Ubbink en de stappen op MVO ladder

advertisement
Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
Ubbink en de stappen op MVO ladder
Ubbink BV in vogelvlucht
Opgericht in 1896 door dhr. B. Ubbink, nu beursgenoteerd
Ca.250 medewerkers bij Ubbink NL, 680 in Europa in 7 landen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sinds jaren ‘70.
Intensieve research en innovaties: eerste fabrikant met
kunststof dakdoorvoeren, loodvervanger etc.
Productie conform principes van World Class Manufacturing
Continu verbeteren middels: 6 sigma
ISO 9001 sinds 1992; ISO 9001:2015 sinds maart 2015
Wat wil de klant?
Wat vraagt de markt
concurrentie
GEMAK
Water- & Airtightness
rookgas
ventilatie
Lucht
&
Waterdicht
120 jaar geschiedenis en ervaring
Enkele bekende Producten
MVO zit in het bloed
Al sinds de 70-jaren een sociaal statuut
Als een van de grootste werkgevers heb je lokale verantwoordelijkheid, wij doen
dit o.a. via sponsoring en support:
Hanzefeest
Doesburg Binnenste Buiten
Sportclub Doesburg
Vrienden van de Meulenvelders
Angerlo vooruit
Kegelclub
Vierdaagse van Nijmegen
Singelloop
Doesburg 777
Stagiaires, afstuderen samenwerking met Universiteiten, HAN, Graafschap College
en lagere scholen
Samenwerking met sociale werkplaats WEDEO (10-20 pers) en stichting Philadelphia
Re-integratie van langdurig werklozen
Sponsoring van o.a : Orion Topvolleybal, de Graafschap, Beachvolleybal, Wielrennen
Waarom
MVO
certificering??
Aanpak MVO volgens norm
1. Voorbereidingsfase: Bepalen ambitieniveau, vormen van een MVO team
en aanwijzen van MVO coördinator
2. MVO nulmeting op de 33 MVO indicatoren
3. Stakeholderanalyse
4. Bepalen beleid, doelstellingen en maatregelen
5. Bepalen procedures en inrichten
managementsysteem
6. Opstellen communicatieplan
7. Voorbereiden van de organisatie op certificering
8. Certificering door certificerende instelling
Aanpak Ubbink
MVO nulmeting op de 33 MVO indicatoren
Stakeholderanalyse
Bepalen beleid, doelstellingen en maatregelen
Compliance
Opstellen communicatieplan
Kpi’s
Certificering door certificerende instelling
Stakeholders
Onder onze stakeholders verstaan wij de partijen en organisaties
die wij in het kader van onze economische, sociale en
maatschappelijk doelstellingen tevreden willen stellen, hieronder
vallen dus:
De medewerkers
De samenleving (in brede zin van het woord)
De klanten
De leveranciers
De aandeelhouders
Stakeholder management
Uitvragen van stakeholders:
Kwantitatieve methodes
Schriftelijke enquête
Telefonische enquête
1 op 1 gesprekken
Online onderzoek
Kwalitatieve methodes
Groepsdiscussie
Diepte-interview
Arbeidsomstandigheden &
volwaardig werk
x
x
A. Werknemers
B. Directie
C. Aandeelhouders
D. Ondernemingsraad
E. Wedeo
x
x
x
F. VGWM
G. Klanten
x
x
H. Overheid
I. Bedrijventerrein
x
x
x
x
x
x
x
x
J. Branche
K. Leveranciers
L. Samenwerkingsverbanden
Sub Totaal
x
8
x
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
x
4
x
5
x
6
x
x
6
Pos. bijdrage aan locale econ. & bedrijvigheid
Naleving m.b.t. milieu aangelegenheden
Bijdrage a.h. econ. systeem
Dir. Econ. Waarde
Transport
Mil.rel.info. Producten & diensten
Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
Biodiversiteit
Water
Energie
Grondstoffen
Naleving m.b.t. consumenten aangelegenheden
Privacy v. klanten
Consumenten
aangelegenheden
Eerlijk zaken doen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
x
x
8
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
6
8.2
Versie A
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Mensenrechten
x
x
Marketing & communicatie
9
Etikettering v. producten & diensten
8
Gezondheid & veiligheid v. consumenten
Uitbanning kinderarbeid
7
Naleving m.b.t eerlijk zaken doen
Vrijheid v. vereniging & coll. Arbeidsonderh.
6
Concurrentiebelemmerend gedrag
Verbod op discriminatie
5
Publiek beleid
Strategie & beheer
4
Corruptie
Diversiteit & kansen
3
Gemeenschap
Opleiding & onderwijs
Werkgelegenheid
Ubbink bv
1
Rechten v. inheemse bevolking
Gezondheid & veiligheid
2
Stakeholderprofiel
Stakeholdermanagement
Veiligheidsbeleid
Verhouding werkg/werkn
Handboek MVO
Preventie v. gedwongen en verplichte arbeid
Stakeholder management
x
x
x
x
x
3
x
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
x
x
9
x
x
x
x
4
x
x
x
Milieu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
5
x
x
3
4
1
x
x
x
x
x
x
x
8
9
5
2
x
x
x
10
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
x
x
Betrokkenheid
bij de ontw. Vd
gemeenschap
x
6
7
x
x
x
x
x
x
8
x
7
MVO stuurgroep
Wetgeving
Ongevallen, opmerkingen etc
Ubbink History ( roots)
Risico's
2
Sub Totaal
2
x
x
x
x
4
x
x
2
x
x
x
1
0
0
1
1
0
11 15 8 8
X X X X
4
5
7
7
7
x
x
0
0
2
0
0
0
3
7
11
X
5
4
2
x
x
x
3
x
x
x
2
x
x
1
0
0
1
1
0
2
13 8
X X
4
4
1 10 10
X X
6
2
12
X
x
x
x
1
0
5
1
x
x
x
x
1
2
1
1
Zeer belangrijk
gemiddeld belangrijk
Zeer onbelangrijk
10
Totaal
7 X
12
X
8
X
8
X
Opsteller
Eigenaar
Blad 1 van 1
P. de Boer
KAM manager
7-8-2014
9
X
8
X
Stakeholder management
Stakeholder management
Handboek MVO
Stakeholdermanagement
Stakeholderprofiel
8.2
Versie A
Monitoring dialoog met belanghebbenden
a
Belanghebbenden
b
c
Is direct
betrokken
Heeft
bij
direct
uitvoering/
Maakt deel belang bij monitoring/
uit van eigen economis bijstelling
organisatie ch succes MVO-beleid
A. Werknemers
x
x
B. Directie
x
x
C. Aandeelhouders
x
x
D. Ondernemingsraad
x
x
x
E. WEDEO
x
x
x
F. VGWM
x
x
x
d
e
f
Heeft direct
belang bij
product/
dienst en
voorkomen
negatief effect
bedrijfsuitoefe
ning
Is bereid &
geschikt om beleid,
eisen, acceptatie,
voorwaarden te
formuleren t.a.v.
