Persbericht Scholen in Delfzijl veilig gemaakt voor aardbevingen

advertisement
Persbericht
27 oktober 2015
Grondige inspectie brengt ook te nemen maatregelen voor de toekomst in beeld
Scholen in Delfzijl veilig gemaakt voor aardbevingen
Alle schoolgebouwen in de gemeente Delfzijl zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd
op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Waar een onveilige situatie
werd geconstateerd, is dit meteen aangepakt, verstevigd of versterkt. Daardoor zijn alle
schoolgebouwen nu veilig.
De gemeente, de schoolbesturen en het bestuur kinderopvang vinden dat de schoolgebouwen
moeten worden versterkt en ook tegen zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden
gemaakt. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Delfzijl dan
maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen volgen de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen
zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar
kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Inmiddels is berekend welke bouwkundige aanpassingen
nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak,
vervangen van metselwerk en verbreding van fundering.
Scholentransitie
Los van de aardbevingen hebben de gemeente Delfzijl, het bestuur kinderopvang en de
schoolbesturen de afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente.
Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen in de hele gemeente, gelet op de dalende aantallen
kinderen. De gemaakte afspraken gingen over nieuwbouw van scholen, handhaving van bestaande
schoolgebouwen, sluiting en samenvoeging van locaties en scholen. Nu ook inzicht is verkregen in de
bouwkundige aanpassingen van de schoolgebouwen, worden de eerder gemaakte afspraken opnieuw
tegen het licht gehouden. De komende periode wordt onderzocht of een bestaande school het beste
kan worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor nieuwbouw.
Vervolg
In de komende maanden zullen de gemeente, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen
plannen maken voor het realiseren van de onderwijstransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de
planning en de vervolgstappen, informeren zij de ouders/verzorgers. Dat zal begin 2016 gebeuren.
Einde persbericht
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Tiny Smit, team communicatie van de
gemeente Delfzijl, telefoon 0596 – 61 91 29, 06 – 29 39 93 50, email: [email protected]
Download