Middenkaderfunctionaris plant Managing the production process

advertisement
Middenkaderfunctionaris plant
Managing the production process
Leeractiviteit: Gebruikersnorm dierlijke mest, een bedreiging voor
kwaliteit van de bodem en de opbrengst?
Oefensituatie
Het Bouwplan
Beschrijving leeractiviteit
Maak een plan voor een bedrijf waarmee je de kwaliteit van de bodem en de opbrengst van de
gewassen kunt verbeteren.
In het plan bespreek je tenminste de volgende onderwerpen:
 De kringloop van de belangrijkste mineralen met verliezen.
 Verbetering van de organische stofbalans.
 Stimulering bodemleven en beperken bodemziekten en droogte schade.
 Structuurverbetering, bewortelingsdiepte en opbrengend vermogen van de grond.
 Welke koers het bedrijf in de toekomst moet varen, denk hierbij ook aan extra investeringen
Tips voor de uitvoering
In 2006 is MINAS vervangen door een stelsel van gebruikersnormen voor dierlijke mest, fosfaat
en stikstof. De gebruikersnorm voor dierlijke mest voor de bietentelers is maximaal 170 kg
stikstof per hectare. Het gaat hierbij om de totale hoeveelheid stikstof (N- totaal) in de mest. De
maximale hoeveelheid mest wordt berekend over de totale bedrijfsoppervlakte. Je mag het ene
gewas wat meer en het andere gewas wat minder dierlijke mest geven. Voldoen aan de
gebruikersnorm betekent, dat je er vaak niet aan ontkomt om de vitaliteit van de bodem te
verbeteren. Hierdoor kun je nog efficiënter de mineralen benutten. Een belangrijk instrument
hierbij is de kwaliteit van de organische mest. Goede gehomogeniseerde mest geeft minder
verliezen bij opslag en toediening. Slaag je erin zowel de kwaliteit van de bodem als de mest te
verbeteren, dan slaag je er ook in om de kostprijs te verlagen omdat je minder kunstmest hoeft
aan te voeren.
Mogelijke bewijslast
Als resultaten van deze leeractiviteit schrijf je de volgende documenten:
 Verslag van bodembeoordeling
 Bemestingsplan met toelichting
 Het plan om de kwaliteit van bodem te verbeteren
 De reactie op het plan van anderen (je maat/vader/praktijkopleider, extern deskundige,…)
Je kunt informatie verwerven over het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de mest. Dit
kan door een aantal van de de volgende activiteiten te ondernemen:
 een excursie naar een goed voorbeeldbedrijf
 Workshops te volgen over:
 totstandkoming van regelgeving in de EU
 mestopslagcapaciteit
 gebruikersnormen voor dierlijke mest op het bedrijf
1






bodemkwaliteit en -beoordeling
bodemsoorten
bodemziekten
organische stof balans
bemesting en bemestingsplan
bodemanalyse.
Bronnen
Informatie in vakliteratuur, vaktijdschriften, Educatieve Content Catalogus en websites.
Bijbehorende competenties
Anticiperen op markt en maatschappij
Communiceren
Toepassen procedures en regelgeving
Inspelen op ontwikkelingen
Registreren, interpreteren en rapporteren
Optimaliseren zorgsysteem
Volgen en integreren van ontwikkelingen vakgebied
Sturen en beheren teeltproces
2
Download