knelpunten &
veranderingstrajec
ten
Kan
samenleving
representeren
bij beoordeling
v. oplossingen
met excellent
karakter
x
1
op de
Minimale hoogte
inspanning houden
3
4
Hoe communiceren
x
x
Ubdate (67,6%), mail
(13,5%), koffierondje
(13,5%)
x
x
Ubdate/mail
x
Ubdate
x
Ubdate/mail
tevreden
houden
x
x
x
x
I. Bedrijventerrein
x
x
x
K. Leveranciers
x
x
x
x
x
x
x
x
Hoe vaak per
jaar
communicer
en
Wanneer communiceren
Met wie
communiceren
Tijdens kerst en
halverwege het jaar
Werknemers
Tijdens kerst en
2x per jaar
halverwege het jaar
Leden Directie
Tijdens
aandeelhoudesvergader
2x per jaar
ing
Leden aandeelhouders
Tijdens kerst en
Leden
2x per jaar
halverwege het jaar
ondernemingsraad
2x per jaar
Jaarlijkse gesprekken
1x per jaar
Ubdate
2x per jaar
Mail, productgroep
gesprekken per jaar of
per kwartaal
2x per jaar
Per mail en/of
persoonlijke
gesprekken
1x per jaar
Tijdens kerst en
halverwege het jaar
Tijdens kerst en
halverwege het jaar
Leidinggevende wedeo
en wedeo medewerkers
Tijdens
eindejaarsgepsrekken
Contactpersonen van
onze buitendienst
Wanneer er iets te
melden is
x
x
x
L. Samenwerkingsverbanden
x
x
x
x
7.4 Beschrijving communicatie
belangrijke
stakeholder
s
x
H. Overheid
2
x
G. Klanten
J. Branche
Gewenste vorrn dialoog geralateerd aan de
invloed of belang van de stakeholder
Typeren belang of invloed
Benoemen belangengroepen
Leden VGWM
Angelique
Beem
Simone
Winkelhorst
(Rotra), Carin Buiting
Jaarlijkse gesprekken
1x per jaar
Pro actief
Contactpersoon FME
x
Persoonlijke
gesprekken
1x per jaar
Pro actief
Diverse
x
Gesprekken
1x per jaar
Pro actief
Diverse
niveau-1
niveau-2
niveau-3
niveau-4
niveau-5
Opsteller
Eigenaar
Blad 1 van 1
P. de Boer
KAM manager
7-8-2014
Compliance
MVO indicator met betrekking tot MVO-kernthema II:
nr.
1
2
arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
Werkgelegenheid
arbeidsovereenkomst
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Interne regelingen
Cao
Cao Metalektro
Verhouding tussen werkgever en werknemer
betaling van arbeidsloon
vastlegging minimum loon/ loon in overeenstemming met de
levensbehoeften
ontslag en disciplinaire maatregelen
werktijden/betaald en onbetaald verlof/parttime werk
3
moederschap/ouderschap
ondernemingsraad indien meer dan 50 werknemers
Cao
Personeelshandboek
Gezondheid en Veiligheid
6
7
8
9
10
11
Ja
Ja
Ja
Ja
NL-wet:BWB - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
NL-wet:BWBR0002638 -Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
ILO conventie 95
Ja
Ja
Ja
ILO conventie 117,131
Ja
NL-wet:BWB - boek 7 - bijzondere overeenkomsten
NL-wet:BWBR0007671- Arbeidstijdenwet
ILO conventie 1,14,30,47,98,103,106,116,132,175,182
ILO conventie 3,156,183,191
NL-wet:BWBR0002747 - wet op de ondernemingsraden
NL-wet:BWBR0001937-Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO)
Ubbink
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
NL-wet:BWBR0010346 - Arbeidsomstandigheden wet
ILO conventie 155
NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties
gehele eisen is van toepassing
Ubbink regel: Personeelshandboek
EU-wet: Europese Machinerichtlijn
EU-wet: Europese Machinerichtlijn
NL-wet: Warenwetbesluit liften
NL-wet: Besluit rendementseisen cv-ketels
NL-wet:airco en ventilatie
NL-wet: Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater
NL-wet: Warenwetbesluit drukapparatuur
NL-Wet: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NL-wet: Regeling beheer batterijen en accu’s 2008
94/9/EG en DIN 13453-1
NL-wet: Brandveilig gebruik gebouwen
NL-wet: branddeuren NEN-EN 16034-1 of NEN 6069
NL-wet: ATEX richtlijn ontploffing
Regeling Risico's Zware Ongevallen (RRZO)
DIN EN 15635 norm
NPR 3299
ILO conventie 140
ILO conventie 142, 195
Ubbink
Ja
Ja
Ja
NL-wet:BWBR0006502- Awgb- Algemene wet gelijke behandeling
ILO conventie 100
ILO conventie 111
Ubbink
Ja
Ja
Ja
Ja
Mensenrechten (zaken doen met risico landen)
Publiekrechtelijke eisen
Warenwet liften
CV instalaties
Airco instalaties
Legionella
compresoren
NEN 1010
accu's
roldeuren
Brandveilig gebruik gebouwen
Branddeuren
ATEX richtlijn ontploffing
BRZO: RRZO
nr.
