Samen naar een slanke en slimme organisatie

advertisement
ZORG
Samen naar een slanke en slimme organisatie
Consultancy en advies voor nu en de toekomst
Langhenkel Zorg
Langhenkel Zorg is onderdeel van De Langhenkel Groep. Als kennis- en adviesorganisatie zijn we al bijna
25 jaar lang actief binnen het sociale domein. Langhenkel Zorg beweegt zich binnen de overheid, bij verzekeraars
en zorgorganisaties, met het doel daar als bruggenbouwer, adviseur en ondersteuner te fungeren.
Naar verbeterde processen, een hogere kwaliteit en lagere kosten
Budgetten staan onder druk, de cliënt wordt mondiger en veeleisender, in een hoog tempo wordt de
zorgmaatschappij een participatiemaatschappij en de controle op de geleverde kwaliteit wordt intensiever.
Langhenkel Zorg is de partner voor zorgcentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen en medische instituten om te
komen tot de verbetering van deze kwaliteit in een snel veranderende wereld. Dit doen wij door gerichte
aandacht voor de processen van uw verschillende activiteiten. Na een gedegen analyse wordt bepaald hoe u
efficiënter kunt werken en hoe u de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren en borgen. Wij hanteren hierbij de
methodiek “Lean Six Sigma (LSS)”.
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is de combinatie van twee kwaliteitsmanagementmethodes: Lean management en six sigma.
Beide methodieken hebben als uitgangspunt het optimaliseren van werkprocessen rondom de wensen
van de cliënt. Het doel is om producten en diensten op te leveren die continu de verwachtingen van de
cliënt overtreffen. Het achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden
als er inzicht bestaat in deze processen, waarbij uitdrukkelijk aandacht is voor door het elimineren van
verspillingen en het reduceren van doorlooptijden. Lean Six Sigma is de meest effectieve methode voor een
zorgsector die voortdurend wordt uitgedaagd door overheid en zorgverzekeraars om kosten te besparen
en de kwaliteit te verbeteren. Het terugverdieneffect van een Lean Six Sigma-traject varieert, maar is altijd
een veelvoud van de investering.
Lean en Six Sigma zijn een aanvulling op elkaar. Waar Lean zich voornamelijk richt op het elimineren van
onnodige processtappen, gaat Six Sigma meer over het verbeteren van processtappen. Lean concentreert
zich met name op de doorlooptijd en de efficiency van het proces, Six Sigma richt zich op de stabiliteit en
de kwaliteit van de output van het proces.
Omdat beide methodieken elkaar aanvullen, worden ze vaak gecombineerd om tot een optimaal resultaat
te komen in de zorgsector. Uit onze ervaring blijkt dat bepaalde kernelementen cruciaal zijn om meetbare
en duurzame resultaten te boeken.
Uit de praktijk blijkt dat als Lean Six Sigma gedurende langere tijd wordt toegepast, een
kosten/opbrengst ratio van 1:7 of meer behaald kan worden.
Deze kernelementen kunnen als succesfactoren worden beschouwd en kunnen worden gevat in de
volgende compacte Langhenkel Zorg formule:
(Kwaliteit X Acceptatie) Management = Succes
Lean Six Sigma in uw organisatie
Door te focussen op datgene wat voor de uw organisatie belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen,
wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt
(Six Sigma). Lean Six Sigma kan toegepast worden binnen zeer diverse organisaties waarbinnen zeer
uiteenlopende processen plaatsvinden.
Vijf fasen van het DMAIC-model
Het DMAIC-model bestaat uit vijf fasen, die naadloos in elkaar overgaan in een
cyclus proces:
1.Define – In deze eerste fase wordt het probleem gedefinieerd. Daarnaast is
het belangrijk om de volgende onderdelen te onderkennen en te definiëren:
• wat zijn de kritieke fasen in het proces?
• wat is het doel en wat zijn de daarmee samenhangende bedrijfsprocessen?
2.Measure – In deze fase worden de belangrijkste aspecten van het huidige proces gemeten en worden
relevante gegevens verzameld. Daarbij zijn de volgende punten van belang:
• analyse van de input en de output;
• definiëring van het meetplan;
• test van het meetsysteem.
3.Analyze – Vervolgens worden de onderzochte gegevens geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de
verschillende oorzaak-gevolg relaties. Er wordt gezocht naar de diepere oorzaak van defecten en fouten.
