Nieuwsbrief | Onderzoeken schoolgebouwen gemeente Delfzijl

advertisement
Nieuwsbrief | Onderzoeken schoolgebouwen gemeente Delfzijl
27 oktober 2015
Zoals u weet, hebben we ook in Delfzijl te maken met aardbevingen. Dit maakt dat wij ons
afvragen of de gebouwen in onze gemeente voldoende zijn bestand tegen deze bevingen. Dat
hebben wij ons ook afgevraagd voor onze schoolgebouwen. De afgelopen maanden zijn
daarom alle schoolgebouwen in de gemeente Delfzijl grondig geïnspecteerd en is de
bouwkundige staat bekeken. Waar een onveilige situatie werd geconstateerd, is dit meteen
aangepakt. Daardoor zijn alle schoolgebouwen nu veilig.
Met deze nieuwsbrief willen wij u als ouders/verzorgers hierover informeren
De gemeente, de schoolbesturen en het bestuur kinderopvang vinden dat onze schoolgebouwen moeten
worden versterkt en ook tegen zwaardere bevingen bestand moeten worden gemaakt. Uit de inspecties blijkt
dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Delfzijl dan maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen
volgen de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn
gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk en
verbreding van fundering. Schoolbesturen, bestuur kinderopvang en gemeente zien samen de noodzaak ervoor
te zorgen dat onze scholen ook bestand worden tegen zwaardere aardbevingen dan die we tot nu toe hebben
gehad.
Scholentransitie
Los van de aardbevingen hebben de gemeente Delfzijl, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen de
afgelopen jaren al afspraken gemaakt over een scholentransitie in de gemeente. Hierbij is gekeken naar de
spreiding van scholen in de hele gemeente, gelet op de dalende aantallen kinderen. De gemaakte afspraken
gingen over nieuwbouw van scholen, handhaving van bestaande schoolgebouwen, sluiting en samenvoeging
van locaties en scholen. Nu we ook inzicht hebben gekregen in de noodzakelijke, bouwkundige aanpassingen
van onze schoolgebouwen, houden we de eerder gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht. We
onderzoeken de komende periode of een bestaande school het beste kan worden versterkt óf dat we in plaats
daarvan moeten kiezen voor nieuwbouw.
Vervolg
In de komende maanden zullen de gemeente, het bestuur kinderopvang en de schoolbesturen plannen maken
voor het realiseren van de onderwijstransitie. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning en de
vervolgstappen, informeren wij u als ouders/verzorgers. Wij willen dit begin 2016 doen.
Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie verwijzen wij u naar de directie van de school van uw kind(eren).
Jan Menninga
Wethouder Onderwijs gemeente Delfzijl.
Namens
Stichting Noordkwartier
Onderwijsbureau Marenland
VGPONN
Fidarda
Stichting Kids2B
G. Meijer, Directeur – bestuurder
D. Henderikse , Algemeen directeur
H. Lamberink, Directeur – bestuurder
J.A.C.H. van Meekeren, Voorzitter College van Bestuur
G. van der Veen, Directeur – bestuurder
Download