NL-wet:BWBR0001937-Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO)
Relevant
Controle stellingen magazijn (DIN EN 15635 norm )
Accu´s onderhoud heftrucks en reachtrucks
Opleiding, onderwijs aard en organisatie van het werk
doorbetaald verlof voor studie, opleiding en vaardigheid training
aanbieden en toegang tot geschikte opleidingen voor beroepsuitoefening
Personeelshandboek
Diversiteit en kansen
gelijke behandeling
gelijke beloning (ISF-functieschalen)
discriminatie in arbeid en beroep
Personeelshandboek
MVO indicator met betrekking tot MVO-kernthema lII:
Bedrijfsvoering van elektrische installaties
machine richtlijnen
Personeelshandboek
Hijs en hefmiddelen EKH
5
NL-wet:BWB - boek 7 - bijzondere overeenkomsten titel 10 arbeidsovereenkomst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Veiligheid en gezondheid in de werkomgeving
4
Publiekrechtelijke eisen
Strategie en beheer
zorgplicht om mensenrechtenschendingen te voorkomen
OESO-Richtlijnen
Verbod op discriminatie
Verbod op discriminatie
discriminatie in arbeid en beroep
Personeelshandboek
Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
mogelijkheid arbeidsomstandigheden te beïnvloeden
Personeelshandboek
Uitbanning kinderarbeid
verbod op kinderarbeid
voorkomen van alle mogelijke vormen van kinderarbeid
Personeelshandboek
NEVI
Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
voorkomen van alle mogelijke vormen van gedwongen en verplichte arbeid
Personeelshandboek
Beveiligingsbeleid
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
mensenrechten
zorgplicht om mensenrechtenschendingen te voorkomen
Personeelshandboek
datalekken
normen
bronvermelding
Wie verantwoordelijk?
Voldoen wij hieraan
Periodieke controle
externe melding
Manager HRM
Personeelshandboek
Manager HRM
http://wetten.overheid.nl
Manager HRM
https://www.fnvbondgenoten.nl/mijnbranche/cao/cao's_metaal/metalektro-cao/
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
continu
1x per jaar
continu
nee
nee
nee
http://wetten.overheid.nl
http://wetten.overheid.nl
http://www.ilo.org/ilolex/english/
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
continu
continu
continu
nee
nee
nee
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
continu
continu
continu
continu
continu
continu
continu
1x per jaar
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
http://wetten.overheid.nl
Manager HRM en KAM
Ja
http://www.ilo.org/ilolex/english/
Directie
Ja
NEN opgeslagen bij TD
TD manager
Nee
http://www.machinerichtlijn.eu/data/files/98-27-eg-nederlands.pdf TD manager
Ja
handboek ubbink
Manager HRM
Ja
http://gevaarlijkwerk.arbozone.nl/artikelen/hijs-en-hefmiddelen
KAM manager
Ja
http://www.ekh.nl/Hijsen-en-heffen/Regelgeving.aspx
KAM manager
Ja
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008212/geldigheidsdatum_17-09-2014TD manager
Ja
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005828/geldigheidsdatum_29-09-2014TD manager
Ja
http://www.airco-kenniscentrum.nl/regelgeving
TD manager
Ja
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030166/geldigheidsdatum_29-09-2014KAM manager
Ja
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010586/geldigheidsdatum_29-09-2014TD manager
Ja
https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-1010-NPR-5310.htm
TD manager
Ja
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024492/geldigheidsdatum_15-02-2013TD manager
Ja
Opvraagbaar bij de instalateur
TD manager
Ja
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/brandveilig-gebruik-gebouwen
TD manager
Ja
http://www.agnifiredoors.nl/wetgeving-branddeuren.html
TD manager
Ja
http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=634
KAM manager
Ja
http://brzoplus.nl/instrumenten-0/werkwijzer-brzo-ii-0/regelgeving/wetgeving/brzo-0/regeling-risico'/
KAM manager
Ja
http://mijnwetten.nl/wet-rampen-en-zware-ongevallen
KAM manager
Ja
http://www.polypal.nl/nl/inspecties
Magazijn manager
Ja
http://batterysalesbelgium.be/pages/public/page.php?hg=19&sg=10&ig=42&titel=Het_laadstation_/_accuruimte
Magazijn manager
Ja
continu
2x per jaar
niet aanwezig
continu
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
ARBO unie inspectie
ARBO unie inspectie
wordt geregeld
nee
nee
Torsit
Torsit
Otis
Geas
Cevsin
Aquacare
ingesoleren
Nee
RNW
Crowford
Nee
Leering
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ilo.org/ilolex/english/
P:/HRM/personeelshandboek
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
continu
continu
1x per jaar
nee
nee
nee
http://wetten.overheid.nl
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ilo.org/ilolex/english/
P:/HRM/personeelshandboek
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
Ja
continu
continu
continu
1x per jaar
nee
nee
nee
nee
bronvermelding
Wie verantwoordelijk?
Voldoen wij hieraan
Periodieke controle
externe melding
http://www.archive.org/stream/Bupo-Verdrag/BuPo_djvu.txt
http://www.oesorichtlijnen.nl/
Manager HRM
KAM manager
Ja
Ja
continu
1x per jaar
nee
nee
http://www.ilo.org/ilolex/english/
SA 8000 requiremnet 4
SA 8000 requirement-8
http://www.ilo.org/ilolex/english/
SA 8000 requirement-6
SA 8000 requirement-7
SA 8000 requiremnet 4
SA 8000 requirement-3
DIN EN 15635 norm
NPR 3299
SA 8000 requirement-5
normen
http://wetten.overheid.nl
http://wetten.overheid.nl
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://www.ilo.org/ilolex/english/
http://wetten.overheid.nl
http://wetten.overheid.nl
P:/HRM/personeelshandboek
BuPo verdrag
Maatschappelijk verantwoord ondernemen met de OESO-richtlijnen
Ja
Ja
NL-wet:Grondwet artikel 1
ILO conventie 111
Ubbink
Ja
Ja
Ja
SA 8000 requirement-5
SA 8000 requirement-5
http://www.art1.nl/artikel/6549-Tekst_Artikel_1_Grondwet
http://www.ilo.org/ilolex/english/
P:/HRM/personeelshandboek
Manager HRM
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
Ja
continu
continu
1x per jaar
nee
nee
nee
ILO conventie (87, 98)
Ubbink
Ja
Ja
SA 8000 requirement-4
http://www.ilo.org/ilolex/english/
P:/HRM/personeelshandboek
NL-wet:BWBR0007671- Arbeidstijdenwet ATW
ILO conventie (138)
Ubbink
NL-wet: handreiking verandwoord inkopen
Ja
Ja
Ja
Ja
ILO conventie (29,105)
Ubbink
Ja
Ja
NL-wet:BWBR0008973- Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
UVRM- universele verklaring van de rechten van de mens
Vrijwillige principes met betrekking tot beveiliging en mensenrechten
BuPo verdrag
Ubbink
EU-wet:datalekken
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
12
Rechten van de inheemse bevolking
landgebruik, respect tradities, respect rechten
MVO indicator met betrekking tot MVO-kernthema lV:
ILO conventie (ILO C169 )
nr.