Er worden basisinstrumenten gebruikt om:
• hiaten tussen de huidige prestaties en de gewenste prestaties op te sporen;
• de input en de output te identificeren;
• prioriteren van potentiële kansen te inventariseren.
4.Improve – Het huidige proces wordt in deze fase verbeterd met behulp van technieken en creatieve
oplossingen. Brainstormsessies kunnen daarbij een handig hulpmiddel zijn. Andere, voor de hand liggende
oplossingen zijn:
• innovatieve ideeën;
• focus op de eenvoudigste en gemakkelijkste oplossingen;
• opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsplan;
• implementatie van verbeteringen;
• achterhalen van fouten en oorzaken, met behulp van een Ishikawa diagram.
5.Controle – In deze fase draait het niet alleen om controle, maar bovenal op toezicht. Controle zorgt er voor.
dat eventuele afwijkingen in de toekomst gecorrigeerd worden. Toezicht leidt tot blijvende verbetering en
garandeert daardoor langdurig succes. Permanent toezicht is daarbij wel geboden.
Gratis Quick Scan
Wilt u meer weten over LSS en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek
aan met onze adviseur. Hij komt graag bij u langs voor een gratis Quick Scan.
Langhenkel Zorg richt zich ook op de inkoop
Ondanks de druk van de vergrijzing en toenemende bezuinigingen - bezuinigingen die ook ten grondslag liggen
aan de transitie van een deel van de AWBZ-zorg naar de verzekeraars en de gemeenten - blijven inkoopuitgaven
in de zorg vaak stijgen. Het belang van inkoop in de zorg neemt dus toe. Door slim gebruik te maken van
marktontwikkelingen en samenwerkingsverbanden, valt er vaak nog een slag te maken.
Maak kennis met onze specialisten
Gaat u ook inzetten op het optimaliseren van uw inkoop? Maak dan eens kennis met een van onze
inkoopspecialisten. Zij komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.
Best Practices
Labonderzoek & Farmacie kan 5 tot 20% goedkoper
Kostenbesparing op de inkoopkunt u bij voorbeeld realiseren door gebruik te maken van nieuwe initiatieven aan
de aanbodzijde. Zo werkt Langhenkel Zorg nauw samen met Het Huisartslab, een partij waarmee onder meer
huisartsen en verpleeginrichtingen een aanzienlijke besparing realiseren op laboratoriumonderzoek en farmacie.
De besparing kan oplopen van 5% tot 20% van de NZa-tarieven. Door middel van bodes worden de monsters
in het hele land opgehaald en vaak dezelfde dag nog ontvangt men digitaal de uitslag. De bodes dragen ook zorg
voor de distributie van farmacie en verbandmiddelen. Vraag Langhenkel Zorg om een vrijblijvende offerte.
Langhenkel Zorg als bruggenbouwer
De zorgsector heeft steeds meer te maken met de gemeentelijke overheid. Door
inzicht te krijgen in de verantwoordelijkheden, verplichtingen, beperkingen en
ambtelijke realiteit en taal van gemeenten, kunnen zorgaanbieders effectiever
sturen bij de zorginkoop (aanbestedingen) door gemeenten en in hun
samenwerking met gemeenten. Vanuit een lange ervaring met het werken bij en
voor gemeenten kunnen onze adviseurs zorgaanbieders gericht begeleiden en
ondersteunen bij de veranderingen die de komende jaren gestalte gaan krijgen.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij uw offerte in het kader van
aanbestedingen, de inrichting van het verantwoordingsproces richting gemeenten
en het scholen van uw medewerkers in het rapporteren/communiceren op een
wijze die voldoet aan bestuursrechtelijke voorschriften.
Meer informatie
Voor meer informatie over onze diensten en producten kunt u contact opnemen met Carolien Ansems
([email protected]), telefoonnummer 06 - 54 99 60 24.
ZORG
Kantoor Zwolle Kantoor Rosmalen
Noordzeelaan 62, 8017 JW Zwolle
Postbus 40127, 8004 DC Zwolle
T (038) 467 72 00
Stationsplein 3e, 5241 GN Rosmalen
T (073) 523 11 11
Onderdeel van De Langhenkel Groep
[email protected]
www.langhenkelzorg.nl
Download