Mestvloeistof voor blijvende stimulans bodemleven

advertisement
12 Innovatie & Ondernemen
#1
DOSSIER:
BEMESTING
Rinze Joustra begon ruim
vijf jaar geleden met het
doorontwikkelen van de
processen en samenstellingen
in AgriMestMix. De gedachte
dat er voldoende lucht in de
bodem moet zitten zorgde
ervoor dat hij alle afzonderlijke
delen in de mest ging
onderzoeken. Conclusie: aerobe
micro-processen in de bodem
bevorderen de beworteling.
Mede daardoor heeft het
product een aantoonbaar
betere stikstofwerking en
een blijvend positief effect
op de hoeveelheid energie
die beschikbaar is voor het
bodemleven, zo stelt Joustra.
MESTPROCES BINNENSTE
BUITEN GEKEERD
Het onderzoek naar de ideale
samenstelling voor de AgriMestMix
kreeg een plotselinge wending toen
de vloeibare variant werd uitgetest.
Joustra: “Dat was min of meer bij
toeval en er werd ook zeer sceptisch
op gereageerd. Het totale mestproces wordt er 180 graden anders
van. AgriMestMix richt zich juist
op de aerobe kant. Hiermee wordt
de natuur op de meest natuurlijke
manier nagebootst. Bij bemesting
gericht op het anaerobe-deel blijft
de organisch gebonden stikstof lang
in de mest en heeft gemiddeld een
half jaar nodig voor mineralisatie.
Als die mest op het land komt dan
moeten de mineralen nog in bodem
worden omgezet. AgriMestMix haalt
de werking naar voren. Het product
is dusdanig samengesteld dat het in
symbiose werkt met de beworteling
van planten. Hierdoor krijg je niet alleen een gezondere plant, maar ook
een hogere gewasopbrengst. Dit kan
zelfs oplopen tot tien procent.”
HOGERE BEMESTINGSWAARDE
AgriMestMix is een natuurlijk mineralenmengsel. Het stimuleert de groei
van aerobe bacteriën die organisch
gebonden stikstof omzetten in am-
AGRIMESTMIX VAN RINAGRO:
“Mestvloeistof
voor blijvende
stimulans
bodemleven”
Rinze Joustra: “Agrimestmix werkt productie verhogend en kostenbesparend.”
monium stikstof. “Ammonium stikstof
komt gelijkmatiger beschikbaar
voor het gewas. Hierdoor heeft het
een hogere bemestingswaarde. De
aerobe micro-organismen in de mest
helpen om fosfaatvrij te maken en
hebben minder geur- en ammoniakemissie. Varkens-, rundvee- en pluimvee(drijf)mest, die behandeld is met
ons product, is hierdoor uitstekend
geschikt voor alle akkerbouwteelten.”
PROEVEN
Voordat het product op de markt
werd gebracht deed Joustra diverse
proeven met de AgriMestMix. Al
snel werd duidelijk dat de huidige
samenstelling de oorspronkelijke
bodemsituatie het dichtst benadert. “Het heeft direct effect. Veel
percelen hebben jarenlang te lijden
gehad van slechte drijfmest of overmatig gebruik van kunstmest. De
consequenties hiervan zijn inmiddels
bekend: mineralenverliezen, onbalans in bodemvruchtbaarheid, veel
zuurstof en energieverlies en last
but not least: lagere kwaliteit van
het geteelde product. Behandeld
drijfmest hertstelt het bodemleven
in de bouwvoor van akkerbouwers.
Doordat de stikstofbinding effectiever is, en behouden blijft, is er ook
nog eens een aanzienlijke vermindering van de kunstmestgift mogelijk.”
De eerste proeven met het RinAgroproduct werden gedaan bij melkveebedrijven, maar al snel kwam
er interesse vanuit de akkerbouw.
“Gemengde bedrijven met melkvee
en akkerbouw zagen vrijwel direct in
dat de AgriMestMix ook voordelen
heeft op hun akkers. Deze gebruikers zijn inmiddels echte ambassadeurs van het product geworden.”
Eén van die ambassadeurs is
Harm Terpstra uit het Friese Peins:
“Percelen die over meerdere jaren
AKKERBOUWER
TERPSTRA: “RULLE
BODEMSTRUCTUUR
IS BETER VOOR DE
BEWORTELING”
Innovatie & Ondernemen, een uitgave van www.akkerbouwactueel.nl | no. 1 | 2016
tijdens een natte herfst verreden
zijn, hebben sneller hun bodemstructuur weer op orde. Toen ik
vroeger onbehandelde drijfmest
gebruikte kwam twee jaar na het
omploegen het oude grasland
gewoon weer naar boven. Met de
behandelde drijfmest wordt de graszode nu direct omgezet door het
actieve bodemleven. Er ontstaat een
rulle bodemstructuur met als gevolg
een betere beworteling van mijn gewassen”. Het akkerbouwbedrijf van
Terpstra heeft 80 hectare zeeklei
(van 25 tot 30 procent afslibbaar) in
bewerking en is sterk gericht op de
pootaardappelteelt.
Joustra vult Terpstra aan: “Voor akkerbouwers heeft deze werkwijze tal
van voordelen. Er gaan geen kostbare mineralen verloren vanwege het
geleidelijk vrijkomen van stikstof uit
de mest. Hierdoor heeft het gewas
een uitgebalanceerde groeicurve, is
hij minder ziektegevoelig en sterker.”
KOSTEN EN BATEN
De mest van RinAgro kan zowel
tijdens de opslag in de silo worden
behandeld als net voor het uitrijden
van de mest. De dosering is gebaseerd op het principe van “twee
liter per hectare”. De kosten voor
een hectare zijn volgens Joustra
ongeveer 40 euro. “Dit verdient zich
op verschillende manieren terug:
allereerst natuurlijk de verbeterde
drijfmest dankzij het op gang brengen van biochemische processen in
de bodem en behoud van stikstof.
Daarnaast zorgt de ontstane stikstof
voor een sterke beworteling en
bevordering van de groei. Vanwege
een lagere ziektedruk zien we bij
de gebruikers van het middel een
sterke daling van bestrijdingsmiddelen. Tot slot is er minder kunstmest
nodig en dat is met het huidige
mestplafond geen overbodige luxe.
Ook voor vaste mest of compost is
een product ontwikkeld.”
DIRECT ZICHTBAAR RESULTAAT
Joustra lijkt met zijn AgriMestMix
het ‘Ei van Columbus’ te hebben
ontdekt, maar zijn er dan helemaal
geen nadelen? “Ik kan geen nadelen verzinnen”, aldus Joustra. “Er
is niet voor niets veel interesse in
het product. Ook vanuit landen als
Denemarken en Canada stromen de
bestelling binnen.” Joustra heeft wel
een verklaring voor het plotselinge
succes van dit RinAgro-product: “Het
is een relatief goedkope toepassing, toegankelijk voor vrijwel elke
akkerbouwer; groot of klein. En
het levert direct zichtbaar resultaat
op. Akkerbouwers kunnen door dit
product te gebruiken geld verdienen.
Door behandelde mest aan te voeren
of door in hun mestopslag de mest
te behandelen. De mest is homogener, voorspelbaar en dus meer geld
waard. Samengevat werkt het middel
productie verhogend, kostenbesparend en kan het zelfs zorgen voor
meer financiële armslag.”
MEER INFORMATIE?
Bedrijfsnaam
Tel. +31(0)12 - 34 56 789
www.internetverwijzing.nl
Download