Eerlijk zaken doen
Publiekrechtelijke eisen
13
Gemeenschap
bedrijfsethiek, integriteit, transparantie, eerlijkheid, verantwoording en
respect voor de wet
economische delicten
oneerlijke, misleidende, agressieve handelspraktijken
implementatie 10 Global compact principes
WABO
SA 8000 requirement-2
normen
NL-wet:BWBR0001854- wetboek van strafrecht
NL-wet:BWBR0002063- Wet op de economische delicten
NL-wet: BWB - boek 6 - afdeling 3a oneerlijke handelspraktijken
United nations Global compact principels
NL-wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
SA 8000 requirement-1
Manager HRM
Manager HRM
Ja
Ja
1x per jaar
1x per jaar
Nee
nee
http://wetten.overheid.nl
Manager HRM
http://www.ilo.org/ilolex/english/
Manager HRM
P:/HRM/personeelshandboek
Manager HRM
http://www.nevi.nl/sites/default/files/Brochure_Gedragscode_2012_A5.PDF
Hoofd inkoop
Ja
Ja
Ja
Ja
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
Nee
Nee
nee
nee
http://www.ilo.org/ilolex/english/
P:/HRM/personeelshandboek
Ja
Ja
continu
1x per jaar
nee
nee
Manager HRM
Manager HRM
http://wetten.overheid.nl
Inkoop Manager
Ja
1x per maand
http://nl.wikipedia.org/wiki/BUPO
Manager HRM
Ja
1x per jaar
http://www.voluntaryprinciples.org/principles/index.php
Manager HRM
Ja
1x per jaar
http://www.archive.org/stream/Bupo-Verdrag/BuPo_djvu.txt
Manager HRM
Ja
1x per jaar
P:/HRM/personeelshandboek
Manager HRM
Ja
1x per jaar
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/07/10/meldplicht-datalekken-en-uitbreiding-boetebevoegdheid-cbp-1-januari-2016-van-kracht
ICT manager
Nee
1x per jaar
Nee
Nee
Nee
Nee
nee
Nee
http://www.ilo.org/ilolex/english/
Manager HRM
Ja
1x per jaar
Nee
bronvermelding
Wie verantwoordelijk?
Voldoen wij hieraan
Periodieke controle
externe melding
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
continu
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
nee
Nee
Nee
Nee
Nee
http://wetten.overheid.nl
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Directie
http://wetten.overheid.nl
Directie ( MT)
http://wetten.overheid.nl
Directie ( MT)
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
Directie ( MT)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_18-09-2014Directie ( MT)
MVO Beleid Ubbink
De onderneming kent in het kader van haar statutaire doelstellingen een
economische, een sociale en een maatschappelijke taak. (basis sociaal statuut:1975)
Basisbeginsel- Economisch (profit)
Economisch stelt de onderneming zich ten doel een zodanig renderende productie in stand te
houden, dat daardoor ook op langere termijn het levensonderhoud c.q. de werkgelegenheid
van haar medewerkers zo goed mogelijk verzekerd is. Het streven naar winst is mede aan dit
hoofddoel dienstbaar.
Basisbeginsel: Sociaal (people)
Sociaal stelt de onderneming zich ten doel de materiële en immateriële belangen van het
personeel zo goed mogelijk te dienen en belangen tegenstellingen te overbruggen waar dat
mogelijk is. Bepalend is daarbij, dat de onderneming een samenwerkingsverband dient te zijn
van verantwoordelijke mensen die elkaar voluit respecteren.
Basisbeginsel: Maatschappelijk (planet)
Maatschappelijk streeft de onderneming naar het op de markt brengen van voor de
samenleving waardevolle producten met een zo duurzaam mogelijk karakter, waarbij de
onderneming ook tegenover haar eigen afnemers en ten aanzien van haar natuurlijke leefmilieu
een daadwerkelijk rentmeesterschap nastreeft.
