verklaren te zijn overeengekomen als volgt

advertisement
Samenwerkingsovereenkomst <Bedrijf> - <Vereniging>
De ondergetekenden:
1. <Naam bedrijf>, gevestigd te <Plaats>, hierna te noemen “<bedrijf>”, ten dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <functie>, de heer/mevrouw <naam vertegenwoordiger>;
2. <Naam vereniging>, gevestigd te <Plaats>, hierna te noemen “<vereniging>” ten dezen
volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer/mevrouw
<naam vertegenwoordiger> de penningmeester, de heer/mevrouw <naam
vertegenwoordiger> en de secretaris, de heer/mevrouw <naam vertegenwoordiger>.
hierna ook gezamenlijk te noemen: “partijen”,
in aanmerking nemende dat:
1. <Vereniging> ingaande het seizoen xxxx nieuwe sportkleding met shirtreclame wenst aan te
schaffen voor haar toerleden;
2. <Vereniging> additionele fondsen wenst te verwerven ten behoeve van de exploitatie en de
aanschaf van clubkleding;
3. <Bedrijf> de mogelijkheden tot vergroting van de naamsbekendheid beoogt welke
<vereniging> biedt, te benutten;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. <Vereniging> verleent aan <bedrijf> het recht tot vermelding van naam en logo op de nieuwe
kleding.
2. Het ontwerp van de nieuwe kleding wordt in overleg vastgesteld.
3. <Vereniging> verleent aan <bedrijf> het recht tot het plaatsen van een bord of anderszins
vermelding van naam en logo (formaat minimaal xx * xx centimeter) in het clubhuis van
<vereniging>.
4. <Vereniging> verleent aan <bedrijf> het recht tot het plaatsen van een advertentie ter grootte
van xx pagina in het clubblad van <vereniging>. De advertentie kan elk jaar voorafgaand aan
een nieuwe kalenderjaar worden gewijzigd. De advertentie dient door <bedrijf> in het door
<vereniging> aan te geven (al dan niet elektronische) formaat te worden aangeleverd. Het
ontwerp en de tijdige levering valt onder verantwoordelijkheid van sponsor. Het clubblad van
<vereniging> verschijnt xx keer per jaar in een oplage van ongeveer xxx stuks, een en ander
afhankelijk van het aantal leden.
5. <Vereniging> verleent aan <bedrijf> het recht tot plaatsing logo groot xx * xx pixels op eerste
pagina en alle vervolgpagina’s van de website <website vereniging>.
6. <Bedrijf> stelt aan <vereniging> gedurende de looptijd van de overeenkomst elk jaar € xxx,xx
ter beschikking. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting / BTW.
7. <Vereniging> zendt in de eerste maand van het jaar <bedrijf> een factuur voor de
afgesproken jaarbijdrage. <Vereniging> is niet BTW-plichtig.
8. <Bedrijf> zal binnen dertig dagen na het ontvangen van de factuur de jaarbijdrage storten op
een door <vereniging> aangeduide bankrekening storten.
9. Partijen zijn deze overeenkomst aangegaan voor een periode van xx jaar, die aanvangt op
<datum> en eindigt op <datum>.
Samenwerkingsovereenkomst <Bedrijf> - <Vereniging>
1
10. <Bedrijf> en <vereniging> kunnen deze overeenkomst tussentijds beëindigen door opzegging
aan de ander bij aangetekende brief of deurwaardersexploot zonder voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

Met onmiddellijke ingang indien de wederpartij:

De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van
betaling aanvraagt;

De wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt;

Zich gebeurtenissen voordoen welke van dien aard zijn dat van een partij niet
in redelijkheid gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten,
waaronder het in diskrediet brengen van de goede naam van de andere partij.

Met in achtneming van een opzegtermijn van dertig dagen indien:

Door overmacht het beoogde doel van deze overeenkomst onbereikbaar
wordt;

Een partij haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt.
11. Bij beëindiging van de overeenkomst zoals in het vorige artikel bedoeld blijven vorderingen
voortgekomen uit de overeenkomst in de periode waarin de overeenkomst van kracht was
onverkort opeisbaar.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt,
<Naam bedrijf>
<Naam vereniging>
<Naam vertegenwoordiger, functie>
<Naam vertegenwoordiger, functie>
<Plaats>:
<Datum>:
<Plaats>:
<Datum>:
Samenwerkingsovereenkomst <Bedrijf> - <Vereniging>
2
Download