Annulering - Bureau de Roos

advertisement
Inschrijfformulier Variant 1 en Variant 2
van de opleiding Psychosociaal Therapeut van Bureau de Roos
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam
____________________________________________
Voornamen
____________________________________________
Roepnaam
____________________________________________
Adres
____________________________________________
Postcode/Woonplaats
____________________________________________
Telefoon
____________________________________________
Mobiele telefoon
____________________________________________
E-mailadres
____________________________________________
Geboorteplaats
____________________________________________
Geboortedatum
____________________________________________
Burgerlijke staat
____________________________________________
Kinderen
____________________________________________
Kerkelijke achtergrond
____________________________________________
KEUZE VAN DE VARIANT
Kruis hieronder aan voor welke variant u wilt inschrijven:
0 Variant 1: de opleiding tot Psychosociaal Therapeut
0 Variant 2: de Praktische Variant
VOOROPLEIDING
Welke vooropleidingen heeft u gevolgd?
(van de vermelde opleidingen een kopie van diploma’s en/of getuigschriften meesturen)
Opleiding
diploma of getuigschrift?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
HUIDIGE WERK
Omschrijf hieronder kort uw huidige functie/werkzaamheden
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
MOTIVATIE
Wat is uw motivatie om de opleiding te volgen?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
DOEL
Met welk doel wilt u deze opleiding volgen? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn
mogelijk)
O het opzetten van een eigen praktijk
O het verlenen van (psycho-)pastorale ondersteuning
O het toepassen in mijn huidige werkkring, namelijk _______________________________
O persoonlijke groei en ontwikkeling.
O anders, namelijk __________________________________________________________
Waar kent u Bureau de Roos van? *
O via internet
O via advertentie
O via een kennis/relatie
O anders, namelijk ____________________________________________________
*aankruisen wat van toepassing is
Aldus naar waarheid ingevuld,
Plaats
Datum
Handtekening
________________
________________
_________________
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te
gaan met de algemene voorwaarden (zie de volgende pagina ) van Bureau De Roos.
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het
inschrijfgeld (dit is inclusief het intakegesprek, zie ook de volgende pagina).
Algemene voorwaarden
Kosten
De kosten bedragen voor het studiejaar 2014-2015
-voor Variant 1: € 3.250,-voor Variant 2: € 2.890,-.
Dit is inclusief readers, tentamens en koffie/thee/lunch tijdens de lesdagen en exclusief
inschrijfgeld en literatuuraanschaf.
In termijnen betalen is mogelijk.
Betaling
Wanneer uw inschrijfformulier binnen is, krijgt u van ons een factuur voor het eenmalig
verschuldigde inschrijfgeld € 100,Dit bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
Voor de betalingstermijn van het resterende bedrag verwijzen wij naar de vervolgfactuur.
Wacht met betalen tot u een factuur ontvangen heeft.
Annulering
Tot zes weken voor het begin van de opleiding kunt u uw inschrijving ongedaan maken.
Het door u betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld.
Indien u niet annuleert verplicht u zich het totaal bedrag te voldoen.
Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - genoodzaakt zijn de opleiding te
annuleren, dan ontvangt u hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds door u
overgemaakte bedrag terug.
Deelnemers ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang aanvullende informatie en een
routebeschrijving.
U kunt het inschrijfformulier sturen naar:
Bureau De Roos
Afd. secretariaat
Wildforstlaan 1
8162 ER Epe
(tel 0578-628042)
U kunt het inschrijfformulier ook scannen en mailen naar:
[email protected]
De inschrijving sluit op 21 augustus 2015.
Heeft u aan de gevraagde kopieën gedacht?
U ontvangt van ons een uitnodiging voor het intakegesprek.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards