 23 juli 2003
Administratieve hervorming: de Commissie stelt een
betere
regeling
voor
de
financiële
verantwoordelijkheid van ambtenaren voor
Vandaag keurde de Europese Commissie ontwerp-richtsnoeren goed waarin
de persoonlijke financiële verantwoordelijkheid wordt vastgesteld van
ambtenaren van wie is bewezen dat ze door grove schuld financiële schade
hebben berokkend aan de EU-begroting. De voorstellen werden reeds
geschetst in het witboek van maart 2000, en in navolging van het nieuwe
financieel reglement dat sinds 1 januari 2003 van kracht is, wordt nu voorzien
in de tenuitvoerlegging van de hervorming. Eenmaal ten uitvoer gelegd,
zullen de ontwerp-richtsnoeren de regelingen voor een goed financieel
beheer
verbeteren
en
de
zin
voor
persoonlijke
financiële
verantwoordelijkheid
bij
de
ambtenaren
bevorderen.
De
ontwerp-richtsnoeren beschrijven in detail de omstandigheden waarin
ambtenaren verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor financiële
verliezen voor de EU-begroting en definiëren de reikwijdte en de beperkingen
van hun financiële verantwoordelijkheid. Ze voorzien in een terugvordering
wanneer een ambtenaar financieel verlies heeft veroorzaakt door opzettelijke
fout of grove nalatigheid, maar stellen duidelijk dat het personeel niet
verantwoordelijk zal worden gesteld voor gewone fouten met beperkte
gevolgen.
De
ontwerp-richtsnoeren
zullen
nu
met
de
personeelsvertegenwoordigers worden besproken. Met hun standpunten zal
ten volle rekening worden gehouden alvorens definitieve richtsnoeren
worden goedgekeurd.
Met betrekking tot deze voorstellen verklaarde Neil Kinnock, de vice-voorzitter voor
de administratieve hervorming: "De goedkeuring van deze ontwerp-richtsnoeren
onderstreept de vastbeslotenheid van de Commissie om verdere verbeteringen op
het gebied van gezond financieel management te verzekeren door een groter
bewustzijn en een beter begrip van de financiële verantwoordelijkheid in de hele
instelling te bevorderen. De beginselen van de financiële verantwoordelijkheid zijn
vastgesteld in het financieel reglement dat sinds begin dit jaar van toepassing is. De
ontwerp-richtsnoeren zijn vanzelfsprekend op die bepalingen gebaseerd. De
verplichtingen van de ambtenaren zijn duidelijk en de ontwerp-richtsnoeren bieden
ook de zekerheid dat een ambtenaar die te goeder trouw handelt niet financieel
verantwoordelijk kan worden gesteld voor een fout die geen grove nalatigheid
inhoudt. Aangezien in elke organisatie wel af en toe fouten worden gemaakt, is dit
een geschikt middel om meer begrip te creëren voor het feit dat het beter is om
gewone fouten vroegtijdig te melden dan het risico te lopen dat fouten worden
verdoezeld tot ze tot ernstige problemen uitgroeien".
Artikel 22 van het statuut betreft de financiële verantwoordelijkheid van de
ambtenaren voor schade die de EU-begroting heeft geleden door grove schuld
hunnerzijds in de uitoefening van hun functie. Opdat artikel 22 toepassing zou
vinden, moeten alle onderstaande criteria vervuld zijn:
- een overtreding van de wet, die niet alleen een overtreding van het statuut,
maar tevens de overtreding van een aantal regels inhoudt, in het bijzonder
financiële regels en regels van gemeen recht;
- financiële schade voor de Gemeenschappen;
- persoonlijke schuld;
- grove schuld; opzettelijke fout waardoor een ambtenaar opzettelijk schade
berokkent aan de Gemeenschappen. In gevallen van vermeende grove
nalatigheid wordt een enge definitie toegepast en moet de Commissie een
individueel onderzoek voeren.
In de ontwerp-richtsnoeren is vastgesteld dat ambtenaren van wie is bewezen dat ze
frauduleuze handelingen hebben gesteld, financieel verantwoordelijk kunnen worden
gesteld. Ze kunnen tevens strafrechtelijk schuldig worden bevonden en zijn vatbaar
voor disciplinaire maatregelen. Deze ontwerp-richtsnoeren bepalen eveneens dat de
Commissie slechts een beroep zal doen op artikel 22 in geval van grove persoonlijke
schuld. Deze bepaling zal een goede werking van de diensten van de Commissie
verzekeren doordat ze iniatiefname door ambtenaren steunt en hen ertoe aanspoort
taken met verregaande verantwoordelijkheden op zich te nemen. Een gewone fout
zal er op zich niet toe leiden dat een ambtenaar financieel verantwoordelijk wordt
gesteld.
De mate waarin wordt teruggevorderd, hangt natuurlijk af van de ernst en de
gevolgen van het strafbaar feit: in geval van opzettelijke fout moet de geleden
schade volledig worden vergoed. In geval van grove persoonlijke schuld door grove
nalatigheid zal de Commissie over het algemeen een oplossing zoeken die in
verhouding staat tot de schuld van de ambtenaar en zal het bedrag van de
vergoeding op grond daarvan worden vastgesteld. Dat doet natuurlijk geen afbreuk
aan de straffen die worden opgelegd door andere procedures die wegens die fout
zijn ingesteld.
2
Download