Alles-in-1

advertisement
Alles-in-1
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Cito Spelling 3.0 en Alles-Apart/Alles-in-1
De spellingcategorieën aangeboden in lesmethodes en gevraagd in de Cito Spellingtoetsen komen niet altijd volledig
overeen. Dat is ook het geval bij Alles-Apart.
Er zijn twee opties om hier mee om te gaan:
• U biedt de categorieën die nog niet via de methode aangeboden zijn extra aan, vóór het afnemen van de Cito
Spelling 3.0.
•
U houdt binnen de analyse van de toetsresultaten rekening met de te verwachten uitval op niet aangeboden
spellingcategorieën.
Beide opties en veel gestelde vragen over dit onderwerp, zijn in dit document voor u uitgewerkt.
Welke lessen moeten zijn aangeboden voor de Cito?
In onderstaande tabel vindt u welke lessen moeten zijn aangeboden voor het afnemen van de Cito Spelling 3.0.
Welke spellingcategorieën moet ik extra aanbieden omdat ze nog niet binnen de methode aan
de orde zijn geweest?
Wanneer u de lessen uit onderstaande tabel hebt gegeven, zijn er drie spellingcategorieën niet aangeboden.
Deze staan in de meest rechtse kolom. Wilt u dat alle spellingcategorieën aangeboden zijn die in Cito
Spelling 3.0 getoetst worden, dan kunt u deze categorieën vervroegd aanbieden.
Cito Spellingtoets 3.0
Groep 4/Alles-Apart
Onderdelen die dan nog niet aan bod zijn geweest
M4
Groep 4 Project 3 week 4
• Geen
E4
Groep 4 Project 5 week 2
• Geen
M5
Alles-Apart niveau B
hoofdstuk 7
• Verandering van -f- in -v- en -s- in -z- bij verbuiging of meervoudsvorming
• Woorden met -em, -elen, -enen of -eren
E5
Alles-Apart niveau B
hoofdstuk 10
• Geen
M6
Alles-Apart niveau C
hoofdstuk 7
• Geen
E6
Alles-Apart niveau C
hoofdstuk 10
• Eindstuk -teit (eindstuk -heid is wel aangeboden)
Alles-in-1
Wat zegt Cito over het afnemen van de
Cito Spelling 3.0 wanneer nog niet alle
spellingcategorieën zijn aangeboden?
Wanneer een bepaald onderdeel nog niet aan bod
is geweest, is het logisch dat veel kinderen hierin
nog fouten maken. Het is niet noodzakelijk om alle
categoriëen aangeboden te hebben op het moment
van de toets. Het Cito zegt hierover het volgende:
Nog niet alle stof uit de toets is aan bod geweest
in de methode, en dus ook niet in mijn lessen. Wat
doe ik nu?
U neemt gewoon de toets af zonder uw onderwijsaanbod
aan te passen. Het is dus niet nodig om categorieën
die op het moment van toetsing normaliter nog niet
aan bod zijn geweest in de methode, voorafgaand
aan een toetsafname alvast aan te bieden. De toetsen
van Cito bevatten naast stof op het niveau van de
leerlingen ook altijd opgaven voor leerlingen die wat
extra’s aankunnen. Zo kunt u signaleren welke leerlingen
bovengemiddeld scoren. Het kan voorkomen dat uw
methode tussen twee toetsmomenten net iets langzamer
gaat dan andere veelgebruikte methodes. Wanneer uw
groep in zo’n geval wat lager scoort dan verwacht, zal
dit zich op een volgend toetsmoment vanzelf herstellen.
Om de toetsresultaten goed te interpreteren is deze
informatie dus wel van belang. Maak hiervan daarom
een aantekening. (Cito Arnhem, Veel gestelde vragen
over de toetsen Spelling 3.0 – November 2014)
Dé methode voor samenhangend onderwijs
In een vergelijkbaar document als dit dat wij bij de
vorige Cito Spelling toetsen schreven, hebben wij
onderstaande quote die destijds (2010) op de Cito
website stond gebruikt.
Op zich is het geen probleem om de vaardigheid en de
vooruitgang van een leerling te bepalen als nog niet
alle categorieën in de lessen aan bod zijn geweest.
Het is namelijk helemaal niet zeker (en zelfs niet
erg waarschijnlijk) dat de leerlingen de opgaven die
betrekking hebben op die onbehandelde categorieën
allemaal fout zullen beantwoorden. Leerlingen zien buiten de lessen spelling om -regelmatig woorden uit
categorieën die nog niet behandeld zijn, in boeken
en leesteksten. Ook zonder expliciete instructie zal
een deel van deze woorden door hen ‘vanzelf’ goed
geschreven worden. Wel kan er een vertekend beeld
ontstaan indien een taak wordt voorgelegd met erg veel
categorieën die nog niet behandeld zijn. Je kunt dan
beter een paar maanden wachten met de afname (dan
zijn de vaardigheidsscores die leerlingen halen gewoon
bruikbaar; alleen de niveaus a t/m e of i t/m v zijn niet
geldig). Als vuistregel kun je stellen dat ongeveer 75 à
80% van de categorieën aan bod moet zijn geweest.
Alles-in-1
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Welke spellingcategorieën worden er in de Cito Spelling 3.0 gevraagd en wanneer komen deze
binnen Alles-in-1 Groep 4 en Alles-Apart aan bod?