MVO beleid en kernpunten in een oogopslag
medewerkers
samenleving
?
TEVREDENHEID
People
Planet
Profit
Werkgelegenheid
Afvalbeleid/
recycling
Rentabiliteit
Afstand/participatie
Opleiding/training
Welzijn/veiligheid
Groene stroom,
energie neutraal,
CO2 neutraal
Profit sharing
Maatschappel
ijke sponsors
Management
systemen
Integriteit/Sociaal verantwoord/Sociaal statuut
Uitdieping Basisbeginsel Sociaal (people)
Het sociale beleid wordt gezien als een zelfstandig en wezenlijk
onderdeel van het totale directiebeleid. Ook voor het personeelsbeleid
blijft in laatste instantie de directie volledig verantwoordelijk
Het sociale beleid richt zich op menswaardige verhoudingen in het
bedrijf, zowel tussen de bedrijfsgenoten onderling als in de relatie van
mens en werk. Wat de relatie tussen mens en werk betreft, is het streven
gericht op het toepassen van zodanige werk- en fabricagemethoden, dat
daarin ruimte aanwezig blijft voor een eigen verantwoordelijkheid van de
medewerker, waar mogelijk gepaard gaand met het vormgeven aan een
eigen werkstijl.
De directie heeft tot taak de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
medewerkers waar mogelijk te bevorderen, met name ook door het
instellen van geëigende vormen van werkoverleg.
Het sociale beleid van de onderneming betreft voorts een sociaal
verantwoord beleid ten aanzien van de aanstelling, de beloning, de
opleiding, de promotie, de beoordeling en het ontslag van haar
medewerkers.
Samenwerking met
Al meer dan 30 jaar samenwerking met sociale werkvoorziening.
In 1997 gestart met project op locatie i.s.m. het toenmalige
Uitzendgilde (onderdeel Philadelphia).
Team variërend tussen 5 à 20 medewerkers, nu 16.
Begeleiding door eigen medewerker(s), met ondersteuning vanuit
Laborijn.
Volledig opgenomen in het productieproces.
18
SROI, alleen maar winnaars!
Jobcarving: herstructureren taken = slimmer werken. Regulier
personeel kan daardoor focussen op hoofdtaken.
Alle betrokkenen hebben een goed positief gevoel en dat straalt uit naar
de rest van de omgeving
Besparing op loonkosten werkgever.
Besparing op uitkeringen gemeente
Arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Gemotiveerd personeel
19
KPI’s MVO op gebied van People
KPI Werkgelegenheid
Aantal medewerkers in dienst (FTE)
Aantal medewerkers in dienst (hoofd)
2012
KPI Verhouding tussen werkgever en werknemer
2012
Verzuimcijfers totaal in %
Verzuimcijfers Productiemanagement %
Verzuimcijfers Productie in %
Verzuimcijfers Inkoop in %
Verzuimcijfers Verkoop in %
Verzuimcijfers KAM in %
Verzuimcijfers HRM in %
Verzuimcijfers Operational Support Team in %
Verzuimcijfers Research & Development in %
Verzuimcijfers Ubbink Centrotherm Group in %
Aantal klachten (intimidatie, agressie en geweld)
Tevredenheid m.b.t. het bedrijf/werk
KPI Gezondheid en veiligheid
Aantal bedrijfsongevallen (categorie 1 t/m 5)
Aantal onveilige situaties (RI&E)
Aantal meldingen extern (direct omwonenden)
Verzuimcijfers totaal in %
Verzuimcijfers Productiemanagement %
Verzuimcijfers Productie in %
Verzuimcijfers Inkoop in %
Verzuimcijfers Verkoop in %
Verzuimcijfers KAM in %
Verzuimcijfers HRM in %
Verzuimcijfers Operational Support Team in %
Verzuimcijfers Research & Development in %