In de schema’s op deze en volgende pagina ziet u welke spellingcategorieën worden aangeboden in de toetsen
van M4/E4, M5/E5 en M6/E6. Ook ziet u wanneer deze categorieën worden aangeboden in Alles-in-1 Groep 4
en niveau B en C van Alles-Apart. Dit schema kan u helpen bij het analyseren van de resultaten van Cito.
Spellingcategorieën Cito 3.0
Afnamemoment Cito
Aanbod Alles-in-1 groep 4
6
Woorden met sch(r)
M4
Project 1 - week 2
7
Woorden met ng(-) of nk(-)
M4
Project 1 - week 4
8
Woorden met f- of v- en s- of z-
M4
Project 1 week 4 (f) en 6 (v)
10
Woorden met -aai(-), -ooi(-), -oei(-)
M4
Project 1 week 6
11
Samengestelde woorden met twee of meer medeklinkers na elkaar
M4
12
Woorden met (-)eer(-), (-)eur(-), (-)oor(-)
M4
13
Woorden met be-, ge-, ver-, te-, -el, -er, -en, -te
M4
E4
Project 2 - week 4** en 6***
14
Woorden met (-)ei(-) of (-)ij(-)
M4
E4
Project 3 - week 2****
15
Woorden eindigend op -d
M4
E4
Project 2 - week 4
16
Woorden met -a, -o, -u (klinkt als /aa/, /oo/, /uu/)
E4
Project 4 - week 2
17
Woorden met -au(-), -auw, -ou(-) of -ouw
E4
Project 2 - week 2
18
Woorden met -ch(t)
E4
Project 5 - week 2
19
Woorden met -eeuw, -ieuw, -uw
E4
Project 3 - week 4
20
Woorden met open eerste lettergreep
E4
Project 4 - week 2
21
Woorden met gesloten eerste lettergreep
E4
Project 4 - week 6
*
**
***
****
Luisterwoorden met twee klankgroepen
-el, -er, -en
be-, ge-, verwoorden met ei
E4
Project 3 - week 4*
Project 2 - week 6
Alles-in-1
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Spellingcategorieën Cito 3.0
Afnamemoment Cito
Aanbod in Alles-Apart
7
Woorden met ng(-) of nk(-)
M5
niveau B hoofdstuk 2
8
Woorden met f- of v- en s- of z-
M5
9
Verkleinwoord met uitgang -je(s) (na -d en -t), -etje(s), -pje(s)
10
Woorden met aai(-), ooi(-), oei(-)
11
Samengestelde woorden met twee of meer medeklinkers na elkaar
12
E5
Groep 4
E5
M6
niveau B hoofdstuk 9
M5
niveau B hoofdstuk 5
Woorden met (-)eer(-), (-)eur(-), (-)oor(-)
M5
Groep 4
13
Woorden met be-, ge-, ver-, te-, -el, -er, -en, -te
M5
niveau B hoofdstuk 1*
niveau B hoofdstuk 7**
14
Woorden met (-)ei(-) of (-)ij(-)
M5
E5
15
Woorden eindigend op -d
M5
E5
16
Woorden met -a, -o, -u (klinkt als /aa/, /oo/, /uu/)
M5
17
Woorden met -au(-), -auw, -ou(-) of -ouw
18
Woorden met -ch(t)
M5
E5
19
Woorden met -eeuw, -ieuw, -uw
M5
20
Woorden met open eerste lettergreep
21
E6
niveau B hoofdstuk 5(ei)
niveau B hoofdstuk 7(ij)
E6
niveau B hoofdstuk 2
E6
niveau B hoofdstuk 3
E6
niveau B hoofdstuk 6(ou)
niveau B hoofdstuk 8(au)
M6
E6
Groep 4
E5
M6
E6
niveau B hoofdstuk 1
M5
E5
M6
E6
niveau B hoofdstuk 3
Woorden met gesloten eerste lettergreep
M5
E5
M6
E6
niveau B hoofdstuk 3
22
Verandering van -f in -v- en -s in -z- bij verbuiging of
meervoudsvorming
M5
E5
M6
E6
niveau B hoofdstuk 10
23
Woorden met -em, -elen, -enen of -eren
M5
E5
M6
E6
niveau C hoofdstuk 5
24
Woorden op -ig(-) en -lijk(-)
E5
M6
E6
niveau B hoofdstuk 4
25
Woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i
M6
E6
niveau C hoofdstuk 4
26
Woorden waarin /s/ geschreven wordt als c
M6
E6
niveau C hoofdstuk 6
27
Woorden waarin /s/ geschreven wordt als k
E6
niveau C hoofdstuk 6
28
Woorden beginnend met 's of eindigend op 's
E6
niveau C hoofdstuk 3 (begin)
niveau C hoofdstuk 4 (eind)
29
Woorden met -tie(-) waarin t klinkt als ts
E6
niveau C hoofdstuk 3
30
Woorden met -heid of -teit
E6
niveau B hoofdstuk 6 (heid)***
31
Leenwoorden waarin /zj/ geschreven wordt als g(e)
E6
niveau C hoofdstuk 8
M6
E5
* - stomme e
** - be, ge, ver
*** - teit wordt niet op niveau C aangeboden
Waar vind ik meer informatie over de Cito Spelling 3.0?
Cito heeft een uitgebreid document gemaakt met veelgestelde vragen over de Cito Spelling 3.0 toetsen.
Zie: http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/files/primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_veelgestelde_vragen_
spelling_3_0.ashx
Download