Verzuimcijfers Ubbink Centrotherm Group in %
Periodiek medisch onderzoek (PMO) (schaal van 1 t/m 10)
KPI Opleiding en Onderwijs
Aantal gevolgde opleidingen per jaar
Aantal behaalde opleidingen per jaar
Verdeling opleidingsniveaus (LBO/MBO/HBO/WO)
BO
LBO
MBO
HBO
WO
Aantal medewerkers dat een opleiding heeft gevolgd per jaar
Opleidingsinvestering (budget)
Opleidingsinvestering (kosten)
Aantal stagiaires/trainees
2013
178,38
206
2014
165,45
175
2013
4,065
4,07
1,8
1,63
2,06
0,25
0,92
1,3
2,69
1,12
1
-
2014
3,88
1,93
3,84
3,14
2,25
0
0,59
4,42
3,43
0,46
1
G
2012
165,69
176
2015
3,56
0,65
2,49
2,43
2,43
0
0,14
0,74
4,43
0,46
0
G
2013
2015
2016
171,41
167
182
178
2016
4,64
0,00
4,21
11,77
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
G
2014
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0
ZG
2015
2016
20
30
0
4,065
4,07
1,8
1,63
2,06
0,25
0,92
1,3
2,69
1,12
6
14
8
0
3,88
1,93
3,84
3,14
2,25
0
0,59
4,42
3,43
0,46
6
6
4
0
3,56
0,65
2,49
2,43
2,43
0
0,14
0,74
4,43
0,46
6
4
0
0
4,64
0,00
4,21
11,77
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0
0
0
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8
2012
78
52
2013
190
84
2014
64
41
2015
50
40
2016
11,14%
58,18%
15,45%
11,93%
3,30%
52
171.012,00
97.750
3
11,16%
58,18%
14,30%
13,11%
3,25%
85
110.004,00
153.505
11
11,01%
13,33%
57,53%
42,22%
14,16%
23,89%
13,48%
13,89%
3,82%
6,67%
47
34
182.658,00 174.904,00
87.301
90.000
13
14
10,77%
56,26%
14,40%
14,29%
4,28%
12
Duurzaamheid
Kenia: zonnepanelenfabriek voor
de lokale Afrikaanse markt
MVO CERTIFICERING
Evenwicht tussen economie, mensen en duurzaamheid
Voordelen MVO
zorgt voor positieve publiciteit;
verkleint uw ondernemersrisico's;
biedt marktkansen
maakt van u een aantrekkelijke werkgever.
Licence to operate
Kosten verlagend
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO
vast blijven houden
1970 sociaal statuut
Maatschappelijk verantwoordelijkheid voor
mensen met afstand tot arbeidsmarkt, lokale
activiteiten, scholen, milieu, energie en
internationale ontwikkeling
Eind 2014 gecertificeerd op level 4
MVO zit in de GENEN
Arbeidsomstandigheden
1.Werk en werkgelegenheid
2.Verhouding tussen werknemer en werkgever
3.Gezondheid en veiligheid
4.Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
5.Diversiteit en kansen
Mensenrechten
1.Strategie en beheer
2.Verbod op discriminatie
3.Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
4.Uitbanning kinderarbeid
5.Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
6.Beveiligingsbeleid
7.Rechten van inheemse bevolking
Eerlijk zaken doen
1.Gemeenschap
2.Corruptie
3.Publiek beleid
4.Concurrentiebelemmerend gedrag
5.Naleving
Consumenten aangelegenheden
1.Gezondheid en veiligheid van consumenten
2.Etikettering van producten en diensten
3.Marketing communicatie
4.Privacy van klanten
5.Naleving
Milieu, grondstoffen, energie en emissies
1.Grondstoffen
2.Energie
3.Water
4.Biodiversiteit
5.Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
6.Producten en diensten
7.Naleving
8.Transport
Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
1.Directe economische waarden die zijn gegenereerd/gedistribueerd
2.Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
3.Bijdrage aan het economisch systeem
25
Download